Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı

Tanıtım

Bu programında eğitim görmek isteyen öğrencilerin alet ve makinelerle çalışmaktan hoşlanan, mekanik konularına ilgili, el ve gözü eşgüdüm halinde kullanabilen, sorumlu ve dikkatli kişiler olmaları beklenir.

Programın Amacı

İleri teknoloji ürünü radyoloji cihazlarının daha nitelikli elemanlar tarafından çalıştırılması, hekim tarafından x- ışınlarının gerek hastalığın tanısında  gerekse tedavisinde kullanılması için yürütülen çalışmalarda ihtiyaç duyulan sağlık elemanı yetiştirmektir.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Fizik, Matematik, Kimya, Biyoloji, Anatomi, Fizyoloji ve Tıbbi Görüntüleme Alanı ile ilgili  kuramsal bilgilere sahiptir. İş, görev ve yetki sorumluluklarıyla mesleki etik ilkelerini uygular. Tıbbi Görüntüleme alanındaki gerekli tüm görevlerini doğru ve tam olarak gerçekleştirebilecek yeterliktedir.
PY1. Fizik, Matematik, Kimya, Biyoloji, Anatomi ve Fizyoloji ile ilgili kuramsal bilgilere sahiptir.
PY2. Tıbbi Görüntüleme Alanı ile ilgili kuramsal ve uygulama bilgilerine sahiptir.
PY3. Tıbbi Görüntüleme Alanının bileşenleri ve tümü ile ilgili uygulamaları bilir ve yorumlar.
PY4. Sağlık sistemi örgütlenmesini bilir. Bu örgütlenme içindeki yerini ayırt eder.
PY5. İş, görev, yetki ve sorumluluklarını ve mesleki etik ilkelerini bilir ve uygular.
PY6. Hastalar, kurum personeli, hasta yakınları ve kendisinin radyasyondan korunması ile ilgili bilgileri bilir ve uygular.
PY7.Tıbbi görüntüleme konusundaki bilgi ve becerilerini Sağlık Hizmetleri alanında etkin olarak uygular.
PY8.Alanının gerektirdiği bilgi teknolojilerini sağlık hizmetinin verilmesi sürecinde kullanır.
PY9.Sağlık hizmetinin verilmesi sürecinde ortaya çıkan sorunlara, bilgisi yaratıcı düşünce becerisi ve problem çözme becerisi ile çözümler getirir.
PY10.Tıbbi görüntüleme ile ilgili gelişmeleri takip eder ve değerlendirir.
PY11. Sağlık hizmetinin eksiksiz verilebilmesi için birim içi ve birimler arası koordinasyonu sağlar.
PY12.Görev aldığı birimde organizasyonu yapma, takım içinde yer alma ve liderlik özellikleri sergiler.
PY13.Bireysel görev ve sorumluluklarını yönlendirilmeye ihtiyaç duymadan yerine getirir.
PY14.Acil durumlardaki sorumluluklarını bilir ve eksiksiz uygular.
PY15.Mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir. Değişime, yeniliğe ve gelişimciliğe sürekli açık olur.
PY16.Sağlık hizmetleri içinde tıbbi görüntüleme alanı ile ilgili konularda düşüncelerini çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak kurum içi ve kurum dışı ilgili taraflarla paylaşır.
PY17.Hayat boyu öğrenme felsefesini benimser.
PY18.Yazılı ve sözlü iletişimde doğru ve kurallara uygun biçimde dilbilgisini kullanır.
PY19.Sağlık hizmetlerinde ve özellikle tıbbi görüntüleme alanında kullanılan terminolojiyi doğru ve eksiksiz kullanabilme yeterliğine sahiptir.
PY20.Hasta ve hasta yakınları ile doğru ve etkili iletişim kurar.
PY21.Çalışma arkadaşları ve üstleri ile doğru ve etkin iletişim kurar.
PY22.Sosyal sorumluluk bilincine sahiptir.
PY23.Yabancı dil bilgisini kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve yurtdışındaki paydaşları ile etkin iletişim kurar.
PY24.Tıbbi görüntüleme alanındaki görevlerini doğru ve tam tanıyı sağlayabilecek yeterlikte yapar.
PY25.Kaliteli sağlık hizmeti verme felsefesini benimser ve alanı ile ilgili görevlerini bu felsefeye uygun olarak yerine getirir.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri alanında "önlisans derecesi" (Associate of Science) almaya hak kazanmaktadırlar.

Kariyer Seçenekleri

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri mezunları sağlık kuruluşlarında  hastaların hekim tarafından belirlenen şekilde filmlerini çeker, ışın tedavisi gören hastaların cihazlarını hazırlar ve uygular. Kamuya ait veya özel hastanelerin radyoloji bölümleri ile özel görüntüleme merkezleri, poliklinikler veya muayenehanelerde çalışma olanağı vardır.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisans programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 120’dir. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Kazanılan Derece Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 120’dir. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur.Harf notlarının puan karşılıkları ve katsayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir: Puanlar Notlar Katsayılar 100+ A+ 4,00 90-100 A 4,00 85-89 B1 3,50 80-84 B2 3,25 75-79 B3 3,00 70-74 C1 2,75 65-69 C2 2,50 60-64 C3 2,00 50-59 F1 1,50 49 ve aşağısı F2 0,00 F30,00 F40,00 A+: Bir derste üstün başarı gösteren öğrencilere verilen ve öğrenci durum belgesinde (transkript) gösterilen harf notunu ifade eder. Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C3) 2,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı, (F1),  (F2), (F3) ve (F4) aldıkları dersle başarısız sayılır.Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarıyla tamamlayan ve genel akademik not ortalaması (C3) 2,00 ve üzerinde olan öğrenci diploma almaya hak kazanır. F3: Final sınavına girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız. F4: Devamsızlık nedeniyle final sınavı ve bütünleme sınavına girme hakkı yok, başarısız. F1, F2, F3, F4 notları, not ortalamaları hesabında ilgili katsayılarına göre ortalamaya katılır.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğunda mevcuttur.