Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
  • Müdür: Mustafa AKYER (V.)
  • E-posta Adresi: dsermaye@ankara.edu.tr
  • Telefon: +90 (312) 508 39 17-3918
  • Faks: +90 (312) 310 38 29
  • Adres: ANKARA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi Karşısı Akademik Yerleşke (Arka Bahçe) Altındağ/ANKARA

İşletmenin idari ve mali işlerini kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, çalışma programları, bütçe esasları ve işletmecilik ilkelerine uygun biçimde yürütülmesini sağlamak üzere işletme birimlerini desteklemek, işletmenin çalışma programlarının ve bütçe tasarılarının zamanında hazırlanmasını sağlamak, İşletme birimlerinin birbirleriyle ve Saymanlık Müdürlüğü ile koordinasyonunu sağlamak İşletme birimlerinde çalışan personelin ihtiyaç duyacağı eğitimlerin düzenlenmesini sağlamak, Yürütme Kurulunun sekreterya hizmetlerini yürütmek, birimlerin yapacağı ihaleli işlerde destek sağlamak, İşletme Müdürlüğü Merkez Biriminin iş ve işlemlerini yürütmek, İşletmenin iş ve işlemleri hakkında üst yönetime bilgi vermek, yeni birimlerinin kurulması veya faaliyeti sona eren birimlerinin feshedilmesini Yönetim Kuruluna teklif etmek, Bütçe teklifi, satış fiyat tespiti, ek ödemeler ile işletmenin faaliyet kapsamında yürütülen/yürütülecek hizmetlere ilişkin teklifleri Yönetim Kuruluna sunmak, İç kontrol ve iç denetim kapsamında gerekli çalışma ve hazırlıkları yapmaktır.