Uygulamalı Bilimler Fakültesi

 • Dekan: Prof. Dr. Harun TANRIVERMİŞ
 • Dekan Yardımcıları:
  Prof. Dr. Nihan ÖZDEMİR SÖNMEZ
 • E-posta Adresi:
  ubf@ankara.edu.tr
 • Telefon:
  0 (312) 363 66 10
 • Faks:
  0 (312) 362 24 82
 • Adres:
  50. Yıl Mah. Münzeviler Cad. No:87, 06590, Akdere, Çankaya, Ankara, Türkiye

Tanıtım

Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Ankara Üniversitesi’nin 16’ıncı Fakültesi olarak 26 Ağustos 2014 tarihinde kurulmuştur. Fakültenin kuruluşunun temel gerekçesi; arazi, gayrimenkul, altyapı, işletme ve varlık değerleme, arazi geliştirme, arazi yönetimi ve koruma, arazi ekonomisi, arazi etüd ve haritalama, gayrimenkul, imar, sözleşme ve inşaat hukuku, şehircilik ve kent bilimleri, yerel yönetimler, kentsel ve kırsal yerleşimlerin yönetimi, risk yönetimi, sigortacılık, aktüerya, ulaştırma, uluslararası ticaret, lojistik ve finans gibi alanlardaki bilgi birikiminin, yeni bir fakülte çatısı altında toplanması ve bilim dünyası ve topluma nitelikli bireylerin kazandırılmasıdır. Fakültemiz Lisans Programları; gençlere hızlı çözümler üretebilme, alanında öncü, teorik ve uygulamalı eğitim ile mesleki bilgi ve beceri geliştirme ve iş başında eğitim olanağı sunmaktadır. Mezunların dünyanın her yerinde kolayca iş bulabilecek niteliklere sahip olabilmeleri için lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim programları hazırlanmış olup, hem Fakültemiz lisans programları, hem de Bölümlerimizin Lisansüstü Programlarının uluslararası akreditasyonu çalışmalarının gerçekleştirilmesi temel öncelliklerimiz arasında yer almaktadır.   

Fakültemizde üç bölüm ve bu bölümlere bağlı dört anabilim dalı ve bilim dalları yapılanması tamamlanmıştır. Fakültemiz bölüm ve anabilim dalları aşağıdaki gibidir:

Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü

 • Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı
 • Gayrimenkul ve Varlık Değerleme Bilim Dalı
 • Gayrimenkul ve Varlık Ekonomisi Bilim Dalı
 • Arazi ve Proje Geliştirme ve Yönetimi Bilim Dalı
 • Gayrimenkul Yatırımları ve Finansmanı Bilim Dalı
 • Tesis ve Gayrimenkul Yönetimi Bilim Dalı

Aktüerya Bilimleri Bölümü

 • Aktüerya Bilimleri Anabilim Dalı

Lojistik Yönetimi Bölümü

 • Ulaştırma Anabilim Dalı
 • Uluslararası Ticaret ve Lojistik Anabilim Dalı

Toplam dört yıl (sekiz yarıyıl) süreli lisans eğitimi uygulanan Fakültemiz Lisans Programları; daha çok disiplinlerarası çalışma ve yeni iş alanlarında uygulama ağırlıklı bölüm ve programlar olma özelliğine sahiptir. Farklı disiplinlerle ortak çalışma yapabilen, yeni meslekler ve iş alanlarında yeni vizyon geliştirebilecek bilgiye sahip, sorunlara toplum ve kamu yararını gözeten, katılımcı yaklaşımla alternatif çözümler araştıran, mesleki ve etik sorumluluk bilinci oluşmuş, çağdaş ve toplumsal gelişmeleri izleyen, yorumlayabilen, etkin yazılı ve sözlü iletişim kurabilen ve takım çalışmasına yatkın bireylerin yetiştirilmesi lisans programlarımızın temel özelliğini oluşturmaktadır. Lisans programlarında teorik eğitimin yanında ikinci ve üçüncü sınıf sonlarında her yıl en az 50’şer iş günü olmak üzere toplam 100 işgünü süreli iş başı eğitimi ve staj çalışması ile proje hazırlama ve sunuşlarla uygulama becerisinin geliştirilmesine odaklanılmaktadır. Bölümlerimizin teori ve uygulamalı eğitimi birlikte yürütmesi, proje hazırlama, saha ve işyeri incelemeleri ile piyasa uygulamalarına yönelik eğitim ve staj çalışmaları da mezuniyet sonrasında iş yaşamına olan uyum süresinin kısalması, arzu edilen alanda uzmanlaşma ve iş bulma sürelerinin kısalmasına olanak vermektedir. Diğer bir ifade ile öğrencilerimiz mezuniyet öncesi daha kolay ve gerçekçi kariyer planlaması yapabilme yetkinliği kazanmaktadırlar.  

Fakültemiz Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü’ne ilk defa 2016-2017 eğitim-öğretim yılında öğrenci alınmış ve ilk mezunlarımız 2019-2020 akademik yılında verilmiştir. 2017-2018 eğitim-öğretim yılından itibaren Aktüerya Bilimleri Bölümü’ne de öğrenci alınmış ve ilk mezunlar 2020-2021 akademik yılında verilmiştir. Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü’ne Eşit Ağırlık Puan Türü ile Aktüerya Bilimleri Bölümü’ne ise Sayısal Puan Türü ile öğrenci kabul edilmektedir. Fakültemiz Bölümlerinin tecrübeli ve deneyimli akademik ve teknik kadrosuna ilave olarak özellikle uygulamalı dersler ve proje çalışmalarında kamu ve özel sektör kurumlarından uzmanlar ve yöneticilerin de yarı zamanlı öğretim elemanı olarak görev almalarına ve teori ve uygulama birliğinin güçlendirilmesine ağırlık verilmektedir. Lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim programlarımız kamu ve özel kurumların temsilcileri ile uluslararası kurumlardan uzmanlardan oluşan danışma kurullarımız tarafından her yıl düzenli olarak gözden geçirilmektedir. Fakültemiz Lisans Programlarının mezunlarının en az yarısı mezuniyet sonrası altı ay içinde ve kalan kısmı ise bir yıl içinde iş bulabilmekte ve oldukça geniş iş olanaklarına sahip olmaktadırlar. İki bölümün öğrencileri kısmi zamanlı çalışma olanağı ve ayrıca Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü Öğrenci Sosyal Destek Komisyonunca karşılıksız başarı bursu olanağı sunulmaktadır. Detaylı bilgi için Fakültemiz ve Bölümlerimizin web sayfasını ziyaret etmenizi öneririz.