Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Ağız ve Diş Sağlığı Programı

Tanıtım

Diş hekimine klinik çalışmaları sırasında ve kliniğin işletilmesinde yardımcı eleman ‘ağız ve diş sağlığı teknikeri’ olarak tanımlanır. Pek çok gelişmiş ülkede 1950’li yıllardan itibaren eğitimli olarak hizmet sunan bu meslek grubu, ülkemizde 6225 sayılı torba yasanın 06.04.2011 tarihinde kabul edilmesi ile resmi bir kimlik kazanmış ve eğitimli olma zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Bu nedenle bu alanda çalışacak kalifiye ve diplomalı personelin eğitimini verecek programlara ihtiyaç vardır.

Programın Amacı

Ağız ve Diş Sağlığı Programı’ndan mezun olanlara ‘ağız ve diş sağlığı önlisans diploması’ ile ‘ağız ve diş sağlığı teknikeri’ unvan ve yetkisi verilir. Bu programdan mezun olan öğrenciler diş hekiminin gözetiminde; diş hekimi muayenehanelerinde, özel veya kamuya bağlı ağız ve diş sağlığı merkezlerinde, ağız ve diş sağlığı hastanelerinde, diş protez ve ortodonti laboratuarlarında veya diş sağlığı konusunda teknik donanım sağlayan firmalarda çalışabilirler. Bu programı açmamızdaki temel amaç; diş hekimlerine klinik çalışmaları sırasında yardımcı olabilecek, klinik içerisindeki laboratuvar aşamalarını yürütebilecek, nitelikli ve teknik eleman yetiştirilmesini sağlamaktır.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Ağız ve Diş Sağlığı alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
PY1. Sağlık hizmetinin verilmesi sürecinde ortaya çıkan sorunlara bilgisi, analitik düşünce ve problem çözme becerisi ile çözümler getirir
PY2. Alanı ile ilgili mesleki ve etik değerleri gözeterek meslektaşları, hastalar ve hasta yakınları, hekimler ve diğer sağlık çalışanları ile etkin bir iletişim kurar
PY3. Sağlık alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur
PY4. Tüm dental girişimlerde hekime yardımcı olur.
PY5. Bulaşıcı hastalıkları, ağız patolojilerini ve diş hekimliğiyle ilgili sistemik hastalıkları bilir.
PY6. Temizlik, sterilizasyon ve dezenfeksiyonu bilir.
PY7. Tıbbi ve tehlikeli maddelerin kontrolünü ve bertaraf edilmesini bilir.
PY8. Klinik yönetimi, mevzuat ve muhasebe bilgileri vardır.
PY9. Diş hekimliği uygulamaları sırasında uygulanacak ergonomik kuralları ve her branşa yönelik olarak yardımcı personelin yapması gereken işleri bilir.
PY10. Bir diş kliniğini organize edebilecek becerisi vardır.
PY11. Hem kendisi, hem de ekip arkadaşları için mesleki risklerden korunma ve çalışma ergonomisini uygulama becerisi vardır.
PY12. Hasta kayıtlarını yazılı ve elektronik olarak arşivleyebilir.
PY13. Genel hijyen, dezenfeksiyon ve sterilizasyon kurallarını uygulayabilir.
PY14. Koruyucu hekimlik ve ağız hijyeni konusunda hasta bilgilendirmesi ve eğitimi verir.
PY15. Dört elli diş hekimliği uygulama kurallarını bilir.
PY16.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanında "önlisans derecesi" (Associate of Science) almaya hak kazanmaktadırlar.

Kariyer Seçenekleri

Vizyonumuz; diş hekimi muayenehaneleri, özel veya kamuya ait ağız-diş sağlığı merkezleri ve hastaneleri başta olmak üzere sektörde çalışabilecek donanımlı teknik ara eleman sorununu çözmeye yarayacak eğitim olanağı sağlamaktır. Böylelikle çağdaş iletişim becerileri ile donatılmış, tıbbi ve dental mesleki bilgileri özümsemiş, dental girişimler sırasında diş hekimini profesyonel olarak asiste edebilecek yetkin yardımcı personel yetiştirmek temel misyonumuzdur.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisans programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 120’dir. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Kazanılan Derece Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 120’dir. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur.Harf notlarının puan karşılıkları ve katsayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir: Puanlar Notlar Katsayılar 100+ A+ 4,00 90-100 A 4,00 85-89 B1 3,50 80-84 B2 3,25 75-79 B3 3,00 70-74 C1 2,75 65-69 C2 2,50 60-64 C3 2,00 50-59 F1 1,50 49 ve aşağısı F2 0,00 F30,00 F40,00 A+: Bir derste üstün başarı gösteren öğrencilere verilen ve öğrenci durum belgesinde (transkript) gösterilen harf notunu ifade eder. Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C3) 2,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı, (F1),  (F2), (F3) ve (F4) aldıkları dersle başarısız sayılır.Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarıyla tamamlayan ve genel akademik not ortalaması (C3) 2,00 ve üzerinde olan öğrenci diploma almaya hak kazanır. F3: Final sınavına girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız. F4: Devamsızlık nedeniyle final sınavı ve bütünleme sınavına girme hakkı yok, başarısız. F1, F2, F3, F4 notları, not ortalamaları hesabında ilgili katsayılarına göre ortalamaya katılır.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğunda mevcuttur.