Beypazarı Meslek Yüksekokulu

Ayakkabı Tasarım ve Üretimi Programı

  • Derece Ön Lisans
  • Program Tipi Normal Öğretim
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Prof. Dr. Harun BAYRAKTAR

Tanıtım

Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu Ayakkabı Tasarım ve Üretimi Programı 2017 yılında eğitim vermeye başlamıştır. Eğitim ve öğretim birinci öğretim olup, eğitim süresi dört yarı yıl ve eğitim dili Türkçedir. Öğretim elemanı kadrolarımız alanında uzman ve sektör deneyimli eğitmenlerden oluşmaktadır.

Programın Amacı

Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi Programının amacı, ayakkabı ve yan sanayi sektörünün ihtiyaçlarını karşılayabilecek tasarım ve üretim yapabilme yetisine sahip  teknik elemanlar ve tasarımcılar yetiştirmektir.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Ayakkabıtasarım ve üretiminin her işlem aşamasında kullanılan çeşitli gereç, teknik, elaletleri ve ekipmanlar hakkında bilgi ve donanıma sahiptir. Güncel modaya uygunkalıp seçebilme, teknik çizimini yapabilme,  tasarlama, ıstampalarınıçıkartma, renklendirme, hikâye panosu ve koleksiyon oluşturma becerisine sahipolur. Ayakkabıtasarımı ve üretimi alanında edinmiş olduğu teorik ve teknik bilgilerikullanarak,  tasarımlarının ilk üretimini yapabilir, problem çıkmasıdurumunda hatalarını düzelterek son üretim haline getirebilir.
PY3. Ayakkabıcılık sanatı ve teknolojisine yönelik terminoloji ve bilgi birikimine sahip olabilir.
Tasarım yöntemleri, model çıkartma, saya dikimi, montaj ve finisaj yapabilme bilgisine sahip olur.
Ayakkabı tasarım ve üretiminin her işlem aşamasında kullanılan çeşitli gereç, teknik, el aletleri ve ekipmanlar hakkında bilgi ve donanıma sahiptir.
PY4. Ayak anatomisi, kalıp özellikleri ve ölçülerini bilir, modele, cinsiyete ve ayak numarasına uygun kalıp seçerek elde ve bilgisayarda standart form ve ıstampalarını çıkartmada teknik ve estetik bilgiye sahip olur.
PY5. Türk Dili ve yabancı dil temel dilbilgisi kurallarını tanımlar, yabancı dili mesleğinde kullanma becerisine sahip olur.
PY6. Genel tasarım ilkeleri ve ayakkabı tasarlama -üretmeye yönelik ilke ve uygulama bilgilerine sahip olur.
PY7.Temel ilke, teknik ve estetik bilgilerini ayakkabı tasarım ve üretimi sürecinde kullanabilme yetkinliğine sahip olur.
PY8. Ayakkabı modeline, bölümlerine ve kullanım yerine uygun malzeme seçebilme, tasarlama ve üretme yetkinliğine sahip olur.
PY9. Güncel modaya uygun kalıp seçebilme, teknik çizimini yapabilme, tasarlama, ıstampalarını çıkartma, renklendirme, hikâye panosu ve koleksiyon oluşturma becerisine sahip olur.
PY10. Üç boyutlu çizimlerini iki boyuta dönüştürme, serilendirme veya iki boyutlu çalışmaları elde ve bilgisayarda üç boyutlu hale getirebilme yetkinliğe sahip olur.
PY11. Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
PY12. Mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir, yeni gereç, teknik, donanım ve yan sanayi ürünlerindeki gelişmeleri ve sanatsal etkinlikleri takip edebilir.
Alanı ile ilgili fuar, yarışma ve diğer etkinliklere katılır ve çalışmalarını ilgili kişi ve firmalara sunmak için girişimlerde bulunabilir.
Bir konuya ya da projeye göre tasarlama ve üretme becerisi ve alanına yönelik problemleri çözebilme yetkinliğine sahip olur.
Alanı ile ilgili temel düzeydeki bilgi ve becerileri kazanmak için öğrenme gereksinimlerini belirleyerek karşılayabilir.
PY13. Yaşam boyu araştırma ve öğrenme bilinci kazanarak bilgilerini değerlendirebilir ve ilgili firmalarda pekiştirebilir.
Bilimsel araştırma sürecini ve sonuçlarını farklı sunum biçimlerine (rapor, bildiri vb.) aktarabilir ve sunabilir.
Kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak, farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirip alanında kullanır.
PY14. Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilir, sorunların çözümünde işverene yardımcı olabilir.
İnsan ilişkileri, Türkçeyi, yabancı dilde mesleki alan terminolojisini kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile iletişim kurabilir.
PY15. Bilişim ve iletişim teknolojileri konusunda bilgi sahibi olarak, bunları alanında tasarlama ve üretme sürecinde etkin olarak kullanabilir.
PY16. Sosyal hakların evrenselliği, demokrasi, sosyal adalet ve toplumsal, bilimsel, kültürel değerler ve mesleki etik ilkeler ile çevre koruma, verimlilik, kalite, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olur.
PY17. Ayakkabı tasarımı ve üretimi alanında edinmiş olduğu teorik ve teknik bilgileri kullanarak, tasarımlarının ilk üretimini yapabilir, problem çıkması durumunda hatalarını düzelterek son üretim haline getirebilir.
PY1. Temel Bilimleri (Matematik, Kimya, Fizyoloji, Anatomi vb.) alanında kullanabilme.
PY2. Bilgi ve becerilerini alanında uygulayabilme.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Ayakkabı tasarımı ve üretimi alanında önisans derecesi (Associate of Art) almaya hakkazanmaktadırlar.

