Uluslararası Bilimsel Etkinlik Destek (UBED) İlkeleri

ULUSLARARASI BİLİMSEL ETKİNLİK DESTEK (UBED) İLKELERİ

MADDE 1) AMAÇ VE DAYANAK

1.1. Bilimsel çalışma, araştırma ve yayınların nitelik-niceliğini arttırmak, Ankara Üniversitesi aidiyet bilincini güçlendirmek amacıyla Ankara Üniversitesi’nde görev yapan araştırmacıların uluslararası bilimsel etkinliklerinin/yayınlarının, ulusal/uluslararası patentlerinin ve üniversiteye önemli katkı sağlayan çalışmalarının Ankara Üniversitesi tarafından ödüllendirilmesini sağlamak,

1.2. 2547 sayılı Kanun’un 39. ve 58. maddeleri uyarınca ve Üniversitemiz döner sermaye kaynaklarından sağlanabilecek desteğin koşullarını ve yöntemini belirlemek.

MADDE 2) DESTEKLENECEK ETKİNLİKLERİN NİTELİKLERİ VE SAĞLANACAK DESTEKLER

2.1.Araştırmacıya 2.2’de belirtilen konularda destek verilebilmesi için çalışma ve etkinliklerde araştırmacının ismi ile birlikte adres olarak kurum adının:  “Ankara University”  şeklinde tanımlanmış olması zorunludur.

2.2. Destek Verilebilecek Çalışma ve Etkinlikler

a. Bir önceki takvim yılında veya içinde bulunulan yılda “ISI-Web of Science” kapsamındaki SCI, SSCI ve AHCI’de taranan bilimsel dergilerde Ankara Üniversitesi adresi ile yayımlanmış tam metinli makaleler (kısa makale, editöre mektup vb. hariç), 

Q İndex taraması için tıklayınız…
UBED-Makale Indeks-Tarama-Belgesi için tıklayınız… 

b. Bir önceki takvim yılında veya içinde bulunulan yılda uluslararası alanda tanınmış ve Sense Ranking of Academic Publishers’ da yer alan yayınevlerince yabancı dilde yayımlanmış; Ankara Üniversitesi adresini de içeren özgün “kitap yazarlığı”, özgün kitaplarda “bölüm yazarlığı” veya “kitap editörlüğü” (çeviri ve bildiri kitapları hariç),
UBED- Indeks-Tarama-Kitap-Belgesi için tıklayınız…

c. Bir önceki takvim yılında veya içinde bulunulan yılda patent, buluş, yararlı model veya münhasır hak için yurtiçi/yurtdışı fikri mülkiyeti koruma sistemlerine tescil yaptırmış olmak,

d. Bir önceki veya içinde bulunulan eğitim-öğretim döneminde Filoloji bölümleri dışındaki %100 İngilizce eğitim yapılan programlarda bir dönemde en az 20 saat ders vermek,

e. Bir önceki takvim yılında veya içinde bulunulan yılda, üniversite dışı kaynaklara (TÜBİTAK, SANTEZ, Avrupa Birliği) başvuru sonucu bilimsel değerlendirme süreçlerini tamamlamakla birlikte destek alamamış projelerde yürütücü olmak (Hızlı destek programı projeleri hariç),

f. Bir önceki takvim yılında veya içinde bulunulan yılda, Üniversite dışı kaynaklarca (TÜBİTAK, SANTEZ, Avrupa Birliği, Kalkınma Ajansı, Bakanlıklar) desteklenen araştırma projelerinde yürütücü olmak (Hızlı destek programı projeleri hariç),

g. Başvuru yapılan yılda veya bir önceki yılda, Teknoloji transfer ofisi üzerinden gerçekleştirilen Üniversite-Sanayi işbirliği projesinde yönetici olmak,

h. Bir önceki takvim yılında, uluslararası tanınmış kuruluşlardan, TÜBİTAK, TÜBA veya Ankara Üniversitesi tarafından bilim veya teşvik ödülü almış olmak,

