Amaç ve Hedefler

Amaç 1Bilgiyi üreten ve yayan bir üniversite olmak
Hedef 1.1. Üniversitenin araştırmaya yönelik öz kaynaklarının artırılması, etkin yönetilmesi ve dış kaynaklardan azami düzeyde yararlanılarak daha çok araştırmanın destek bulmasını sağlamak
Hedef 1.2. Araştırmaya ilişkin kurumsal yapıyı, araştırma sayısını ve niteliğini artıracak şekilde geliştirmek
Hedef 1.3. Araştırmacı niteliğini ve araştırma motivasyonunu artırmak
Hedef 1.4. Doktora öğrenci sayısını ve eğitimin niteliğini artırmak
Hedef 1.5. Araştırmaların öncelikli alanlara ve disiplinlerarası çalışmalara yönlenmesini sağlamak
Hedef 1.6. Üniversitenin araştırma altyapısını (laboratuvar ve cihazlar) geliştirmek ve etkin kullanmak
Amaç 2. Eğitimin niteliğini artırarak nitelikli mezunlar vermek
Hedef 2.1. Nitelikli öğrencileri Üniversitemize çekmek
Hedef 2.2. Gereksinim duyulan alanlarda öğretim elemanlarının sayısını artırmak  ve niteliğini geliştirmek
Hedef 2.3. Programların yapısına uygun öğrenme ortamları ve mekanları geliştirmek
Hedef 2.4. Tüm eğitim programlarının niteliğini artırmak
Hedef 2.5. Öğrencilerin akademik ve bireysel gelişimini desteklemek
Hedef 2.6. Ulusal ve uluslararası düzeyde değişim programlarını destekleyerek eğitimde birbirinden öğrenme sürecini hızlandırmak
Hedef 2.7. Örgün öğretimi uzaktan öğretim ile desteklemek
Amaç 3. Toplumun farklı kesimleriyle işbirliği içinde toplumsal sorunlara çözüm üretmek
Hedef 3.1. Kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğini geliştirerek ülke kalkınmasına hizmet etmek ve Ankara ile çevresinin ekonomik gelişimini desteklemek
Hedef 3.2. Farklı iletişim kanalları kullanılarak üniversitenin ürettiği bilgiyi topluma yaymak
Hedef 3.3. Sosyal sorumluluk projeleri ve kültürel/sanatsal ve sportif etkinliklerle Ankara’nın sosyal yaşamına katkıda bulunmak
Hedef 3.4. Üniversitenin eğitim ve mal/hizmet üretme potansiyelini ekonominin ve toplumun yararına sunmak
Amaç 4. Ulusal ve uluslararası yeterliliğini sağlamış kurumsal yapılanması ile hasta memnuniyetini öne çıkaran ve üçüncü basamak üst düzey merkezler kurarak etkin sağlık hizmetleri sunmak
Hedef 4.1. Sağlık hizmetleri sunumunda değişen talep koşulları çerçevesinde ulusal ve uluslararası yeterliklere sahip, hasta memnuniyetini ön plana alan sağlık kurumu kimliğini sürdürmek 
Hedef 4.2. Demografik yapıdaki değişimle birlikte, teknolojideki değişimleri de kavrayacak şekilde gelişmelere uygun yeni üst düzey merkezler kurmak ve mevcut merkezleri iyileştirmek
Hedef 4.3. Kurumsal yapılanmayı güçlendirip çeşitli ülkelerle yapılacak işbirlikleri ile sağlık turizmini geliştirmek
Hedef 4.4. Diş Hekimliği Fakültesini Hastanesi ile birlikte tam teşekküllü bir yapıya ulaştırmak
Hedef 4.5. Hastanelerin hizmet sunumunda yönetimsel etkinliği sağlamaya yönelik olarak kurumsal altyapıyı güçlendirmek
Amaç 5. Üniversitenin bütün yerleşkelerinde öğrenci, çalışan ve diğer paydaşların gereksinimlerini karşılamak ve yaşam kalitelerini yükseltmek
Hedef 5.1. Yerleşkelerin fiziksel, mekansal, teknolojik altyapı ve güvenlik eksikliklerini gidermek
Hedef 5.2. Yerleşkelerde öğrencilerin temel gereksinimlerinin (barınma, besleme, sağlık, ulaşım, vb.) giderilmesine katkıda bulunmak 
Hedef 5.3. Yerleşkelerdeki sosyal yaşam olanaklarını geliştirmek
Hedef 5.4. Bütün yerleşkelerde öğrenci, akademisyen ve diğer yararlanıcıların akademik yayınlara erişimini sağlamak 
Hedef 5.5. Çevreye duyarlı yerleşkeler oluşturmak
Amaç 6. Üniversitenin değişen koşullara uyumunu sağlayacak, amaç ve hedeflerini yaşama geçirecek kurumsal yapıyı geliştirmek
Hedef 6.1. Bilgi sistemlerini öğrenci/çalışana sunulan bütün elektronik hizmetleri içerecek şekilde geliştirmek
Hedef 6.2. Üniversitelerin değişen yönetim ve mali yönetim sistemine hızla uyumunu sağlayacak katılımı öne çıkaran bir kurumsal altyapıya sahip olmak
Hedef 6.3. Fakültelerde ayrı ayrı oluşmuş kimliklere çatı oluşturan ve üniversite aidiyetini güçlendiren Ankara Üniversitesi kurumsal kimliğini geliştirmek ve mezunların aidiyet hissini geliştirmek
Hedef 6.4. Çalışanların profesyonel gelişimini ve çalışma yaşamından memnuniyetini artırmak