Kariyer Seçenekleri

Programdan mezun olanlar Ayakkabı Tasarım ve Üretimi Teknikeri unvanını almaya hak kazanacaktır.Model sorumlusu, tasarımcı, modelci, üretim çalışanı veya üretim sorumlusu olarak:• Ayakkabı üretimi ve yan sanayi üretimi yapan işletmelerin AR-GE ofislerinde ve üretim atölyelerinde, • Tasarım stüdyolarında, • Model ofislerinde, • Ayakkabı tasarım ve üretimi eğitimi veren örgün, yaygın ve yüksek öğretim kurumlarında, • Ayakkabı üretimi yapan kamu kurumlarında istihdam edilebileceklerdir.Ayrıca:• Kendi tasarım ve model ofislerini kurabilir,• Saya kesim ve dikimi ile montaj üzerine kendi atölyelerini açabilir, ayakkabı sektöründe büyük işletmelere fason üretim yapabilirler.• Aksesuar yapım atölyesi açarak firmalara ayakkabı aksesuarları tasarlar ve üretebilirler.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisans programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretimprogramlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarakbaşarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gerekenminimum AKTS, 120’dir. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarınıbelirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Kazanılan Derece Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 120’dır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur.Harf notlarının puan karşılıkları ve katsayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir: Puanlar Notlar Katsayılar 100+ A+ 4,00 90-100 A 4,00 85-89 B1 3,50 80-84 B2 3,25 75-79 B3 3,00 70-74 C1 2,75 65-69 C2 2,50 60-64 C3 2,00 50-59 F1 1,50 49 ve aşağısı F2 0,00 F30,00 F40,00 A+: Bir derste üstün başarı gösteren öğrencilere verilen ve öğrenci durum belgesinde (transkript) gösterilen harf notunu ifade eder. Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C3) 2,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı, (F1),  (F2), (F3) ve (F4) aldıkları dersle başarısız sayılır.Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarıyla tamamlayan ve genel akademik not ortalaması (C3) 2,00 ve üzerinde olan öğrenci diploma almaya hak kazanır. F3: Final sınavına girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız. F4: Devamsızlık nedeniyle final sınavı ve bütünleme sınavına girme hakkı yok, başarısız. F1, F2, F3, F4 notları, not ortalamaları hesabında ilgili katsayılarına göre ortalamaya katılır.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasalmevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak /sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğerprogramda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuruyapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencininşartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özelolarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgiKurum Tanıtım Kataloğu`nda mevcuttur.