ı. 1.1.maddesi kapsamında Rektörlükçe desteklenmesi uygun görülen çalışmaları gerçekleştirmiş olmak,

i. Bir önceki takvim yılında veya içinde bulunulan yılda Ankara Üniversitesi ve Bakanlıkların yayınevi kurullarından geçerek veya ulusal bilinen yayınevlerinde yazılmış ilgilinin bilim alanı ile ilişkili yabancı dilde yazılmış olan kitaplarda Ankara Üniversitesi adresini de içeren özgün “kitap yazarlığı”, özgün kitaplarda “bölüm yazarlığı” veya “kitap editörlüğü” (çeviri ve bildiri kitapları hariç),

j. Bir önceki takvim yılında veya içinde bulunulan yılda kabul edilmiş proje tabanlı uluslararası Mevlana Değişim Projelerinde yürütücü ve araştırmacı olmak (sadece gidiş-dönüş yolluk ücreti için)”.

 2.3. Destek Miktarını Arttırmak İçin Kullanılabilecek Diğer Etkinlikler

a. Bir önceki takvim yılında, “ISI-Web of Science” kapsamında yer alan alanıyla ilgili Q1 veya Q2 kapsamındaki bir derginin editörü veya alanıyla ilgili Q1 kapsamında bir derginin yayın kurulu üyesi olmak,

b. Bir önceki takvim yılında, uluslararası nitelikte alanıyla ilgili bilimsel bir mesleki kuruluşun başkanı olmak,

c. Bir önceki takvim yılında, “2.2.a” maddesinde belirtilen indekslerde yer alan dergilerdeki yayınlarının tümüne başkaları tarafından “ISI-Web of Science” veri tabanına göre; fen ve sağlık bilimleri alanlarında en az “50” atıf; Sosyal Bilimler alanlarında en az “25” atıf yapılmış olmak,

d. Bir önceki takvim yılında, uluslararası nitelikteki bilimsel kuruluşlar tarafından farklı ülkelerde gerçekleştirilen, alanıyla ilgili geniş katılımlı Dünya ve Avrupa kongrelerinden birini Üniversitemiz himayesinde Ülkemizde düzenleyerek bu kongre veya sempozyumun düzenleme kurulu başkanı olmak,

e. Bir önceki takvim yılında “ISI-Web of Science” kapsamındaki dergilerde yayımlanmış eserlerine başkaları tarafından yapılan atıflarla elde edilen “h-indeks” değeri ISI-Web of Science” veri tabanına göre “10”ya da üzerinde olmak (sonraki yıllarda “h-indeks” değeri yükseldikçe bu madde ile tekrar başvuru yapabilir).

f. Bir önceki takvim yılında arkeolojik kazı başkanı olarak kazıyı bizzat yönetmiş olmak,

g. YÖK 100/2000 Doktora Burs Programında doktora öğrencisi tez danışmanı olmak (Yılda bir defa ve her bir öğrenci için bir defa olmak üzere yararlanılır),

h. Doktora tezi yönetiyor olmak (ek desteğin yarısı uygulanır),

ı. Ulusal akreditasyon kurulları tarafından akredite edilmiş Fakülte/Bölüm/ABD’da bulunmak (ek desteğin yarısı uygulanır),

i.Uluslararası akreditasyon kurulları tarafından akredite edilmiş Fakülte/Bölüm/ABD’da bulunmak,

j. Üniversite kurumsal gelişimine ve uluslararasılaşmasına katkı sağlamak.

k. Önemli Sosyal Sorumluluk projelerinde yürütücü olarak yer alıp projeyi başarı ile tamamlamış olmak (ek desteğin yarısı uygulanır).

2.4. Destek Miktarı ve Destekten Yararlanma

2.4.1. Toplam destek miktarı yıllık 25.000 TL’yi aşamaz.  Destek miktarları için tıklayınız.

2.4.2. Madde 2 kapsamındaki herhangi bir etkinlik, destek başvurusu için bir kez kullanılabilir, aynı etkinlik farklı yıllarda da olsa tekrar başvuru için kullanılamaz. Bir etkinlik bir kişi tarafından kullanılabilir; birden fazla kişi için kullanılamaz.

