Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı

Tanıtım

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı, bilimsel ve güncel teknolojik gelişmeleri yakından takip eden, teşhis ve tedavi amaçlı geleneksel ve modern tetkikleri evrensel normlara uygun nitelikte ve bir ekip içerisinde gerçekleştirebilen, sorumluluk sahibi, önlisans derecesine sahip teknikerlerin yetiştirilmesini hedefleyen bir meslek yüksekokulu programıdır. Bu programı tercih edecek bireylerin biyoloji, fizik, kimya ve sağlık bilimleri alanlarına ilgi duyması, hassasiyet ve dikkat gerektiren laboratuvar çalışmalarında bir ekibin parçası olarak görev almak istemesi ve kapalı ortamlarda (Laboratuvar) çalışabilmesi beklenmektedir.

Programın Amacı

TIbbi Laboratuvar Teknikleri Programı, bilimsel ve güncel teknolojik gelişmeleri yakından takip eden, teşhis ve tedavi amaçlı geleneksel ve modern tetkikleri uygun nitelikte ve bir ekip içerisinde gerçekleştirebilen, sorumluluk sahibi, önlisans derecesine sahip teknikerlerin yetiştirilmesini hedefleyen bir meslek yüksekokulu programıdır. Bu programın amacı sağlık kurumları ile bünyesindeki laboratuvarlarda hekimin teşhis, tedavi takibi, sağlık taraması ve benzeri amaçlarla gerekli gördüğü tıbbi analizleri yapan teknikerlerin yetiştirilmesi için teorik ve pratik eğitim vermektir.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Fizik, Matematik, Kimya, Biyoloji, Anatomi, Fizyoloji ve Tıbbi Laboratuvar Alanı ile ilgili  kuramsal bilgilere sahiptir. İş, görev ve yetki sorumluluklarıyla mesleki etik ilkelerini uygular. Tıbbi laboratuvar alanındaki gerekli tüm görevlerini doğru ve tam olarak gerçekleştirebilecek yeterliktedir.
PY1. Eleştirel düşünebilen ve sorun çözebilen, kişisel ve mesleki alanda kendini sürekli yenileyen, doğaya duyarlı, farklılıklara saygı gösteren, bilgi ve yeteneklerini insanlık ve ülke yararına kullanan yaratıcı bireyler yetiştirme
PY2. Yenilikçi üniversite olma yolunda bilime ve sanata evrensel düzeyde katkı sağlayan, etik değerleri gözeten, nitelikli disiplinlerarası araştırmalar gerçekleştirme
PY3. Cumhuriyetin ilk Üniversitesi olmasının sosyal sorumluluk bilinci ile ülke sorunlarına duyarlı, kamu yararını gözeten, yaşadığı ülkenin ve kentin kalkınmasına ve gelişmesine bir fikir mutfağı çalışanı olarak katkı sağlayan hizmetler sunma
PY4. Sağlık hizmetinin verilmesi sürecinde ortaya çıkan sorunlara bilgisi, analitik düşünce ve problem çözme becerisi ile çözümler getirme
PY5. Alanı ile ilgili mesleki ve etik değerleri gözeterek meslektaşları, hastalar ve hasta yakınları, hekimler ve diğer sağlık çalışanları ile etkin bir iletişim kurma
PY6. Sağlık alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerle temel yabancı dil ve bilgi teknolojileri temel bilgilerine sahip olma
PY7. Analiz öncesi hazırlık işlemlerini yapma,hastadan biyolojik materyal alma, preparatları hazırlama, gerekli çözelti ve kimyasalları hazırlama, saklama, transferleri ve bertarafını gerçekleştirme, gerekli tüm durumlar için hijyen, dezenfeksiyon ve sterilizasyon tekniklerini uygulama, iş güvenliği tedbirlerini alma ve uygulama bilgi ve pratik becerilere sahip olma.
PY8. Tıbbi laboratuvarda iş organizasyonu ve yeterliklere uygun görev dağılımı yapabilme, ekip çalışmasının sorumluluğu bilinciyle mesleki görevlerini yerine getirirken bireysel sorumluluk üstlenme yeterliğine sahip olma
PY9. Tıbbi laboratuvar alanında çalışan bir birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun hareket etme yeterliğine sahip olma
PY10.Öğrencilerin üniversite kavramını algılayarak üniversite yaşamına uyumunu kolaylaştıran çeşitli bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklere düzenli bir şekilde katılımını sağlayabilme
PY11.
PY12.
PY13.
PY14.
PY15.
PY16.
PY17.
PY18.
PY19.
PY20.
PY21.
PY22.
PY23.
PY24.
PY25.
PY26.
PY27.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler,  Tıbbi Laboratuvar Teknikleri alanında "önlisans derecesi" (Associate of Science) almaya hak kazanmaktadırlar.

Kariyer Seçenekleri

Çalıştıkları laboratuvar ve bilim dallarında uzman yönetiminde, tekniklere uygun test ve analizler yaparlar. Bu alanda eğitim görenler sağlık ocakları, devlet hastaneleri, özel klinikler ve laboratuvarlarda  çalışacakları gibi Sağlık Bakanlığı teşkilatlarında da çalışabilirler. Ülkemizde bu alanda yetişmiş elemana ihtiyaç olduğundan mezunlar kolaylıkla iş bulabilirler.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisans programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 120’dir. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Kazanılan Derece Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 120’dir. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur.Harf notlarının puan karşılıkları ve katsayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir: Puanlar Notlar Katsayılar 100+ A+ 4,00 90-100 A 4,00 85-89 B1 3,50 80-84 B2 3,25 75-79 B3 3,00 70-74 C1 2,75 65-69 C2 2,50 60-64 C3 2,00 50-59 F1 1,50 49 ve aşağısı F2 0,00 F30,00 F40,00 A+: Bir derste üstün başarı gösteren öğrencilere verilen ve öğrenci durum belgesinde (transkript) gösterilen harf notunu ifade eder. Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C3) 2,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı, (F1),  (F2), (F3) ve (F4) aldıkları dersle başarısız sayılır.Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarıyla tamamlayan ve genel akademik not ortalaması (C3) 2,00 ve üzerinde olan öğrenci diploma almaya hak kazanır. F3: Final sınavına girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız. F4: Devamsızlık nedeniyle final sınavı ve bütünleme sınavına girme hakkı yok, başarısız. F1, F2, F3, F4 notları, not ortalamaları hesabında ilgili katsayılarına göre ortalamaya katılır.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğunda mevcuttur.