Kalecik Meslek Yüksekokulu

Bitki Koruma Programı

Tanıtım

Bitkisel üretimde ekonomik kayıplara neden olan hastalık, zararlı ve yabancı otların tanıtıldığı, bu etmenlerin biyolojileri, bitkilerle ve birbirleriyle olan ilişkileri, ve ayrıca kanunsal, kültürel, biyolojik, mekanik, fiziksel, biyoteknik, kimyasal ve entegre mücadele yöntemlerine ait eğitim ve öğretiminin verildiği iki yıllık önlisans programıdır. 

Programın Amacı

Bitkisel üretimde, ürün verimini ve kalitesini sınırlandıran zararlı ve hastalık etmenleri ile yabancı otlara karşı mücadeleyi insan sağlığına ve doğaya zarar vermeden yapabilecek, sorunları çağdaş yöntemlerle çözümleyebilecek ve alanda uygulayıcı olarak çalışabilecek ara eleman ihtiyacını karşılayabilmek için, bu alanda teorik ve uygulamalı olarak yeterli eğitimi almış öğrenciler yetiştirmektir. 

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Tarımsal alanlarda sıkça görülen hastalık etmenleri, zararlılar, yabancı otlar ve yararlı organizmaları genel olarak mikroskobik ve makroskobik düzeyde tanıyabilir, yaygınlık durumları ile zarar/yarar düzeylerini saptayabilir. Kültür bitkilerindeki hastalıklar, zararlılar ve yabancı otlara karşı uygulanabilecek tarımsal savaş yöntemlerini ve kullanımlarını bilir. Kültür bitkilerinin yetiştirilmesine ilişkin ekim, dikim, sulama, gübreleme, ilaçlama, hasat ve bunların mekanizasyonu vb. konularda genel bilgi sahibidir. Pestisitlerin insanlarla ve çevreyle olan etkileşimini neden-sonuç ilişkileri ile değerlendirebilir, insanlara ve doğaya en az zarar verecek tekniklerle çözümler geliştirir.
PY1. Tarımsal alanlarda sıkça görülen hastalık etmenleri, zararlılar, yabancı otlar ve yararlı organizmaları genel olarak mikroskobik ve makroskobik düzeyde tanıma, yaygınlık durumları ile zarar/yarar düzeylerini saptayabilme
PY2. Kültür bitkilerindeki hastalıklar, zararlılar ve yabancı otlara karşı uygulanabilecek tarımsal savaş yöntemlerini ve kullanımlarını bilme
PY3. Kültür bitkilerinin yetiştirilmesine ilişkin ekim, dikim, sulama, gübreleme, ilaçlama, hasat ve bunların mekanizasyonu vb. konularda genel bilgi sahibi olma
PY4. Pestisitlerin insanlarla ve çevreyle olan etkileşimini neden-sonuç ilişkileri ile değerlendirebilir, insanlara ve doğaya en az zarar verecek yetişticilik ve mücadele tekniklerini kullanarak çözümler geliştirme
PY5. Alanı ile ilgili bir çalışmayı gerçekleştirmede ve uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmede ekip üyesi olarak sorumluluk alma, gerektiğinde çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirme
PY6. Bitki koruma alanında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirme
PY7. Bilgiye ulaşma yollarını bilme ve etkin şekilde kullanma
PY8. Türkçeyi veya bir yabancı dili (temel düzeyde) kullanarak, bitki hastalıkları, zararlıları ve yabancı otların teşhisi, zararları, biyolojileri ve mücadeleleri ile ilgili çözüm önerilerini konunun uzmanı olan veya olmayan kişilerle paylaşma
PY9. Çalışma alanlarının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanarak güncel olay ve gelişmeleri takip etme
PY10. Birey olarak mesleği ile ilgili görev ve sorumluluklarına, bilimsel, kültürel ve etik ilkelere uygun davranma
PY11. Bitki Koruma kavramları ve prensipleri ile ilgili veri toplama, sonuçları analiz etme ve uygulamaya aktarmada yetkinlik kazanma
PY12. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Bitki Koruma alanında "önlisans derecesi" (Associate of Science) almaya hak kazanmaktadırlar.

Kariyer Seçenekleri

Bitki Koruma Ürünleri ithal ve ihraç eden firmalar; özel ve devlete bağlı laboratuvarlar (tarım ilaçları çalışılan); ilaçlama şirketleri ile tarımsal ilaç bayileri; danışmanlık firmaları; organik tarım işletmeleri; tohum, fide, fidan ve süs bitkileri yetiştiriciliği faaliyetlerinde bulunan sektörler; Tarım ve Orman Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı gibi kamu kuruluşları

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisans programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Kazanılan Derece Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 120’dir. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur.Harf notlarının puan karşılıkları ve katsayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir: Puanlar Notlar Katsayılar 100+ A+ 4,00 90-100 A 4,00 85-89 B1 3,50 80-84 B2 3,25 75-79 B3 3,00 70-74 C1 2,75 65-69 C2 2,50 60-64 C3 2,00 50-59 F1 1,50 49 ve aşağısı F2 0,00 F30,00 F40,00 A+: Bir derste üstün başarı gösteren öğrencilere verilen ve öğrenci durum belgesinde (transkript) gösterilen harf notunu ifade eder. Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C3) 2,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı, (F1),  (F2), (F3) ve (F4) aldıkları dersle başarısız sayılır.Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarıyla tamamlayan ve genel akademik not ortalaması (C3) 2,00 ve üzerinde olan öğrenci diploma almaya hak kazanır. F3: Final sınavına girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız. F4: Devamsızlık nedeniyle final sınavı ve bütünleme sınavına girme hakkı yok, başarısız. F1, F2, F3, F4 notları, not ortalamaları hesabında ilgili katsayılarına göre ortalamaya katılır.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Üniversitemizde öğrenim görmek üzere ÖSYM Başkanlığı tarafından yerleştirilen adaylar, ilan edilen tarihlerde başvurularını e-Devlet üzerinden veya Üniversiteye şahsen başvurarak yaparlar. Ancak, mazeretleri nedeniyle bizzat başvuramayan adaylar noter tarafından düzenlenen vekâletname ile tayin edilen vekil aracılığıyla kesin kayıtlarını yaptırabilirler.Üniversitemizde öğrenim görmeye hak kazanan yabancı uyruklu öğrenciler, başvurularının değerlendirilmesinin ardından web sitesinde ilan edilir. Öğrenciler, gerekli belgeleri sunarak ilan edilen kesin kayıt tarihleri süresince kayıt işlemlerini tamamlamakla yükümlüdürler.Ulusal veya Uluslararası değişim öğrencilerinin kayıtları,  Ankara Üniversitesi ile partner üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalar (Farabi, Erasmus, Mevlana ya da Genel Akademik Protokol) çerçevesinde yapılmaktadır. Protokollerde belirtilen koşullara göre, değişim öğrencileri uygun görülen derslere alarak bir ya da iki dönem AÜ'de öğrenim görebilmektedir. Dönem sonunda alınan tüm derslerin notları ve AKTS kredilerini gösteren resmi bir transkript öğrenciye teslim edilir.