2.4.3.  Q4 kapsamındaki dergilerle başvurularda; Sosyal Bilimler alanında 2 (iki) makale ile; Fen, Mühendislik, Sağlık Bilimleri alanlarında ise 3 (üç)  makale ile başvuru yapılabilir.

Q3 kapsamındaki dergilerle başvurularda; Sosyal Bilimler alanında 1 (bir) makale ile; Fen, Mühendislik, Sağlık Bilimleri alanlarında ise 2 (iki)  makale ile başvuru yapılabilir.

Başvuruya esas makalenin güncel “Makale Etki Puanı” (Journal Citation Reports’da yer alan “Article Influence Score”) Fen, Mühendislik, Sağlık Bilimleri alanlarında 0.20’in altında, Sosyal Bilimler alanında ise 0.15’in altında kalan çalışmalarla başvuruda bulunulamaz.

“Makale Etki Puanı” için tıklayınız…

(AHCI dergileri bu kapsam dışındadır.) 

(2.4.3. maddesindeki Q4 destek koşul ve miktarı ile yılda bir kez destek verilir.)

(Son 1 yılda içerdiği yayınların %50’sinden fazlası yerli yazarların makalelerinden oluşan Q4 kapsamında dergilerdeki yayınlarla bu madde kapsamında başvuru yapılamaz).

2.4.4.Ankara Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltilme ilkelerinde tanımlanmış olan “Yağmacı/Şaibeli (Predatory)”dergilerdeki yayınlarla başvuru yapılamaz.

2.4.5.Uluslararası alanda tanınmış yayınevlerince yabancı dilde yayımlanmış; Ankara Üniversitesi adresini de içeren özgün “kitap yazarlığı”; özgün kitaplarda “bölüm yazarlığı” veya bu kitapların “kitap editörlüğü” (Çok bölümlü-çok yazarlı kitaplar içerisinde yer alan bölümlerin en az %70’i uluslararası farklı bilim insanları tarafından yazılmış olmalıdır.) (Çeviri kitapları ile başvuru yapılamaz.)

2.4.6. Çok sayıda ülkenin ortaklığı ile kurulmuş merkezlerde yürütülen büyük çaplı araştırmalara katılım sonucu üretilen makalelere, “Q4” düzeyi için belirtilen bedeli aşmamak üzere, yılda sadece bir kez destek verilir.

2.4.7.Birinci isim ve/veya sorumlu yazarın (corresponding author) Ankara Üniversitesi dışındaki bir kurumdan olması durumunda kazanılan destek miktarının yarısı başvuran kişi tarafından kullanılabilir. Bu türdeki başvurularla 1 yıl içerisinde alınabilecek destek miktarı 10.000 TL’yi geçemez.

2.4.8. Bilimsel etkinliğe katılım için üniversitenin farklı birim veya kaynaklarının sadece birinden yararlanılabilir.

2.4.9. Öğretim üyeleri ve araştırma görevlileri dışındaki öğretim elemanları etkinliğin sorumlu veya yürütücü kişisi olmak koşuluyla sadece 2.2.a, 2.2.b, 2.2.c, 2.2.f, 2.2.i ve 2.2.j maddelerindeki desteklerden yararlanabilir.

2.4.10. “2.2.b” maddesi kapsamında yıl içinde en çok 10.000 TL destek verilir. Ayrıca, aynı kitapta aynı yazar için yalnızca bir bölümden destek verilir.

2.4.11. “2.2.e”, “2.2.f”, “2.2.g” ve “2.2.j” maddelerindeki destekten her bir proje için sadece bir kez yararlanılabilir.

2.4.12. “2.2.a,  2.2.b, 2.2.c, 2.2.e, 2.2.f, 2.2.h, 2.2.i ve 2.2.j” kapsamındaki etkinliklerin tümü toplanarak destek miktarına ilave edilebilir.

