Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı

Tanıtım

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı, bilimsel ve güncel teknolojik gelişmeleri yakından takip eden, teşhis ve tedavi amaçlı geleneksel ve modern tetkikleri evrensel normlara uygun nitelikte ve bir ekip içerisinde gerçekleştirebilen, sorumluluk sahibi, önlisans derecesine sahip teknikerlerin yetiştirilmesini hedefleyen bir meslek yüksekokulu programıdır. Bu programı tercih edecek bireylerin biyoloji, fizik, kimya ve sağlık bilimleri alanlarına ilgi duyması, hassasiyet ve dikkat gerektiren laboratuvar çalışmalarında bir ekibin parçası olarak görev almak istemesi ve kapalı ortamlarda (Laboratuvar) çalışabilmesi beklenmektedir.

Programın Amacı

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri programı, hastane, laboratuvar ve kliniklerde kullanılan cihazların çalıştırılması, sağlık kuruluşlarında değişik tahlillerin yapılması, tıbbi sağlık personelinin yetiştirilmesi konularında teorik ve pratik eğitim yapar.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Fizik, Matematik, Kimya, Biyoloji, Anatomi, Fizyoloji ve Tıbbi Laboratuvar Alanı ile ilgili  kuramsal bilgilere sahiptir. İş, görev ve yetki sorumluluklarıyla mesleki etik ilkelerini uygular. Tıbbi laboratuvar alanındaki gerekli tüm görevlerini doğru ve tam olarak gerçekleştirebilecek yeterliktedir.
PY1. Fizik, Matematik, Kimya, Biyoloji, Anatomi ve Fizyoloji ile ilgili kuramsal bilgilere sahiptir.
PY2. Tıbbi Laboratuvar Alanı ile ilgili kuramsal ve uygulama bilgilerine sahiptir.
PY3. Tıbbi Laboratuvar Alanı ve bileşenleriyle ilgili uygulamaları bilir ve yorumlar.
PY4. Sağlık sistemi örgütlenmesini bilir. Bu örgütlenme içindeki yerini ayırt eder.
PY5. İş, görev ve yetki sorumluluklarıyla mesleki etik ilkelerini bilir ve uygular.
PY6. Laboratuvar çalışma prensipleri ve güvenliği ile ilgili bilgileri bilir ve uygular.
PY7. Temel istatistiksel kavramları bilir ve uygular.
PY8.Tıbbi Laboratuvar konusundaki bilgi ve becerilerini Sağlık Hizmetleri alanında etkin olarak uygular.
PY9. Tıbbi Laboratuvar alanında gerek duyulan bilgi teknolojilerini kullanır ve sağlık hizmeti kapsamında uygular.
PY10. Sağlık hizmetinin verilmesi sürecinde ortaya çıkan sorunlara bilgisi, analitik düşünce ve problem çözme becerisi ile çözümler getirir.
PY11.Tıbbi Laboratuvar alanıyla ilgili gelişmeleri takip eder ve değerlendirir.
PY12. Sağlık hizmetinin eksiksiz verilebilmesi için birim içi ve birimler arası koordinasyonda görev alır.
PY13. Tıbbi Laboratuvar alanında edindiği bilgi ve becerileri kullanarak verileri değerlendirebilir ve yorumlayabilir.
PY14. Tıbbi laboratuvarlarda kalite kontrol yöntemlerini uygular.
PY15. Çalıştığı birimde plan yapma, takım içinde yer alma ve liderlik özellik ve becerilerini sergiler.
PY16. Bireysel görev ve sorumluluklarını yönlendirilmeye ihtiyaç duymadan yerine getirir.
PY17. Acil durumlardaki tüm sorumluluklarını bilir ve yerine getirir.
PY18. Kazanılmış mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirirken değişime, yeniliğe ve gelişmelere sürekli açık olur.
PY19. Tıbbi laboratuvar alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak kurum içi ve kurum dışı ilgili taraflarla paylaşır.
PY20.Hayat boyu öğrenme felsefesini benimser.
PY21.Yazılı ve Sözlü iletişim araçlarını doğru ve dilbilgisi kurallarına uygun kullanır.
PY22. Sağlık hizmetleri ve özellikle tıbbi laboratuvar teknikleriyle ilgili terminolojiyi doğru ve eksiksiz kullanabilme yeterliliğine sahiptir.
PY23. Çalışma arkadaşları ve üstleri ile doğru ve etkin iletişim kurar.
PY24.Sosyal sorumluluk bilincine sahiptir.
PY25. Yabancı dil becerisini kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve yurtdışındaki paydaşları ile etkin iletişim kurar.
PY26. Tıbbi laboratuvar alanındaki gerekli tüm görevlerini doğru ve tam olarak gerçekleştirebilecek yeterliktedir.
PY27. Kaliteli sağlık hizmeti verme felsefesini benimser ve tıbbi laboratuvar alanı ile ilgili görevlerini bu felsefeye uygun olarak yerine getirir.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler,  Tıbbi Laboratuvar Teknikleri alanında "önlisans derecesi" (Associate of Science) almaya hak kazanmaktadırlar.

Kariyer Seçenekleri

Çalıştıkları laboratuvar ve bilim dallarında uzman yönetiminde, tekniklere uygun test ve analizler yaparlar. Bu alanda eğitim görenler sağlık ocakları, devlet hastaneleri, özel klinikler ve laboratuvarlarda  çalışacakları gibi Sağlık Bakanlığı teşkilatlarında da çalışabilirler. Ülkemizde bu alanda yetişmiş elemana ihtiyaç olduğundan mezunlar kolaylıkla iş bulabilirler.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisans programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 120’dir. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Kazanılan Derece Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 120’dir. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur.Harf notlarının puan karşılıkları ve katsayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir: Puanlar Notlar Katsayılar 100+ A+ 4,00 90-100 A 4,00 85-89 B1 3,50 80-84 B2 3,25 75-79 B3 3,00 70-74 C1 2,75 65-69 C2 2,50 60-64 C3 2,00 50-59 F1 1,50 49 ve aşağısı F2 0,00 F30,00 F40,00 A+: Bir derste üstün başarı gösteren öğrencilere verilen ve öğrenci durum belgesinde (transkript) gösterilen harf notunu ifade eder. Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C3) 2,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı, (F1),  (F2), (F3) ve (F4) aldıkları dersle başarısız sayılır.Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarıyla tamamlayan ve genel akademik not ortalaması (C3) 2,00 ve üzerinde olan öğrenci diploma almaya hak kazanır. F3: Final sınavına girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız. F4: Devamsızlık nedeniyle final sınavı ve bütünleme sınavına girme hakkı yok, başarısız. F1, F2, F3, F4 notları, not ortalamaları hesabında ilgili katsayılarına göre ortalamaya katılır.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğunda mevcuttur.