Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

İlk ve Acil Yardım Programı

Tanıtım

Sağlık Meslek Yüksek Okuluna Bağlı İlk ve Acil Yardım Teknikerliği Önlisans Programı 2 yıllık örgün eğitim vermektedir. Eğitim dili Türkçe'dir.İlk ve Acil Yardım Teknikerliği Önlisans Programının temel hedefi hastalık yada kaza sırasında ilk anda olay yerinde uygulanacak tedavi ve bakım hizmetini verip, hastanın veya yaralının donanımlı ambulansla hastaneye taşınmasını sağlayacak Acil Yardım Teknikerleri yetiştirmektir. Bu nedenle öğrenciler, üniversitede edindikleri ilk ve acil yardım teknikerliği mesleğine ilişkin kuramsal bilgilerini beceriye dönüştürmek, bilgi ve becerilerini uygulamalı olarak geliştirmek amacıyla Ankara Üniversitesi Hastaneleri'nde, diğer üniversite ve devlete bağlı tüm hastanelerde ve 112 İl Ambulans Servislerinde staj yaparlar. 

Programın Amacı

İlk ve Acil Yardım Teknikerliği Önlisans Programının amacı; hastalık yada kaza sırasında ilk anda olay yerinde uygulanacak tedavi ve bakım hizmetini verip, hastanın veya yaralının donanımlı ambulansla hastaneye taşınmasını sağlayacak Acil Yardım Teknikeri yetiştirmektir. Ambulans teknikeri olmak için kişilerin fen bilimlerine, özellikle biyolojiye ilgili ve bu alanda başarılı, hasta ve zayıf insanlara yardım etmekten hoşlanan, bedence sağlıklı ve güçlü, çabuk ve doğru karar verebilen, dikkatli, soğukkanlı ve sorumluluk duygusu güçlü, başkaları ile iyi iletişim kurabilen kimseler olmaları gerekir.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

İlk ve Acil Yardım alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
PY1. İlk ve Acil Yardım alanında kullanılan tüm malzeme ve ekipmanların (Hastane, ambulans içi ve dışında) kullanımları ve bakımları konusunda bilgi sahibi olur.
PY2. Fizik, Matematik, Kimya, Biyoloji, Anatomi ve Fizyoloji ile ilgili kuramsal bilgilere sahiptir.
PY3. İlk ve Acil Yardım alanı ile ilgili kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olur.
PY4. Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
PY5. Sağlık alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm için planlanan çalışmalarda yer alır/sorumluluk alır.
PY6. Sağlık alanı ile ilgili temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
PY7. Hasta bakımı ile ilgili kavram ve ilkeleri uygular.
PY8. Acil bakımda yapılması gereken uygulama ve girişimleri amacına uygun ve doğru yöntemle yapabilir.
PY9. Alanı ile ilgili gelişim ve değişiklikleri izler.
PY10. İlk ve Acil Yardım alanı ile ilgili uygulamalarda sorunları çözmek için ekip üyesi olarak çalışır.
PY11. İlk ve Acil Yardım alanında çalışanları hizmetin amaçları doğrultusunda yönlendirir
PY12. Mesleği ile ilgili konularda gerekli bilgi ve beceriler hakkında bireysel çalışmalar yapar.
PY13. problem / sorun çözmek, çabuk karar vermek; görev başında işini planlamak ve örgütlemek; öğrendiği bilgileri hatırlama ve bulma-kısa ve uzun süreli belleğini geliştirmiş olmak- konusunda becerilerini kullanabilme yetkinliğine sahiptir.
PY14. Sağlık alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
PY15. İlk ve Acil Yardım ile ilgili konularda düşüncelerini, çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak kurum içi ve kurum dışı ilgili taraflarla paylaşır.
PY16. Hasta ve kendi sağlığını korumak ve güvenlik önlemlerini almak.
PY17. Hasta, hasta yakını , birlikte çalıştığı meslektaşı, doktor, polis, itfaiyeci, çağrı merkezi ile anlaşabilme yetkinliğine sahiptir.
PY18. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
PY19. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
PY20. Haberleşme merkezinde (112 merkez) gelen çağrıları değerlendirip,olay yerine ambulans ekibinin yönlendirilmesi ve gelen çağrılara hastane öncesi acil bakıma yönelik danışmanlık hizmeti verme yetkinliğine sahiptir.
PY21. Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
PY22. Hasta bakım süreçlerini oluşturmak için uygun materyaller geliştirir.
PY23. Bakım verdiği kişilerin gereksinimlerini dikkate alarak hasta bakım teknikleri ile ilgili uygun ortamları düzenler.
PY24. Alanıyla ilgili olay ve olguları, gelişimleri, bilimsel yöntem ve teknikler kullanarak inceler.
PY25. Alanıyla ilgili verileri yorumlar, çok yönlü değerlendirir.
PY26. Alanıyla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, kanıt ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
PY27. Hastayı/kazazedeyi değerlendirir ve sorununu saptama yetkinliğine sahiptir

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanında "önlisans derecesi" (Associate of Science) almaya hak kazanmaktadırlar.

Kariyer Seçenekleri

İlk ve Acil Yardım Teknikerleri, özel veya resmi ambulans servislerinde, üniversite ve devlet hastanelerinin, özel sağlık kuruluşlarının; acil servisleri ve işyeri acil yardım ünitelerinde çalışırlar. Bu program mezunlarının 112 Ambulanslarında iş bulma olanaklarında artış olmuştur. Devlet sektöründe veya özel ambulans şirketlerinde ve özel hastane acil servislerinde iş olanakları bulunmaktadır.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisans programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 120’dir. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Kazanılan Derece Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 120’dir. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur.Harf notlarının puan karşılıkları ve katsayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir: Puanlar Notlar Katsayılar 100+ A+ 4,00 90-100 A 4,00 85-89 B1 3,50 80-84 B2 3,25 75-79 B3 3,00 70-74 C1 2,75 65-69 C2 2,50 60-64 C3 2,00 50-59 F1 1,50 49 ve aşağısı F2 0,00 F30,00 F40,00 A+: Bir derste üstün başarı gösteren öğrencilere verilen ve öğrenci durum belgesinde (transkript) gösterilen harf notunu ifade eder. Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C3) 2,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı, (F1),  (F2), (F3) ve (F4) aldıkları dersle başarısız sayılır.Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarıyla tamamlayan ve genel akademik not ortalaması (C3) 2,00 ve üzerinde olan öğrenci diploma almaya hak kazanır. F3: Final sınavına girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız. F4: Devamsızlık nedeniyle final sınavı ve bütünleme sınavına girme hakkı yok, başarısız. F1, F2, F3, F4 notları, not ortalamaları hesabında ilgili katsayılarına göre ortalamaya katılır.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğunda mevcuttur.