2.4.13. “2.2.d” maddesindeki destekten yılda sadece bir kez yararlanılabilir.

2.4.14. Öğretim üyeleri ve öğretim üye yardımcılarının, desteklerden yararlanabilmeleri için ön lisans ve lisans düzeyindeki sorumlu oldukları tüm derslere ait ders notlarını ve diğer görsel materyali açık ders dokümanı hâlinde hazırlayarak on-line erişime açmış olmaları gereklidir.

2.4.15.Talep edilen destek miktarının tamamından yararlanabilmek için makalelerin en az %60’ı Q1 veya Q2 kapsamında olmalıdır. Bu koşul sağlanamıyorsa araştırmacı hak ettiği destek miktarının %75’ini kullanabilir.

2.4.16. Katılım yapılmak istenilen uluslararası kongreler (T.C. ve K.K.T.C. dışındaki ülkelerde) başvuru sahibinin alanı ile ilgili, önemli merkezler, kurumlar, kuruluşlar veya üniversiteler tarafından organize edilmelidir. Bunların haricindeki kongre destek başvuruları desteklenmez.

2.4.17. UBED kapsamındaSözlü sunum yapan konuşmacıların ve sunulan bildirilerin en az %50’sini yabancı bilim insanlarının oluşturduğu, yabancı dilde geçekleştirilen, araştırmacı veya bilim insanlarının özgün görüş veya bulgularını paylaştıkları, sunum özetlerinin bilimsel ön incelemeden geçirilerek kabul edildiği bilimsel toplantılardaki sunumlar için kongre desteği talep edilebilecektir.

2.4.18. Ankara Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltilme ilkelerinde tanımlanmış olan “Şaibeli (Predatory)” kongrelerde yapılan sunumlar destek kapsamında değildir.

2.4.19. Web of Science kapsamında yer alan AHCI kapsamında indekslenen dergilerde yayınlanmış makaleler, Q4 makale puanına eşdeğer olarak puanlanır.

2.4.20. Uluslararası bilgi-görgü arttırma çalışmalarında başvuru sahibinin mutlaka alanı ile ilgili, önemli merkezlere gitmek için yaptığı başvurular değerlendirmeye alınır. Bu üniversiteler ve/veya merkezlerin uluslararası önemli değerlendirme kuruluşlarından en az ikisinde yapılan sıralamada ilk 1000 de yer alması zorunludur. Bunların haricindeki bu kapsamda yapılan başvurular desteklenmez.

2.4.21. UBED ilkeleri altında tanımlanmamış ya da tereddüt oluşan konularda Ankara Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltilme ilkeleri ve bu ilkelerdeki tanımlar esas alınır.

2.4.22. Profesör unvanlı akademisyenlerde elde edilen destek miktarlarının fen-sağlık alanı için; h indeksi 3’ün altında olanlar için %50 eksiği, h indeksi 3-6 olanlar için %25 eksiği, h indeksi 6 üzerinde olanlar için tamamı, sosyal alan için  h indeksi 1’in altında olanlar için %50 eksiği, h indeksi 1-3 olanlar için %25 eksiği, h indeksi 3 üzerinde olanlar için tamamı uygulanır. (WOS veri tabanına göre)

2.4.23. UBED kapsamında desteğe başvurabilmek için bir akademisyenin “Öğretimi Değerlendirme Formu” sonucundan en az 60 alması gereklidir.

2.4.24. UBED kapsamında desteğe başvurabilmek için bir öğretim üyesinin yürütücü, Doktora/Uzmanlık eğitimini tamamlamış araştırma görevlilerinin ve öğretim görevlilerinin de yürütücü veya araştırmacı olarak yer aldığı 2010 yılından günümüze kadar olan süreçte, 2.2.e, 2.2.f veya 2.2.g kapsamında tanımlanan projelerden en az bir (1) adet projesinin bulunduğuna ilişkin belgenin de başvuru dosyasına eklenmesi zorunludur. (TÜBİTAK Hızlı Destek Programı Projeleri de dahildir.)

