Tanıtım

Anestezi programında eğitim görmek isteyen öğrencilerin, biyoloji başta olmak üzere, fen derslerine ilgi duyması, bir tıp ekibinin üyesi olarak çalışabilmek için dikkatli, titiz ve sorumluluk sahibi olması gerekir.

Programın Amacı

Anestezi programının amacı; ameliyathanelerde anestezi işlemlerinde hekime yardımcı olacak sağlık elemanı yetiştirmektir.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Fizik, Matematik, Kimya, Biyoloji, Anatomi ve Fizyoloji ile ilgili kuramsal bilgilere sahiptir. Anestezi Alanı ile ilgili kuramsal ve uygulama bilgilerine sahiptir. Anestezi Alanının bileşenleri ve tümü ile ilgili uygulamaları bilir ve yorumlar. Sağlık sistemi örgütlenmesini bilir. Bu örgütlenme içindeki yerini ayırt eder.
PY1. Sağlık hizmetinin verilmesi sürecinde ortaya çıkan sorunlara bilgisi, analitik düşünce ve problem çözme becerisi ile çözümler getirme.
PY2. Alanı ile ilgili mesleki ve etik değerleri gözeterek meslektaşları, hastalar ve hasta yakınları, hekimler ve diğer sağlık çalışanları ile etkin bir iletişim kurma
PY3. Sağlık alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
PY4. Anestezi alanındaki uygulamaları içeren ders notları, uygulama araç-gereçleri ve görsel ve nesnel kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı derslerden edindiği bilgileri mesleki olarak değerlendirebilme ve uygulayabilme.
PY5. Anestezi alanı ile ilgili teorik ve pratik bilgilere sahip olma.
PY6. Genel anestezi uygulamasının tüm basamaklarını gerçekleştirebilme, gelişebilecek komplikasyonları tanıma ve müdahale edebilme.
PY7. Sağlık sisteminin organizasyonunu bilme. Bu organizasyondaki yerini ayırt etme.
PY8. İş, görev, yetki ve sorumlulukları, meslek etiği ilkelerini bilme ve uygulama.
PY9. Anestezi iş güvenliği konusunda yeterli bilgi ve bilince sahip olma.
PY10. Anestezi uygulaması öncesi hasta değerlendirme, malzeme ve ilaç hazırlığı ve monitorizasyonu gerçekleştirme işlemlerini yapabilme.
PY11. Yazılı ve sözlü iletişimde doğru grameri kullanma ve hasta ve yakınları ile doğru ve etkin iletişim kurma.
PY12. Sağlık hizmeti verme sürecinde bu alan için gerekli bilgi teknolojilerini kullanma.
PY13 . Anestezi ve sağlık hizmetlerinde kullanılan terminolojiyi uygulama becerisine sahip olma.
PY14. Sağlık hizmetlerinde anestezi ile ilgili düşünce ve çözüm önerilerini iç ve dış paydaşlarla yazılı veya sözlü olarak paylaşma.
PY15. Acil durumlarda sorumluluklarını bilme ve eksiksiz yapma.
PY16.
PY17.
PY18.
PY19.
PY20.
PY21.
PY22.
PY23.
PY24.
PY25.
PY26.
PY27.
PY28.
PY29.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Anestezi alanında "önlisans derecesi" (Associate of Science) almaya hak kazanmaktadırlar.

Kariyer Seçenekleri

Anestezi programı mezunları her türlü ameliyatlarda hastanın uyutulması için gerekli tıbbi yöntemleri  anesteziyoloji ve reanimasyon hekiminin yönergeleri doğrultusunda uygular. Mezunlar, devlet, üniversite hastaneleri veya özel kurumlarda anesteziyoloji hekiminin kontrölünde çalışır.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisans programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 120’dir. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Kazanılan Derece Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 120’dir. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur.Harf notlarının puan karşılıkları ve katsayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir: Puanlar Notlar Katsayılar 100+ A+ 4,00 90-100 A 4,00 85-89 B1 3,50 80-84 B2 3,25 75-79 B3 3,00 70-74 C1 2,75 65-69 C2 2,50 60-64 C3 2,00 50-59 F1 1,50 49 ve aşağısı F2 0,00 F30,00 F40,00 A+: Bir derste üstün başarı gösteren öğrencilere verilen ve öğrenci durum belgesinde (transkript) gösterilen harf notunu ifade eder. Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C3) 2,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı, (F1),  (F2), (F3) ve (F4) aldıkları dersle başarısız sayılır.Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarıyla tamamlayan ve genel akademik not ortalaması (C3) 2,00 ve üzerinde olan öğrenci diploma almaya hak kazanır. F3: Final sınavına girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız. F4: Devamsızlık nedeniyle final sınavı ve bütünleme sınavına girme hakkı yok, başarısız. F1, F2, F3, F4 notları, not ortalamaları hesabında ilgili katsayılarına göre ortalamaya katılır.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğunda mevcuttur.