Açık Ders Malzemeleri Desteği

Açık Ders Malzemeleri Nedir?

Açık Ders Malzemeleri, öğretim kaynaklarının internet üzerinden aktarımı esasına dayanmaktadır.

Açık Ders Malzemeleri öğrencilerin dersle ilgili kaynaklarını zenginleştirirken öğretim üyelerine de verdikleri derslerin içeriklerini benzer dersleri verenlerle karşılaştırma, bunlardan yararlanma ve bunları geliştirme olanağı sağlamaktadır. Ayrıca kendini geliştirmek isteyen herkesin yararlanabileceği açık ders malzemeleri bu yönüyle yaşam boyu öğrenme için önemli bir kaynak oluşturmaktadır.

ANKADEM Ankara Üniversitesi’nin Moodle üzerinden tüm dünyadaki öğretim elemanları, öğrenciler ve kendi-kendine öğrenenler için açık ve ücretsiz öğrenme kaynakları sunduğu Açık Ders Malzemeleri platformudur.

[button type=”success” size=”normal” link=”http://acikders.ankara.edu.tr/”] ANKADEM – Açık Ders Malzemeleri Web Sayfası [/button]

[collapsibles]
[collapse title=”Mevzuat”]
AMAÇ

Madde 1- Bu yönergenin amacı; Ankara Üniversitesi Öğretim Elemanlarının aşağıdaki tanıma uygun olarak hazırlayıp Üniversitemiz web sayfasından herkesin kullanımına açacakları önlisans, lisans ve lisansüstü düzeydeki derslerin desteklenmesine ilişkin ilke ve yöntemleri belirlemektir.

DAYANAK

Madde 2- Destek, 2547 sayılı kanunun 39. maddesi uyarınca, Döner Sermaye kaynaklarından sağlanır.

TANIMLAR

Madde 3- Bu yönergede geçen

AÇIK DERS: Üniversite Açık Ders Malzemeleri (ADM) bir üniversitede verilen derslerin internet ortamında açık ve ücretsiz olarak erişimine ve kullanımına olanak sağlayan her türlü ders kaynaklarıdır. Projede ifade edilen bir Açık ders malzemesi bir dönemi kapsayan (14 hafta ya da 42-50 saat) ders izlencesi, ders notları, ders sunumları (Powerpoint sunumlar, video, animasyon,  vb), örnek sınav ve çözümleri, örnek ödev ve çözümleri, proje ve uygulamalar, ek okuma parçalarından oluşur.

AKADEMİK BİRİM: Ankara Üniversitesine bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve konservatuarı,

ÖĞRETİM ELEMANI: Ankara Üniversitesi akademik birimlerinde ders veren akademisyenleri,

TÜBA: Türkiye Bilimler Akademisi’ni,

UADMK: Ulusal Açık Ders Malzemeleri Konsorsiyumu’nu

YÜRÜTME KURULU: İlgili Rektör Yardımcısı, Bilgi Hizmetleri Koordinatörü ve üç üyeden oluşan kurul’u

ifade eder.

İLKELER

Madde 4- Hazırlanacak açık ders malzemeleri uluslararası standartlar doğrultusunda TÜBA tarafından hazırlanan standartlara uygun olmalıdır. Bu standartlar doğrultusunda hazırlanan örnek derslere http://acikders.ankara.edu.tr/course/view.php?id=4 adresinden erişilebilir. Hazırlanan ders materyalleri, açık ders tanımında belirtilen “Açık ders malzemesi, bir dönemi kapsayan (14 hafta ya da 42-50 saat) ders izlencesi, ders notları, ders sunumları (Powerpoint sunumlar, video, animasyon,  vb), örnek sınav ve çözümleri, örnek ödev ve çözümleri, proje ve uygulamalar, ek okuma parçaları” bileşenlerinden oluşmalıdır.

 

Ayrıca ders malzemelerinde yer alan bilgi ve belgeler telif haklarına ilişkin yasal hükümlere uygun olmalı, telif hakkı ihlali bulunmamalıdır. Hazırlanacak ders malzemelerinde kullanılan materyalin telif vb konularda sorumluluk yazara aittir.

Başvurulan ve teşvik desteğinden yararlanan dersler üniversitemiz açık ders materyalleri sayfasında yayınlanır.

Ders Malzemelerinin Hazırlanması ve Başvuru

Madde 5- Özgün olarak hazırlanan ders malzemeleri, her yıl nisan ve ekim ayları içinde, Üniversite Açık Ders Malzemeleri Yürütme Kuruluna sunulur. Kurul, standartlar açısından ve teknik açıdan ders ile ilgili dokümanları inceleyerek Üniversite Yönetim Kuruluna rapor olarak sunar. Yönetim Kurulu dersin teşvik desteğinden yararlanabilmesi için nihai kararı verir.