2.4.25. UBED kapsamında desteğe başvurabilmek için bir öğretim üyesinin, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından alacağı, Öğrenci Danışmanlık görevlerini zamanında yaptığını gösteren belgeyi de dosyası ile birlikte sunması zorunludur.  

2.5. Destek Miktarını Artırmak
a.Madde 2.3.”te belirtilen diğer etkinlikler kısmında yer alan maddelerden biri kullanılarak, 2.2.a, 2.2.b, 2.2.c ve 2.2.i kapsamındaki etkinliklerle birleştirmek kaydı ile destek miktarı arttırılabilir.

b. Destek artırımı için; 2.3.c, 2.3.d, 2.3.e, 2.3.f, 2.3.g, 2.3.h, 2.3.ı, 2.3.i, 2.3.j ve 2.3.k kapsamında her yıl, 2.3.a ve 2.3.b  kapsamında 2 yılda bir başvuru yapılabilir.

MADDE 3) DESTEKLERİN VERİLMESİ VE KULLANIMI

Desteklerin verilmesi ve kullanımı döner sermaye kaynaklarının yeterliliği, ilgili tüm mevzuat, Üniversite Yönetim Kurulu ve Döner Sermaye Yürütme Kurulu ilke kararları doğrultusunda aşağıdaki yöntem ve belgelerle yapılabilir.

3.1. Bilimsel Etkinliğe Katılım Uygulaması

3.1.1. Yurtdışında alanıyla ilgili gelişmiş bir bilimsel merkezde çalışmalarda bulunma giderleri,

3.1.2. Başvuran kişinin alanıyla ilgili, geniş katılımlı, farklı ülkelerden davetli konuşmacı ve Bilimsel Kurulları olan, Dünya ve Avrupa kongrelerine katılım desteği için yapılan başvurular Komisyon tarafından değerlendirilir ve Komisyonun etkinlik hakkındaki uygun görüşü sonrası destek verilebilir. Bilimsel etkinliklere katılım desteği, mali mevzuat gereği şu harcama kalemlerine verilebilir:

  1. Bilimsel etkinlik kayıt bedeli,
  2. Yevmiye,
  3. Ulaşım bedeli.

3.2. Bilimsel Etkinliğe Katılım Dışı Diğer Uygulamalar

Bilimsel etkinliklerle ilgili destek, bilimsel etkinliğe katılım dışında, cihaz ve laboratuvar malzemesi tahsis istemleri için de kullanılabilir.

Bilimsel destek kapsamında alınan demirbaşlar mevzuat gereği ilgili akademik birimlerin demirbaş listelerine kaydedilir.

MADDE 4) BAŞVURU

Ankara Üniversitesinin bölüm/anabilim/bilim dallarında görevli öğretim elemanları destek için başvurabilir. Destek başvurusu yapabilmek için gerekli belgeler şunlardır:

a. Başvuru Formu (EK 1),

b. Başvuru ve Değerlendirme Formu (EK 2),

c. Desteğe dayanak oluşturan belgeler (İşaretlenen tüm maddeler için doküman konulmalı), araştırmacının katılacağı etkinlik için kayıt belgesi/ davet mektubu/ kabul belgesi, sunum özeti (sunum yapanlar için), kongreye katılanların listesi, programı)

d. Ankara Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’ndan alınan index tarama belgesi (2.2.a ve 2.2.b maddesi ile başvuranlar için),

e. “Öğretimi Değerlendirme Formu” sonucundan en az 60 alındığını gösterir belge, (Sadece ders veren öğretim elemanları için geçerlidir. Ders vermeyen öğretim elemanları ilgili birimlerinden ders vermediğini gösterir bir yazı almalıdır.)

f. Özgeçmişlerin güncellenmesi ve güncellenen doküman belgeleri, (cv.@ankara.edu.tr adresinden alınmış olmalı.)

