Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı

Tanıtım

Tıbbi dokümantasyon ve tıbbi sekreterlik alanında çalışmak isteyen öğrencilerin insan ilişkilerinde uyumlu, yabancı dil ve bilgisayarı öğrenmeye hevesli ve yetenekli, çalışmalarında dikkatli ve titiz olmayı ilke olarak benimseyen kişiler olmaları gerekmektedir.

Programın Amacı

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programının amacı; tıp ve sağlık teknolojisinin çeşitli dallarında bilimsel araştırmalardan elde edilen bulguların derlenmesi, düzenlenmesi ve araştırıcıların hizmetine sunulması konularında ve tıbbi sekreterlik alanında ihtiyaç duyulan sağlık elemanı yetiştirmektir.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Anatomi, Tıbbi Terminoloji, hastalıklar Bilgisi, hasta Psikolojisi, İletişim Becerisi, Biyoistatistik, Halk Sağlığı, İlk Yardım ve temel dersler ile ilgili kuramsal bilgilere sahiptir. Alanının gerektirdiği bilgi teknolojilerini sağlık hizmetinin verilmesi sürecinde kullanır. Sağlık hizmetinin verilmesi sürecinde ortaya çıkan sorunlara, bilgisi yaratıcı düşünce becerisi ve problem çözme becerisi ile çözümler getirir. Kaliteli sağlık hizmeti verme felsefisini benimser ve Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanı ile ilgili görevlerini bu felsefeye uygun olarak yerine getirir.
PY1. Sağlık Hizmetinin verilmesi sürecinde ortaya çıkan sorunlara bilgisi, analitik düşünce ve problem çözme becerisi ile çözümler getirme
PY2. Alanı ile ilgili mesleki ve etik değerleri gözeterek meslektaşları, hastalar ve hasta yakınları, hekimler ve diğer sağlık çalışanları ile etkin bir iletişim kurma
PY3. Sağlık alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma
PY4. Mesleki temel alan dersleri ile ilgili temel kuramsal bilgiye sahip olma
PY5. Mesleki temel alan dersleri ile ilgili temel uygulama bilgisine sahip olma
PY6. Sağlık sistemi örgüt yapısını ve bu yapı içindeki mesleki konumunu bilme
PY7. Mesleki uygulamalarda bilgi teknolojilerini etkin şekilde kullanma
PY8. Mesleki uygulamalarda karşılaştığı sorunlara, yaratıcı düşünce ve problem çözme becerisi ile yaklaşma
PY9. Mesleği ile ilgili teknolojik, bilimsel ve uygulamaya ilişkin gelişmeleri yakından takip edip, bilgi ve becerilerini sürekli geliştirme
PY10. Mesleki uygulamalarda karşılaşabileceği risklerin farkında olup, iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin gerekli önlemleri alma
PY11. Mesleki uygulamalarda yazılı, sözlü ve sözsüz iletişim kurallarını bilme ve uygulama
PY12. Mesleki uygulamalarda kullanılan terminolojiyi yazılı ve sözlü iletişimde etkin biçimde kullanma
PY13. Sosyal sorumluluk bilinci ile hareket etme
PY14. Mesleki uygulamalarda kalite anlayışını benimseme ve uygun şekilde davranma
PY15. Resmi ve özel yazışmaların yapılması konusunda gerekli bilgi ve becerilere sahip olma
PY16.
PY17.
PY18.
PY19.
PY20.
PY21.
PY22.
PY23.
PY24.
PY25.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanında "önlisans derecesi" (Associate of Science) almaya hak kazanmaktadırlar.

Kariyer Seçenekleri

Bu programdan mezun olanlar, sağlık kurum ve kuruluşlarında çeşitli bürolarda, arşivlerde, dokümanların kaydedilmesi,sağlık kayıtlarının düzenli olarak saklanması ve hizmete sunulmasıyla ilgili işler yaparlar. Tıbbi Sekreter olarak çalışabilirler. Üniversite ve devlet hastanelerinde, özel hastane ve kliniklerde görev alırlar.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisans programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 120’dir. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Kazanılan Derece Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 120’dir. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur.Harf notlarının puan karşılıkları ve katsayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir: Puanlar Notlar Katsayılar 100+ A+ 4,00 90-100 A 4,00 85-89 B1 3,50 80-84 B2 3,25 75-79 B3 3,00 70-74 C1 2,75 65-69 C2 2,50 60-64 C3 2,00 50-59 F1 1,50 49 ve aşağısı F2 0,00 F30,00 F40,00 A+: Bir derste üstün başarı gösteren öğrencilere verilen ve öğrenci durum belgesinde (transkript) gösterilen harf notunu ifade eder. Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C3) 2,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı, (F1),  (F2), (F3) ve (F4) aldıkları dersle başarısız sayılır.Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarıyla tamamlayan ve genel akademik not ortalaması (C3) 2,00 ve üzerinde olan öğrenci diploma almaya hak kazanır. F3: Final sınavına girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız. F4: Devamsızlık nedeniyle final sınavı ve bütünleme sınavına girme hakkı yok, başarısız. F1, F2, F3, F4 notları, not ortalamaları hesabında ilgili katsayılarına göre ortalamaya katılır.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğunda mevcuttur.