Beypazarı Meslek Yüksekokulu

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı

  • Derece Ön Lisans
  • Program Tipi Normal Öğretim
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Dr. Öğr.Üyesi Nehir VAROL

Tanıtım

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı, sivil savunma ve itfaiyecilik alanında gerek ülkemiz sanayi kuruluşlarının gerekse itfaiye teşkilatlarının ihtiyaçlarını karşılayabilecek yeterlilik ve yetkinlikte bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu program sivil savunma ve itfaiye alanında sürdürülebilir eğitim ve öğretim çalışmalarının yapılabilmesi için gereken altyapı, sanayi ile eğitim kurumları arasındaki organizasyonda büyük önem taşımaktadır. Program yangınlara karşı önlem alınmasını sağlayan, yangın söndürme ile yangından can ve mal kurtarma çalışmalarında bulunan, yangın dışında doğal afetler sonucu meydana gelen olaylarda arama, kurtarma ve ilkyardım müdahaleleri yapacak teknik elemanları yetiştiren bir Yükseköğretim programıdır. Bu temel yapılanmaların altında da programın sigorta gibi, yangın öncesi-sonrası yapı onarım ve bakımı gibi, birçok farklı disiplinlerle koordineli çalışması hedeflenmektedir. Ülkemizde; coğrafi, meteorolojik, sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik faktörler göz önüne alındığında bu faaliyetler kapsamında çalışacak teknik elemanlara da ihtiyaç duyulmaktadır.

Programın Amacı

Bu programın amacı, iki yıllık önlisans öğrenimi kapsamında ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 4. maddesi ile 5. maddesinin a ve b bendlerinde belirtilen ana ilkeler doğrultusunda,Sivil Savunma ve İtfaiyecilik alanında eğitim almış uzman personele olan ihtiyacı karşılamak üzere, bir itfaiye teşkilatının üyesi olarak, yangınlara karşı önlem alınmasını sağlayabilen, yangın söndürme ile yangından can ve mal kurtarma çalışmalarında bulunabilen, yangın dışındaki afetler sonucu meydana gelen olaylarda arama, kurtarma ve ilkyardım müdahaleleri yapabilen, aynı zamanda görev aldığı birim bünyesinde görevli mevcut elemanlara konunun gerektirdiği eğitimi verebilen, teknik eleman yetiştirmektir.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Tehlike belirleme, risk analiz etme ve yaşamı tehdit eden acil durumlarla baş edebilme yetisini geliştirebilme, gelişen teknolojiye göre üretilen  yeni yapıları takip edebilme,  bina içi ve dışında yangın güvenliğine yönelik alınması gereken önlemleri belirleyebilme ve gerekli organizasyonları yapabilme, yangın türlerine müdahale etme, ilk yardım ve arama-kurtarma yöntemlerini uygulayabilme, yangına müdahale için gerekli olan araç-gereç ve cihazları kullanabilme,  bakımını yapabilme ve yangın türüne uygun söndürücü ile müdahale edebilme.
Tehlike belirleme, risk analiz etme ve yaşamı tehdit eden acil durumlarla baş edebilme yetisini geliştirebilme.
Yaşam boyu öğrenme bilinci ile bunu gerçekleştirebilme becerisine sahip olma.
Temel Bilimleri (Matematik, Kimya, Fizyoloji, Anatomi vb.) yangın ve itfaiyecilik alanında kullanabilme.
Yangın sonrasında yangın nedeninin tespitine yönelik araştırma yapabilme, delil toplayarak bulguları değerlendirebilme
Gelişen teknolojiye göre üretilen yeni yapıları takip edebilme, bina içi ve dışında yangın güvenliğine yönelik alınması gereken önlemleri belirleyebilme ve gerekli organizasyonları yapabilme.
Bireysel ve grup olarak disiplinler arası takımlarda çalışabilme yeteneğini geliştirme
Fiziksel ve zihinsel dayanıklılığa sahip olma
Yangın türlerine müdahale etme, ilk yardım ve arama-kurtarma yöntemlerini uygulayabilme.
İtfaiye teşkilatının idari yapısını ve bağlı olduğu yasal mevzuat ve düzenlemeleri anlatabilme
Araştırma yöntem ve tekniklerini uygulayabilme.
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik temel kanun ve yönetmeliklerinin ilkelerini öğrenip karşılaşacakları problemlerin çözümünde kullanabilme.
Tehlikeli kimyasal maddeler hakkında bilgi sahibi olma.
Mesleki etik sorumluluk bilinci kazanma.
Bilgi ve becerilerini sivil savunma ve itfaiyecilik alanında uygulayabilme.
Yangına müdahale için gerekli olan araç-gereç ve cihazları kullanabilme, bakımını yapabilme ve yangın türüne uygun söndürücü ile müdahale edebilme.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Sivil Savunma ve itfaiyecilik alanında önlisans derecesi (Associate of Art) almaya hak kazanmaktadırlar.

Kariyer Seçenekleri

Belediye İtfaiye Teşkilatlarında, Afet ve Acil Durum Müdürlüklerinde, Sivil Savunma Arama Kurtarma Birlik Müdürlüklerinde, Otellerde ve Kamu Kurumlarında Yangın Güvenlik Bölümlerinde, Hava Alanlarında ve Limanlarda, İtfaiye ve Yangın Güvenliği ile İlgili Malzeme Üretim Firmalarında, Organize Sanayi ve Endüstriyel Kuruluşların Yangın ve Güvenlik Elemanı, Sivil Savunma ve İtfaiye Teknikeri olarak istihdam edilebileceklerdir.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisans programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 120’dir. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Kazanılan Derece Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 120’dır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur.Harf notlarının puan karşılıkları ve katsayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir: Puanlar Notlar Katsayılar 100+ A+ 4,00 90-100 A 4,00 85-89 B1 3,50 80-84 B2 3,25 75-79 B3 3,00 70-74 C1 2,75 65-69 C2 2,50 60-64 C3 2,00 50-59 F1 1,50 49 ve aşağısı F2 0,00 F30,00 F40,00 A+: Bir derste üstün başarı gösteren öğrencilere verilen ve öğrenci durum belgesinde (transkript) gösterilen harf notunu ifade eder. Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C3) 2,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı, (F1),  (F2), (F3) ve (F4) aldıkları dersle başarısız sayılır.Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarıyla tamamlayan ve genel akademik not ortalaması (C3) 2,00 ve üzerinde olan öğrenci diploma almaya hak kazanır. F3: Final sınavına girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız. F4: Devamsızlık nedeniyle final sınavı ve bütünleme sınavına girme hakkı yok, başarısız. F1, F2, F3, F4 notları, not ortalamaları hesabında ilgili katsayılarına göre ortalamaya katılır.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğu`nda mevcuttur.