Hizmet İçi Eğitim Koordinatörlüğü

1-Hizmet içi eğitim politikasını ve eğitim stratejisini saptamak, üst yönetimin onayını alarak yayınlamak.

2-Üniversiteye  yeni gelen personelin oryantasyon eğitimlerini planlamak ve ilgili birimlerle birlikte uygulamak.

3-Üniversite personelinin halihazırdaki ve gelecekteki hizmet içi eğitim ihtiyacını saptamak. Böylece reaktif ve proaktif eğitim planlarına veri toplamak.

4-Üniversitenin uzun, orta ve kısa dönemli eğitim planlarını hazırlamak, yayınlamak ve uygulanmasını izlemek.

5-Hizmet içi eğitim yıllık planlarını hazırlamak ve bu planların uygulama ilkelerini belirlemek.

6-Yıllık planda yer alan hizmet içi eğitimler için öğretim programlarını geliştirmek ve hazırlamak.

7-Hizmet içi eğitim programlarının uygulanmasında kullanılacak araç ve gereçlerin sağlanmasını eşgüdümlemek.

8-Her programın uygulanacağı yer, zaman ve süreyi belirlemek, uygun öğretim ortamının sağlanmasını eşgüdümlemek.

9-Programlara katılacak çalışanları saptama, duyuru yapma ve gerekiyorsa katılımcıların gruplandırılmasını eşgüdümlemek.

10-Programlarda öğretici olarak görev alabilecek kişilerin, programın gereklerine uygun olarak kurum içinden ya da dışından saptanmasını eşgüdümlemek.

11-Üniversite içinden öğretici olarak görevlendirilecek tüm elemanlar için ”öğreticilik formasyonu” ve “yetişkin eğitimi” programları düzenlemek.

12-Hizmet içi eğitime ilgililerin katkı ve desteğini sağlamak ve sürdürmek için gerekli iletişim ve eşgüdümü sağlamak.

13-Öğretim programlarının plana uygun olarak uygulanmasını sağlamak, her aşamayı izlemek ve gerektiğinde eksiklikleri gidermek.

14-Öğretim programlarının başında, ortasında ve sonunda ölçme ve değerlendirmeler yaparak, katılanların başarılarını değerlendirmek.

15-Eğitim programının sonunda katılımcıların görüşlerini alarak, program değerlendirmesi yapmak.

16-Hizmet içi eğitim programlarına katılanları işyerinde izlemek ve öğrenilenlerin işe transfer durumunu değerlendirmek.

17-Hizmet içi eğitimle ilgili araştırmalar yapmak, sonuçlarını ilgililere ulaştırmak.

18-Değerlendirme ve izleme sonuçları ile yenilik ve gelişmelerden yararlanarak, hizmet içi eğitim çalışmalarını geliştirmek.

19-Her yılın sonunda hizmet içi eğitim çalışmaları ile ilgili olarak kapsamlı bir rapor hazırlamak ve bu raporu kurum ilgililerine sunmak.

20-Uygulanmakta olan eğitim programlarını günün ihtiyaçlarına göre güncellemek.

21-Hizmet içi eğitim programlarına katılanlar için katılım ve başarı belgeleri ile sertifikaların hazırlanmasını sağlamak ve katılımcılara ulaştırılmasını eşgüdümlemek.

22-Gerektiğinde üniversitedeki birey ve birimlere hizmet içi eğitim ile ilgili danışmanlık yapmak.