Tanıtım

Anestezi programında eğitim görmek isteyen öğrencilerin, biyoloji başta olmak üzere, fen derslerine ilgi duyması, bir tıp ekibinin üyesi olarak çalışabilmek için dikkatli, titiz ve sorumluluk sahibi olması gerekir.

Programın Amacı

Anestezi programının amacı; ameliyathanelerde anestezi işlemlerinde hekime yardımcı olacak sağlık elemanı yetiştirmektir.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Fizik, Matematik, Kimya, Biyoloji, Anatomi ve Fizyoloji ile ilgili kuramsal bilgilere sahiptir. Anestezi Alanı ile ilgili kuramsal ve uygulama bilgilerine sahiptir. Anestezi Alanının bileşenleri ve tümü ile ilgili uygulamaları bilir ve yorumlar. Sağlık sistemi örgütlenmesini bilir. Bu örgütlenme içindeki yerini ayırt eder.
PY1. Fizik, Matematik, Kimya, Biyoloji, Anatomi ve Fizyoloji ile ilgili kuramsal bilgilere sahiptir.
PY2. Anestezi Alanı ile ilgili kuramsal ve uygulama bilgilerine sahiptir.
PY3. Anestezi Alanının bileşenleri ve tümü ile ilgili uygulamaları bilir ve yorumlar.
PY4. Sağlık sistemi örgütlenmesini bilir. Bu örgütlenme içindeki yerini ayırt eder.
PY5. İş, görev, yetki ve sorumluluklarını ve mesleki etik ilkelerini bilir ve uygular.
PY6. Anestezide iş güvenliği konusunda yeterli bilgi ve bilince sahiptir.
PY7. Anestezi konusundaki bilgi ve becerilerini Sağlık Hizmetleri alanında etkin olarak uygular.
PY8.Alanının gerektirdiği bilgi teknolojilerini sağlık hizmetinin verilmesi sürecinde kullanır.
PY9.Sağlık hizmetinin verilmesi sürecinde ortaya çıkan sorunlara, bilgisi, yaratıcı düşünce ve problem çözme becerisi ile çözümler getirir.
PY10.Anestezi ile ilgili gelişmeleri takip eder ve değerlendirir.
PY11. Sağlık hizmetinin eksiksiz verilebilmesi için birim içi ve birimler arası koordinasyonu sağlar.
PY12. Anestezi konusunda edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanır.
PY13 .Görev aldığı birimde organizasyon yapar, takım içinde yer alma ve liderlik özellikleri sergiler.
PY14.Bireysel görev ve sorumluluklarını yönlendirilmeye ihtiyaç duymadan yerine getirir.
PY15.Acil durumlardaki sorumluluklarını bilir ve eksiksiz uygular.
PY16. Anestezi ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
PY17.Mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir. Değişime, yeniliğe ve gelişimciliğe sürekli açık olur.
PY18.Sağlık hizmetleri içinde Anestezi alanı ile ilgili konularda düşüncelerini çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak kurum içi ve kurum dışı ilgili taraflarla paylaşır.
PY19.Hayat boyu öğrenme felsefesini benimser.
PY20.Yazılı ve sözlü iletişimde doğru ve kurallara uygun biçimde dilbilgisini kullanır.
PY21. Anestezi ve sağlık hizmetleri alanında kullanılan terminolojiyi doğru ve eksiksiz kullanabilme yeterliliğine sahiptir.
PY22.Çalışma arkadaşları ve üstleri ile doğru ve etkin iletişim kurar.
PY23.Sosyal sorumluluk bilincine sahiptir.
PY24.Yabancı dil bilgisini kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve yurtdışındaki paydaşları ile etkin iletişim kurar.
PY25. Hasta ve hasta yakınları ile doğru ve etkili iletişim kurar.
PY26.Anestezi alanındaki görevlerini doğru ve tam sonuç sağlayabilecek yeterlikte yapar.
PY27.Kaliteli sağlık hizmeti verme felsefisini benimser ve alanı ile ilgili görevlerini bu felsefeye uygun olarak yerine getirir.
PY28. Hasta ile ilgili verileri sorgulama, yorumlama ve değerlendirme becerileri ile hasta yönetimi becerilerini yetkin olarak kullanır.
PY29.Anestezi alanındaki uygulamalarda karşılaşılan sorunları çözmek için sağlık ekibi içerisinde gereken sorumluluğu alır.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Anestezi alanında "önlisans derecesi" (Associate of Science) almaya hak kazanmaktadırlar.

Kariyer Seçenekleri

Anestezi programı mezunları her türlü ameliyatlarda hastanın uyutulması için gerekli tıbbi yöntemleri  anesteziyoloji ve reanimasyon hekiminin yönergeleri doğrultusunda uygular. Mezunlar, devlet, üniversite hastaneleri veya özel kurumlarda anesteziyoloji hekiminin kontrölünde çalışır.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisans programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 120’dir. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Kazanılan Derece Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 120’dir. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur.Harf notlarının puan karşılıkları ve katsayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir: Puanlar Notlar Katsayılar 100+ A+ 4,00 90-100 A 4,00 85-89 B1 3,50 80-84 B2 3,25 75-79 B3 3,00 70-74 C1 2,75 65-69 C2 2,50 60-64 C3 2,00 50-59 F1 1,50 49 ve aşağısı F2 0,00 F30,00 F40,00 A+: Bir derste üstün başarı gösteren öğrencilere verilen ve öğrenci durum belgesinde (transkript) gösterilen harf notunu ifade eder. Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C3) 2,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı, (F1),  (F2), (F3) ve (F4) aldıkları dersle başarısız sayılır.Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarıyla tamamlayan ve genel akademik not ortalaması (C3) 2,00 ve üzerinde olan öğrenci diploma almaya hak kazanır. F3: Final sınavına girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız. F4: Devamsızlık nedeniyle final sınavı ve bütünleme sınavına girme hakkı yok, başarısız. F1, F2, F3, F4 notları, not ortalamaları hesabında ilgili katsayılarına göre ortalamaya katılır.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğunda mevcuttur.