Sürdürülebilir Yerleşkeler Koordinatörlüğü
Üniversitemiz Yönetim Kurulunun 15.08.2022 tarihli toplantısında, Üniversitenin tüm yerleşkelerinde çevre koruma (çevresel değerlerin ve ekolojik dengenin tahribini, bozulmasını ve yok olmasını önlemeye, mevcut bozulmaları gidermeye, çevreyi iyileştirmeye ve geliştirmeye, çevre kirliliğini önlemeye yönelik çalışmaların bütünü) ile ilgili etkinliklerin eşgüdümünden sorumlu işlemleri yapmak üzere Çevre Planlama ve Geliştirme Koordinatörlüğü kurulmasına karar verilmiştir.