Özendirme Desteğinin Kapsamı, Miktarı ve Sayısı

Madde 6- Özendirme desteğinden bir yıl içerisinde yararlanabilecek öğretim elemanı sayısı ile o yılda bir defada, bir öğretim elemanına sunulacak özendirme desteği miktarının üst sınırı, kaynakların yeterliliği de dikkate alınarak Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenir. Her öğretim elemanı her yarıyıl için bu destekten en fazla bir kez yararlanabilir.

Üniversite Yönetim Kurulu; alan farklılıkları ve bu alanlarda yetkin Türkçe içerikte ders sayısını geliştirmek amacıyla fen, sağlık ve sosyal bilimlerde özendirme desteği için yıl temelinde kontenjan sınırlamaları getirebilir.

Özendirme desteği aşağıdaki harcamalara yönelik olarak verilir:

• Bilimsel etkinlik kayıt ücreti
• İkamet bedeli
• Ulaşım giderleri

Bir kişi için bir defada sunulan özendirme desteğinin miktarı Üniversite Yönetim Kurulu’nca belirlenen sınırları aşamaz. Harcamalar yukarıda belirtilen harcama kalemlerine ilişkin bilet, bilet faturası, konaklama faturası, bilimsel etkinlik kayıt bedeli ödeme belgesi ve/veya etkinlik katılım belgesi gibi belgelerle belgelenmek zorundadır. Bu belgelerin tamamı sağlandığı halde tahsis edilen özendirme desteği tutarına ulaşılamadığı takdirde, tahsis edilen üst sınırı aşmamak koşuluyla öğretim elemanlarına günlük harcırah ödenebilir.

Ankara Üniversitesi Açık Ders Malzemeleri Destek Miktarı

Madde 7-

a) Ankara Üniversitesi Öğretim Elemanlarına, hazırladıkları ve Teşvik ödülünden yararlanması Üniversite Yönetim Kurulunca uygun bulunan dersler için 500 Avro teşvik verilir.

b) ADEYÖN Desteği programı kapsamındaki destek miktarları her yıl Üniversite Yönetim Kurulu’nca belirlenir. Yeni karar alınmadığı takdirde 7-a maddesindeki miktarlar geçerlidir.

c) ADEYÖN Desteği, Üniversite Yönetim Kurulunca uygun görüldüğü takdirde araştırmada ihtiyaç duyulan donanım için de talep edilebilir. Söz konusu donanımın maliyeti
7-a maddesindeki miktarları geçemez. Destek verilecek donanım türü her yıl için Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

ç) ADEYÖN Desteği, Üniversite Yönetim Kurulunca uygun görüldüğü takdirde araştırmalarda ihtiyaç duyulan bilimsel kitaplar için de talep edilebilir. Anılan kitaplar öğretim elemanının bağlı bulunduğu Fakülte/Enstitü/Yüksekokulun kütüphanesine demirbaş kaydedilir, ancak öncelikli kullanım hakkı öğretim elemanına tanınır. Söz konusu kitapların maliyeti 7-a maddesindeki miktarları geçemez.

d) Ayrıca Ankara Üniversitesi öğretim elemanları TÜBA Açık Ders Malzemeleri projesi kapsamında desteklenen dersler için de Ankara Üniversite Yönetim Kurulunun kararı ile bir defaya mahsus olmak üzere bir dizüstü bilgisayar ile ödüllendirilir. Aynı öğretim elemanı üç yılda bir bilgisayar desteğinden yararlanabilir.

İçerik

Madde 8-   Ders malzemeleri aşağıda belirtilen bölümlerden oluşur:

  1. Ders izlencesi:  dersin kısa tanımı, amacı, öğrenme çıktıları, haftalık ders konuları, temel ders kitabı ve diğer kaynaklar.
  2. Okuma parçaları, ödev, proje, sınavlar(tercihen çözümlü)  ve alıştırmalar
  3. Haftalık ders notları (yazılı metin ve/veya video)

 

Ders Malzemelerinin yayımlanması

Madde 9- Kabul edilen ders malzemeleri Ankara Üniversitesi Web Sayfasında açık ders malzemeleri adı altında yayınlanır. Yayınlanan dersler için hazırlanacak ders kitaplarının basımına öncelik verilir. Bu kitapların elektronik kopyaları da üniversitemiz Online Yayınevi üzerinden açık erişimli olarak hizmete sunulur.

Yürütme

Madde 10- Bu yönergede belirtilen esasların yürütülmesinden, Ankara Üniversitesi Rektörü sorumludur.
[/collapse]

[/collapsibles]