Kalecik Meslek Yüksekokulu

Bağcılık ve Bağ Ürünleri Teknolojisi Programı

Tanıtım

Bağcılık ve bağdan elde edilen ürünleri, yetiştiricilik ve tüm üretim prosesleri perspektifinde detaylandırarak açıklar.

Programın Amacı

İnsana, topluma, doğaya duyarlı, mesleğinde yetkin, sorumluluk sahibi, sürekli gelişmeyi bir yaşam biçimi olarak algılayan, bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin kullanan, yaratıcı ve sorun çözme odaklı bağ ve bağ ürünleri teknolojisinde ihtiyaç duyulan teknik elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Bağcılık ve bağ ürünleri teknolojisi ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntemler ve yeni teknolojiyi etkin kullanarak çok yönlü değerlendirir. Mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımlar hakkında gerekli teknik bilgiye sahiptir. Yönetmelikler ve mevzuatın gerekli durumlarda nasıl uygulanacağını bilir. Gıda prosesleri hakkında teknik bilgisi vardır. Üzüm ürünlerinin doğal bileşenleri ve özellikleri ile üzüm işleme ve muhafaza yöntemleri konusunda yeterli bilgi birikime sahiptir. Bağ ürünleri analizlerini gerçekleştirir ve verileri değerlendirerek üretim, depolama ve raf ömrü ile ilgili gerekli önlemleri alır. Bağcılık ve bağ ürünleri ile ilgili teknik alet ve ekipmanları sorunsuz kullanır. 
PY1. Bağcılık ve bağ ürünlerinin üretim teknolojisine uygun olarak işlenmesi aşamalarında teknik bilgi sahibidir.
PY2. Bağ ürünlerinin doğal bileşenleri ve muhafazası konularında bilgilidir.
PY3. Bağcılık ve bağ ürünleri üretim teknolojisi ile ilgili yeni gelişmeleri, izleme ve kullanabilme yetisindedir.
PY4. Alanı ile ilgili mevzuat konusunda bilgilidir.
PY5.Mesleğinin gerektirdiği donanım ve yazılımlar hakkında gerekli teknik bilgiye sahiptir.
PY6. Gıda proses ilkelerini üretim hattına uygular.
PY7. Bağcılık ve bağ ürünleri teknolojisi ile ilgili teknik alet ve ekipmanları kullanır.
PY8. Bağ ürünleri analizlerini gerçekleştirir.
PY9. Bağ, üretim hattı ve laboratuarda kritik kontrol noktalarını tespit eder ve toplam kalite yönetimini uygular.
PY10. Üretim ve pazarlama sürecinde oluşabilecek problemleri tanımlar ve çözüme katkı sağlar.
PY11. Ekip çalışmasına yatkındır. Ekip üyesi olarak sorumluluklarını yerine getirir.
PY12. Türkçe’nin yanı sıra en az bir yabancı dili kullanarak mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
PY13. Kendini ifade edebilme, sosyal iletişim ve hitap yeteneğine sahiptir.
PY14. Türkçeyi etkin kullanarak, bağcılık ve bağ ürünleri üretim teknolojisi ile ilgili yeni tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşları ile işverenine anlatır.
PY15. Mesleği ile ilgili iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal mevzuat ve etik kurallara uyulması bilincine sahiptir.
PY16. Atık yönetimi konusunda çevreyi koruma bilincine sahiptir.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Bahçe Tarımı alanında"önlisans derecesi" (Associate of Science) almaya hak kazanmaktadırlar.

Kariyer Seçenekleri

Bağcılık işletmeleri, özel ve devlete bağlı laboratuvarlar, danışmanlık firmaları, organik tarım işletmeleri, tohum, fide, fidan ve süs bitkileri yetiştiriciliği faaliyetlerinde bulunan sektörler, gıda işletmeleri

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisans programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretimprogramlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarakbaşarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gerekenminimum AKTS, 120’dir. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarınıbelirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Kazanılan Derece Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretimprogramlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarakbaşarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gerekenminimum AKTS, 120’dir. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarınıbelirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrencilerealdıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretimelemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur.Harf notlarının puan karşılıkları ve katsayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir: Puanlar Notlar Katsayılar 100+ A+ 4,00 90-100 A 4,00 85-89 B1 3,50 80-84 B2 3,25 75-79 B3 3,00 70-74 C1 2,75 65-69 C2 2,50 60-64 C3 2,00 50-59 F1 1,50 49 ve aşağısı F2 0,00 F30,00 F40,00 A+:Bir derste üstün başarı gösteren öğrencilere verilen ve öğrenci durumbelgesinde (transkript) gösterilen harf notunu ifade eder. Biröğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C3) 2,00 ve üstündenot aldığı dersler başarılı, (F1),  (F2), (F3) ve (F4) aldıkları derslebaşarısız sayılır.Kayıtlıolduğu programın tüm derslerini başarıyla tamamlayan ve genel akademiknot ortalaması (C3) 2,00 ve üzerinde olan öğrenci diploma almaya hakkazanır. F3: Final sınavına girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız. F4: Devamsızlık nedeniyle final sınavı ve bütünleme sınavına girme hakkı yok, başarısız. F1, F2, F3, F4 notları, not ortalamaları hesabında ilgili katsayılarına göre ortalamaya katılır.F3: Although he has the right to take the final exam, he did not take the exam, failed.F4: Due to absenteeism, there is no right to enter final exam and make-up exam.F1, F2, F3, F4 grades are added to the average according to their respective coefficients in the grade averages calculation.zanır.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasalmevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak /sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğerprogramda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuruyapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencininşartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özelolarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgiKurum Tanıtım Kataloğunda mevcuttur.