g. Öğretim üyesinin yürütücü, Doktora/Uzmanlık eğitimini tamamlamış araştırma görevlilerinin ve öğretim görevlilerinin yürütücü veya araştırmacı olarak yer aldığı 2010 yılından günümüze kadar olan süreçte 2.2.e, 2.2.f veya 2.2.g kapsamında tanımlanan projelerden en az bir (1) adet proje belgesi (TÜBİTAK Hızlı Destek Programı Projeleri de dahildir.),

h. Profesör unvanlı akademisyenler için h index belgesi (WOS veri tabanına göre)

ı. Makale ile başvuran için, makalenin basıldığı yıla ait “Makale Etki Puanı” (Journal Citation Reports’da yer alan “Article Influence Score”)

Başvuru, yukarıda belirtilen belgeleri içeren başvuru dosyasının, birim yöneticilerinin onayından sonra, Rektörlüğe teslimi ile tamamlanır. Bir etkinliğe veya eğitime katılım için destek talebi etkinlikten en az 30 gün önce Rektörlüğe iletilmiş olmalıdır.

MADDE 5) DEĞERLENDİRME

Başvurular aşağıdaki şekilde değerlendirilir:

a. Başvuru dosyaları yapılan ön değerlendirme ardından, “Uluslararası Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Komisyonu” tarafından incelenir, değerlendirilir ve yararlanılabilecek desteğe ilişkin olarak Ek-2’deki form düzenlenir. Belge eksikliği olan, belirlenen koşullara uymayan başvurular değerlendirme için Komisyon gündemine alınmaz.

b. Komisyon incelemesi üzerine düzenlenen Ek-2 formu Üniversite Yönetim Kurulunda veya Döner Sermaye Yürütme Kurulunda değerlendirildikten sonra Rektörlük Makamına sunulur (EK 2).

c. Destek, Rektörün değerlendirme ve onayından sonra verilebilir.

d. Değerlendirme aşamalarında mali kaynaklar, başvuru sahibinin akademik ya da idari görev ve sorumluluklarını tam olarak yerine getirip getirmediği, başvuru sahibinin dahil olduğu hizmetin sürdürülebilirliği, bilim alanı ile doğrudan uygunluğu, talep edilen etkinliğin yaygın etkisi, evrensel bilime katkısı, Ankara Üniversitesine ve ilgili bilim alanına katkısı dikkate alınır.

e. Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiğine aykırı etkinlikler, kamu hizmeti sıfatı ile bağdaşmayacak faaliyetler, söylemler, şiddet eylemleri, cinsel dokunulmazlığa karşı eylemler, yüz kızartıcı ve utanç verici fiiller, herhangi bir terör yapılanmasına ya da üniversite içerisinde hizmetin aksamasına, huzurun bozulmasına yol açabilecek eylemler veya söylemler, destek veya yardımcı etkinlikler ve diğer disiplin suçlarından dolayı haklarında soruşturma yürütülmekte olanlar veya ceza alanların durumu değerlendirme aşamalarında göz önünde bulundurulabilir.

f. Akademik ya da idari görevlerini yerine getirmeyen veya aksatanlar veya 5.e kapsamında değerlendirilenler destekten yararlanamazlar.

MADDE 6)YÜRÜRLÜK

Bu ilkeler Yönetim Kurulu’nda kabul edildikten sonra, 06/01/2020 tarihinde yürürlüğe girer ve Üniversite Yönetim Kurulu Kararı ile kesinleşmemiş destek isteklerine de uygulanır. İlkeler, Rektör tarafından yürütülür. Bu ilkelerin yürürlüğe girmesiyle, daha önce uygulanan ilkeler yürürlükten kalkar.

 

BAŞVURU FORMLARI

EK-1-Basvuru Formu

EK-2Basvuru-ve-Degerlendirme-Formu

Seçilebilecek Cihaz ve Malzeme Türünün Seçim Kodu 

İlgili Karar Örneği