An­ka­ra Üni­ver­si­te­si Senatosu Kamuoyu Duyurusu

2007 yı­lın­dan bu yana 2 mil­yon­dan fazla in­sa­nın ya­şa­dı­ğı Gazze, İsrail ta­ra­fın­dan ha­va­dan, ka­ra­dan ve de­niz­den ku­şat­ma al­tın­da­dır. En temel insan hak­la­rı hiçe sa­yı­la­rak sür­dü­rü­len bu acı­ma­sız­lık dün iti­ba­rıyla Gazze için “top­ye­kûn ab­lu­ka” ka­ra­rı al­ma­sı­na kadar var­mış­tır. Bu durum İsrail or­du­su­nun Gazze’nin ku­ze­yin­de ya­şa­yan Fi­lis­tin­li nü­fu­sun 24 saat için­de Gazze’nin gü­ne­yi­ne çe­kil­me­si yö­nün­de­ki du­yu­ru­suy­la kabul edi­le­mez bir hale gel­miş­tir. En şid­det­li sa­vaş­lar­da bile gö­rül­me­yen bir ca­ni­lik­le sivil hal­kın su, elekt­rik, gıda ve akar­ya­kıt ih­ti­yaç­la­rı­nın te­da­ri­ki ke­sil­mek­te, hedef gö­zet­mek­si­zin masum in­san­lar bom­ba­lan­mak­ta­dır.

İsrail’in Gazze’deki sivil halka yö­ne­lik acı­ma­sız ve top­ye­kûn ey­lem­le­ri­ni kı­nı­yoruz. İsrail, ulus­la­ra­ra­sı hu­ku­ka ay­kı­rı ve savaş suçu ola­rak ni­te­len­di­ri­le­bi­lecek ey­lem­le­ri­ne der­hal son ver­me­lidir.

Masum si­vil­le­rin ya­şa­ma hakkı, ulus­la­ra­ra­sı ant­laş­ma­lar­la ko­ru­ma al­tı­na alın­mış­tır. Bu nok­ta­da; tüm dev­let­ler ve başta Bir­leş­miş Mil­let­ler olmak üzere tüm ulus­la­ra­ra­sı ku­ru­luş­lar ya­şa­nan bu deh­şet ve­ri­ci ha­di­se­ler kar­şı­sın­da se­si­ni çı­kar­ma­lı, masum in­san­la­rın yaşam hak­kı­nı so­nu­na kadar sa­vun­ma­lı­dır.

Ulus­la­ra­ra­sı hu­ku­kun açık bir ih­la­li ola­rak, böl­ge­ye ula­şan in­sa­ni yar­dım­la­rın en­gel­len­me­si dur­du­rul­ma­lı­dır. Dev­le­ti­mi­zin ve TBMM’nin bu ko­nu­da gös­ter­di­ği has­sa­si­ye­te, du­ru­şa ve mü­za­ke­re çağ­rı­la­rı­na kar­şı­lık ve­ril­me­li­dir.

An­ka­ra Üni­ver­si­te­si ola­rak, Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti’nin uzun yıl­lar­dır sa­vun­mak­ta ol­du­ğu iki dev­let­li çözüm po­li­ti­ka­sı­nın öne­mi­ni bir kez daha vur­gu­lu­yo­ruz. Fi­lis­tin ve Fi­lis­tin hal­kı­na yö­ne­lik kro­nik­le­şen şid­det ey­lem­le­ri­nin son bul­ma­sı, böl­ge­de sü­ku­ne­tin sağ­lan­ma­sı, oran­tı­sız güç kul­la­nı­mın­dan vaz­ge­çil­me­si ve son ola­rak ba­rı­şın tesis edil­me­si için ka­lı­cı çö­zü­mün iki ege­men dev­let ku­rul­ma­sı ol­du­ğu­nu be­lir­ti­yo­ruz.

Diğer

tümünü görüntüle