Tanıtım

Radyoterapi, kanserli hastalar için tedavi sağlayan profesyonel bir ekip ile yakından çalışırken, ileri teknoloji aygıtları ile çalışmak için de bir fırsat sunan iki yıllık bir meslek programıdır.

Programın Amacı

Radyoterapi Programın amacı, radyasyon tedavisi süresince radyasyon onkologlarına yardım eden ve  radyoterapi donanım ve makine kontrol etme bilgi ve becerisine sahip nitelikli radyoterapi teknikerleri yetiştirmektir.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Radyasyon Fiziği, Anatomi, Fizyoloji ve Radyoterapi Alanı ile ilgili  kuramsal bilgilere sahiptir. İş, görev ve yetki sorumluluklarıyla mesleki etik ilkelerini uygular. Radyoterapi alanındaki gerekli tüm görevlerini doğru ve tam olarak gerçekleştirebilecek yeterliktedir.
PY1. Sağlık hizmetinin verilmesi sürecinde ortaya çıkan sorunlara bilgisi, analitik düşünce ve problem çözme becerisi ile çözümler getirir.
PY2. Alanı ile ilgili mesleki ve etik değerleri gözeterek meslektaşları, hastalar ve hasta yakınları, hekimler ve diğer sağlık çalışanları ile etkin bir iletişim kurar
PY3. Sağlık alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
PY4. Radyasyon Fiziği, Anatomi, Fizyoloji, Radyobiyoloji, Radyasyondan korunma ve Onkoloji ile ilgili kuramsal bilgilere sahiptir.
PY5. İş, görev, yetki ve sorumluluklarını, mesleki etik ilkelerini bilir ve uygular.
PY6. Alanının gerektirdiği bilgi teknolojilerini sağlık hizmetinin verilmesi sürecinde kullanır.
PY7. Bireysel görev ve sorumluluklarını yönlendirilmeye ihtiyaç duymadan yerine getirir.
PY8. Onkolojik acil durumlarında sorumluluklarını bilir ve eksiksiz uygular.
PY9. Hayat boyu öğrenme felsefesini benimser.
PY10. Radyoterapi alanındaki terminolojiyi doğru ve eksiksiz kullanabilme yeterliğine sahip olur.
PY11. Yüksek kaliteli hasta bakımı sağlarken bilgi, psikomotor beceriler ve klinik akıl yürütmede ustalık yoluyla klinik yeterlilik gösterir.
PY12. Tedavi programı öncesi tedavi cihazlarını hazırlar ve hastanın genel sağlık durumunu göz önünde bulundurarak onaylanmış tedavinin güvenli bir şekilde uygulanmasını sağlar.
PY13. Klinikte onkolojide karşılaşabileceği hastalara özgü yaklaşımı bilir ve uygular.
PY14. Radyasyon onkolojisi ile ilgili olarak anamnez alma, dosya hazırlayabilme, hasta bilgilerini kaydetme ve hasta takibini yapmada yeterli donanım ve bilgi sahibi olur.
ÜPY1.Eleştirel düşünebilen ve sorun çözebilen, kişisel ve mesleki alanda kendini sürekli yenileyen,doğaya duyarlı, farklılıklara saygı gösteren, bilgi ve yeteneklerini insanlık ve ülke yararına kullananyaratıcı bireyler yetiştirme.
ÜPY2. Yenilikçi üniversite olma yollunda bilime ve sanata evrensel düzeyde katkı sağlayan,etik değerleri gözeten, nitelikli disiplinlerarası araştırmalar gerçekleştirme
ÜPY3. Cumhuriyetin ilk Üniversitesi olmasının sosyal sorumluluk bilinci ile ülke sorunlarına duyarlı,kamu yararını gözeten, yaşadığı ülkenin ve kentin kalkınmasına ve gelişmesine bir fikir mutfağı çalışanı olarak katkı sağlayan hizmetler sunma
PY18.
PY19.
PY20.
PY21.
PY22.
PY23.
PY24.
PY25.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler,Radyoterapi alanında "önlisans derecesi" (Associate of Science) almaya hak kazanmaktadırlar.

Kariyer Seçenekleri

Özel ya da devlet hastanelerinde radyoterapi,  radyoloji ve nükleer tıp bölümlerinde teşhis, tedavi ve planlama ünitelerinde tekniker olarak görev yaparlar.  Yoğun bilgisayar eğitim ve bilgisayarlı aletleri kullanma olanağı nedeniyle özel sektörde bu alanda iş bulmaları mümkün olmaktadır.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisans programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 120’dir. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Kazanılan Derece Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 120’dir. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur.Harf notlarının puan karşılıkları ve katsayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir: Puanlar Notlar Katsayılar 100+ A+ 4,00 90-100 A 4,00 85-89 B1 3,50 80-84 B2 3,25 75-79 B3 3,00 70-74 C1 2,75 65-69 C2 2,50 60-64 C3 2,00 50-59 F1 1,50 49 ve aşağısı F2 0,00 F30,00 F40,00 A+: Bir derste üstün başarı gösteren öğrencilere verilen ve öğrenci durum belgesinde (transkript) gösterilen harf notunu ifade eder. Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C3) 2,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı, (F1),  (F2), (F3) ve (F4) aldıkları dersle başarısız sayılır.Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarıyla tamamlayan ve genel akademik not ortalaması (C3) 2,00 ve üzerinde olan öğrenci diploma almaya hak kazanır. F3: Final sınavına girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız. F4: Devamsızlık nedeniyle final sınavı ve bütünleme sınavına girme hakkı yok, başarısız. F1, F2, F3, F4 notları, not ortalamaları hesabında ilgili katsayılarına göre ortalamaya katılır.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğunda mevcuttur.