Kurumsal Eski

Bağlantılar

Geçmişi bugüne, bugünü geleceğe bağlayan bir köprü olan Ankara Üniversitesi ailesi olarak tam 75 yıldır çalışıyor, üretiyor ve Milletimizin bizlere sunduğu olanakları yine Milletimizin ve insanlığın, bilimin yararına kullanmaya devam ediyoruz…

Çalışmaya, üretmeye, araştırmaya devam etmek, geleceğimiz olan gençlerimizi nitelikli olarak yetiştirmek ve ulusal değerlerimize bağlı uluslararası arenada rakipleriyle yarışan bir düzeyde onları mezun etmek en temel görevimiz… Dünyada yaklaşık 31 bin üniversitenin dâhil olduğu son araştırmalarda da Ülkemizin en iyi dört üniversitesinden biri, dünyanın da en iyi 600 üniversitesinden biri olmayı başaran Ankara Üniversitesi çok daha güçlü hedefleriyle misyonu ve vizyonunun gereğini yerine getirmeye devam ediyor…

Gücümüzü bilimin aydınlığından ve Milletimize olan güvenimizden alırken, Ay yıldızlı al bayrağımızın gölgesinde huzur ve mutluluk içinde araştıran ve üreten bir güç olarak bilimin güneşi ile dünyayı aydınlatan bir marka olmaya devam ediyoruz. 

TEMEL İLKELERİMİZ

Bilimsel Yaklaşım

Ankara Üniversitesi, bilimsel misyonunun, varolan bilginin anlaşılması ve öğrenilmesi ile yeni bilgi üretilmesi olduğunu koşulsuz kabul eder. Bu anlayışla bilginin üretilmesi ve paylaşılması süreçlerinde ortaya çıkabilecek her türlü engel ve kısıtlamaya karşı çıkar.

Disiplinlerarası Yaklaşım

Ankara Üniversitesi, öğretim elemanlarının bağlı bulundukları akademik birimler dışında, diğer akademik birimler mensupları ile birlikte disiplinlerarası ortak araştırma ve eğitim yapmalarını özendirir ve bunun için çeşitli enstitüler ile araştırma ve uygulama merkezlerinin oluşturulmasını sağlayarak uygun ortamlar yaratır.

Toplumla Etkileşim

Ankara Üniversitesi, işlevlerini toplumun tüm kesimlerine yararlı olmak için, yakın ve uzak çevresi ile sürekli ilişki ve etkileşim içerisinde sürdürmeyi hedefler. Ülkemizin, bölgemizin ve uluslararası toplumun sorunlarıyla yakından ilgilenir; sorunlara çözüm yolları bulmaya ve bunları yaşama geçirmeye çaba gösterir. Bilimsel, kültürel ve toplumsal konularda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da öncü işlev yüklenmeyi amaçlar.

Yaşam Boyu Eğitim

Ankara Üniversitesi, mensuplarının ve mezunlarının, toplumun tüm kesimlerinden insanların sürekli gelişimi için yaşam boyu eğitimi özendirir, bunun için uygun ortam ve olanaklar yaratır. Türk toplumunun, Cumhuriyetin ilk Üniversitesi olan Ankara Üniversitesi’nin birikiminden en yaygın şekilde yararlanabilmelerini sağlamak amacıyla etkin eğitim modelleri geliştirir ve uygular.

Akademik Özgürlük

Ankara Üniversitesi, bilginin nasıl, kim tarafından üretileceği ve kime, nasıl öğretileceğinin yalnızca akademik gerekçelerle belirlenmesi hak ve yetkisini yaşamsal görür. Kalıplaşmış düşünce ve fikirlere ve dogmalara bilimin gerektirdiği ölçüde karşı çıkar.

Nitelikli İnsan Yetiştirme

Ankara Üniversitesi, öğrencilerini araştırıcı, yaratıcı, girişimci ve yapıcı, insani ve ahlaki değerlere sahip ve bunlara saygılı; dürüstlük ve çalışkanlığı, yurt sevgisini gerçek erdemler olarak benimsemiş; geniş görüşlü ve hoşgörülü, sürekli öğrenme ve kendini yenileme alışkanlığını edinmiş; çağdaş ve laik, demokrat bireyler olarak yetiştirmeyi temel amaç edinmiştir.

Katılımcı Yönetim

Ankara Üniversitesi, öncelikle insana saygı duyan, hoşgörülü, görev ve sorumlulukların akademik ve yönetsel birimlere dağıtıldığı, demokratik, katılımcı, dinamik, esnek ve şeffaf bir yönetim biçimini benimser. Son derece hızlı değişim ve dönüşümlerin yaşandığı günümüzde bu sürece uyum sağlamak için tüm akademik ve yönetsel birimleriyle geleceğe ilişkin stratejiler oluşturmaya, planlar hazırlamaya, bunların hayata geçirilebilmesi için çalışmaya özen gösterir.

Öğrenciye Destek

Ankara Üniversitesi, öğrencilerine maddi zorluklar nedeniyle öğrenim haklarından yoksun kalmamaları ve öğrenimlerini sürdürebilmeleri için gerekli desteği sağlamayı görev bilir.

Büyük Ankara Üniversitesi Tarihi

Ankara Üniversitesi’nin sembolü olan Güneş Kursu Hattiler’e ve Hititler’e ait bir eser olarak bilinmektedir. Atatürk’ün emriyle 1935 yılında Alacahöyük’te başlayan kazılarla açığa çıkarılan Güneş Kursu, Hitit öncesi döneminin yani Hatti döneminin bir eseri olarak 4250 yıl öncesine kadar uzanan tarihiyle de kıymeti büyüktür.

Üniversite Tarihçesi

Güneş Kursu

Ankara Üniversitesi’nin sembolü olan Güneş Kursu, genellikle Hitit uygarlığına ait bir eser olarak kabul edilir ve çoğumuzda Ankara ve Anadolu çağrışımlarını uyandırır. Bulunduktan sonra ilk kez Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi tarafından sembol olarak benimsenen, Ankara Üniversitesi kurulunca da Üniversitenin sembolü olarak kabul edildi.

Detaylı Bilgi

Ankara Üniversitesi Marşı

Hürriyet, Laiklik Bağımsızlık Benim Şiarım;
Gerçeklik, Çağdaşlık Cumhuriyet Benim Işığım
Sonsuza Kadar Sürecektir İçimizdeki Bu Sevda
Ankara Üniversitesi Ülkemin Çağdaş Yüzüdür

İzle

Bir Kuruluş Hikayesi: Çınarların Ruhu Ölümsüzdür

Ankara Üniversitesi'nin kuruluş serüvenini fotoğraflar ve anılarla anlatan belgeselimiz, Türkiye Cumhuriyeti'nin Yüksek Öğretime geçişine de ışık tutuyor.

İzle