Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Eczane Hizmetleri Programı

Tanıtım

Eczane Hizmetleri programı önlisans derecesine sahip teknikerlerin yetiştirilmesini hedefleyen bir meslek yüksekokulu programıdır.

Programın Amacı

Program eczacılar, sağlık hizmeti verenler ve ilaç endüstrisindeki ilgili işlerde görev alabilecek, mesleki becerileri kazanmış, bilgili ve yeniliklere açık teknikerlerin yetişmesini amaçlamaktadır. Bu programı tercih edecek bireylerin biyoloji, fizik, kimya ve sağlık bilimleri alanlarına ilgi duyması beklenmektedir.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Fizik, Matematik, Kimya, Biyoloji, Anatomi, Fizyoloji ve Eczane Hizmetleri Alanı ile ilgili  kuramsal bilgilere sahiptir. İş, görev ve yetki sorumluluklarıyla mesleki etik ilkelerini uygular.  Eczane Hizmetleri alanındaki gerekli tüm görevlerini doğru ve tam olarak gerçekleştirebilecek yeterliktedir.
PY1. Sağlık hizmetinin verilmesi sürecinde ortaya çıkan sorunlara bilgisi, analitik düşünce ve problem çözme becerisi ile çözümler getirme
PY2. Alanı ile ilgili mesleki ve etik değerleri gözeterek meslektaşları, hastalar ve hasta yakınları, hekimler ve diğer sağlık çalışanları ile etkin bir iletişim kurma
PY3. Sağlık alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma
PY4. Eczane hizmetleri alanı ile ilgili temel, kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olma ve yorumlama
PY5. Öğrenim süreci boyunca aldığı temel ve uygulamalı bilim derslerinden edinmiş olduğu bilgileri birleştirerek kullanma
PY6. Biyolojik sistemlerin normal ve patolojik durumlardaki işleyişine yönelik kavramları tanımlama ve yorumlama
PY7. Eczane hizmetleri alanının kendine kazandırdığı bilgi ve yetki ile, bir eczacı gözetiminde doğru tedaviyi sağlayabilecek yeterliliğe sahip olma
PY8. Eczacının sorumluluğu ve denetiminde, sağlıkla ilgili tüm ürünlerin stok yönetimi, depolanması ve sunulması yeterliliğine sahip olma
PY9. Eczane hizmetleri alanındaki bilgi ve becerilerini, gerek duyulan bilgi teknolojileri ile birleştirerek sağlık hizmetleri alanında etkin olarak kullanma
PY10. Eczane hizmetleri ile ilgili gelişmeleri yakından takip ederek bu gelişimlerin değerlendirilmesi ile uygulanmasında ve sağlık hizmetinin eksiksiz verilebilmesi için birim içi ve birimler arası koordinasyonda etkin görevler alma
PY11. Alanıyla ilgili mesleki yasal mevzuatları öğrenme; sağlık sistemi örgütlenmesi içinde yerini bilip ayırt etme
PY12. Çalıştığı birimde plan yapma, takım içinde yer alma, liderlik özellik ve becerilerini sergileme yeteneği kazanma
PY13. Kendini sosyal ve kültürel anlamda geliştirerek bireysel farkındalık ve sosyal sorumluluk bilinci kazanma
PY14. Birey ve halk sağlığı, çevre sağlığı ve çevrenin korunması ile iş güvenliği ve sağlığı konularının bilincinde olma
PY15. İletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olma
PY16.
PY17.
PY18.
PY19.
PY20.
PY21.
PY22.
PY23.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Eczane Hizmetleri alanında "önlisans derecesi" (Associate of Science) almaya hak kazanmaktadırlar.

Kariyer Seçenekleri

Tüm eczanelerde ve ilaç sektöründe  çalışabilmektedirler.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisans programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 120’dir. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Kazanılan Derece Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 120’dir. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur.Harf notlarının puan karşılıkları ve katsayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir: Puanlar Notlar Katsayılar 100+ A+ 4,00 90-100 A 4,00 85-89 B1 3,50 80-84 B2 3,25 75-79 B3 3,00 70-74 C1 2,75 65-69 C2 2,50 60-64 C3 2,00 50-59 F1 1,50 49 ve aşağısı F2 0,00 F30,00 F40,00 A+: Bir derste üstün başarı gösteren öğrencilere verilen ve öğrenci durum belgesinde (transkript) gösterilen harf notunu ifade eder. Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C3) 2,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı, (F1),  (F2), (F3) ve (F4) aldıkları dersle başarısız sayılır.Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarıyla tamamlayan ve genel akademik not ortalaması (C3) 2,00 ve üzerinde olan öğrenci diploma almaya hak kazanır. F3: Final sınavına girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız. F4: Devamsızlık nedeniyle final sınavı ve bütünleme sınavına girme hakkı yok, başarısız. F1, F2, F3, F4 notları, not ortalamaları hesabında ilgili katsayılarına göre ortalamaya katılır.alaması (C3) 2,00 ve üzerinde olan öğrenci diploma almaya hak kazanır.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğunda mevcuttur.