Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı

Tanıtım

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı, bilimsel ve güncel teknolojik gelişmeleri yakından takip eden, teşhis ve tedavi amaçlı geleneksel ve modern tetkikleri evrensel normlara uygun nitelikte ve bir ekip içerisinde gerçekleştirebilen, sorumluluk sahibi, önlisans derecesine sahip teknikerlerin yetiştirilmesini hedefleyen bir meslek yüksekokulu programıdır. Bu programı tercih edecek bireylerin biyoloji, fizik, kimya ve sağlık bilimleri alanlarına ilgi duyması, hassasiyet ve dikkat gerektiren laboratuvar çalışmalarında bir ekibin parçası olarak görev almak istemesi ve kapalı ortamlarda (Laboratuvar) çalışabilmesi beklenmektedir.

Programın Amacı

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri programı, hastane, laboratuvar ve kliniklerde kullanılan cihazların çalıştırılması, sağlık kuruluşlarında değişik tahlillerin yapılması, tıbbi sağlık personelinin yetiştirilmesi konularında teorik ve pratik eğitim yapar.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Fizik, Matematik, Kimya, Biyoloji, Anatomi, Fizyoloji ve Tıbbi Laboratuvar Alanı ile ilgili  kuramsal bilgilere sahiptir. İş, görev ve yetki sorumluluklarıyla mesleki etik ilkelerini uygular. Tıbbi laboratuvar alanındaki gerekli tüm görevlerini doğru ve tam olarak gerçekleştirebilecek yeterliktedir.
PY1. Sağlık hizmetinin verilmesi sürecinde ortaya çıkan sorunlara bilgisi, analitik düşünce ve problem çözme becerisi ile çözümler getirme
PY2. Alanı ile ilgili mesleki ve etik değerleri gözeterek meslektaşları, hastalar ve hasta yakınları, hekimler ve diğer sağlık çalışanları ile etkin bir iletişim kurma
PY3. Sağlık alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma
PY4. Tıbbi laboratuvar testleri için hastadan biyolojik materyal alma, bunları saklama, transferleri ve bertarafı konusunda gerekli bilgi ve beceriyi gösterme
PY5. Analiz öncesi hazırlık işlemlerini yapma, preparatları hazırlama, kişisel ve çalışma şartları için gerekli hijyen, dezenfeksiyon ve sterilizasyon tekniklerini uygulama bilgi ve pratik becerilere sahip olma.
PY6. Tıbbi laboratuvarın farklı alanlarıyla ilgili temel testleri uygular, analiz çözeltilerini hazırlama
PY7. Laboratuvarda yapacağı testlerle ilgili olarak numune, standart ve diğer çözeltileri hazırlama konusunda teorik ve pratik becerilere sahip olma
PY8. Tıbbi laboratuvar alet, cihaz ve araçlarını kurallarına ve tekniklerine uygun olarak kullanmak kontrollerini ve bakımını yaparak en verimli şekilde çalışmalarını sağlamak için gerekli bilgi ve pratik becerilere sahip olma
PY9. Tıbbi laboratuvarda iş organizasyonu ve yeterliklere uygun görev dağılımı yapabilme, ekip çalışmasının sorumluluğu bilinciyle mesleki görevlerini yerine getirirken bireysel sorumluluk üstlenme yeterliğine sahip olma
PY10. Tıbbi laboratuvarda güvenlik önlemlerini alır, kişisel güvenlik kurallarını uygular ve güvenli laboratuvar ortamı oluşturmak için gerekli bilgi ve pratik becerilere sahip olma.
PY11. Tıbbi laboratuvar alanında çalışan bir birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun hareket etme yeterliğine sahip olma
PY12. Tıbbi laboratuvar alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile birlikte bilgi ve iletişim teknolojilerini başarıyla kullanmak için gerekli bilgi ve pratik becerilere sahip olma
PY13. Öğrencilerin alanındaki güncel teknik bilgileri izleme ve temel iletişim sağlayabilmek için yabancı dil becerisini kullanabilme becerisine sahip olma
PY14. Öğrencilerin üniversite kavramını algılayarak üniversite yaşamına uyumunu kolaylaştıran çeşitli bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklere düzenli bir şekilde katılımını sağlayabilme
PY15. Sağlık alanında iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma
PY16.
PY17.
PY18.
PY19.
PY20.
PY21.
PY22.
PY23.
PY24.
PY25.
PY26.
PY27.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler,  Tıbbi Laboratuvar Teknikleri alanında "önlisans derecesi" (Associate of Science) almaya hak kazanmaktadırlar.

Kariyer Seçenekleri

Çalıştıkları laboratuvar ve bilim dallarında uzman yönetiminde, tekniklere uygun test ve analizler yaparlar. Bu alanda eğitim görenler sağlık ocakları, devlet hastaneleri, özel klinikler ve laboratuvarlarda  çalışacakları gibi Sağlık Bakanlığı teşkilatlarında da çalışabilirler. Ülkemizde bu alanda yetişmiş elemana ihtiyaç olduğundan mezunlar kolaylıkla iş bulabilirler.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisans programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 120’dir. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Kazanılan Derece Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 120’dir. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur.Harf notlarının puan karşılıkları ve katsayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir: Puanlar Notlar Katsayılar 100+ A+ 4,00 90-100 A 4,00 85-89 B1 3,50 80-84 B2 3,25 75-79 B3 3,00 70-74 C1 2,75 65-69 C2 2,50 60-64 C3 2,00 50-59 F1 1,50 49 ve aşağısı F2 0,00 F30,00 F40,00 A+: Bir derste üstün başarı gösteren öğrencilere verilen ve öğrenci durum belgesinde (transkript) gösterilen harf notunu ifade eder. Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C3) 2,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı, (F1),  (F2), (F3) ve (F4) aldıkları dersle başarısız sayılır.Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarıyla tamamlayan ve genel akademik not ortalaması (C3) 2,00 ve üzerinde olan öğrenci diploma almaya hak kazanır. F3: Final sınavına girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız. F4: Devamsızlık nedeniyle final sınavı ve bütünleme sınavına girme hakkı yok, başarısız. F1, F2, F3, F4 notları, not ortalamaları hesabında ilgili katsayılarına göre ortalamaya katılır.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğunda mevcuttur.