Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu

Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Programı

Tanıtım

Ülkemizde toplam 372 ceza infaz kurumu ve 139 denetimli serbestlik müdürlüğü bulunmakta olup, bu kurumlarda farklı unvanlarda toplam 51.840 personel görev yapmaktadır. Bu personelin büyük bir bölümünü ise infaz ve koruma memurları oluşturmaktadır. Bugün itibariyle toplam 41.753 infaz ve koruma memuru kurumlarda çalışmaktadır. 2020 yılına kadar ise 208 ceza infaz kurumunun yapımı daha planlanmakta olup, bu kurumlar açıldığında yaklaşık 40.000 infaz ve koruma memuruna daha ihtiyaç duyulacaktır. Bununla birlikte Dış Güvenlik Hizmetleri Yasa Tasarısının kabulü durumunda mevcut hizmetlerin yürütülmesini sağlayan jandarma kuvvetleri sayısı oranında personel ihtiyacı ortaya çıkacaktır. 2016 yılı verileri baz alındığında yaklaşık 112.000 personel ihtiyacı bulunduğu görülmektedir.

Programın Amacı

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Programı, ceza infaz kurumları ve çocuk eğitim evlerinde (çocuk ıslahevi) barındırılan tutuklu ve hükümlülerin güvenlik, barınma, sağlık, eğitim gibi ihtiyaçlarını karşılamak, tutuklu ve hükümlülerin topluma kazandırılmasında rol almak ve bununla birlikte denetimli serbestlik müdürlüklerinde hükümlülerin denetim ve izlenmesinde görev almak üzere meslek elemanı yetiştirmektedir. Ceza infaz kurumlarında ve denetimli serbestlik müdürlüklerinde istihdam edilecek ve ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücüne sahip bireyler yetiştirmek bu programın temel amacıdır. 

Ders Listesi

Ders Kazanımları

 Ceza İnfaz ve Güvenlik Programına ait Yeterlilikler: Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının infaza ilişkin temel ilkeleri ile Türk İnfaz sistemi ve uygulamalarına ilişkin ilgili mevzuatlara hakim uyumlu kişilik özellikleri geliştirir, Türk ceza adalet sistemi ve işleyişi hakkında bilgi sahibidir, Devlet memurlarının görev ve sorumlulukları ile mesleki etik değerler hakkında bilgi sahibidir, UYAP sistemini tanır ve infaz sisteminde kullanılan yazılımları kullanır, Yazışma kuralları, Ceza infaz sisteminde mevcut güvenlik unsurları ve hükümlü/tutuklularla ilgi gerekli işleyişi ve mevzuatlar hakkında bilgi ve beceri sahibidir.
Genel Hukukun temel kavramlarını ve başlıca hukuk disiplinlerinin temel özelliklerini sıralar.
Ceza ve İnfaz Hukuku kavramlarını ve temel özelliklerini ve uygulamasında karşılaşılan sorunları sıralar.
Tutuklu ve Hükümlüler ile ilgili karşılaşılan temel sorunların bilgisine sahiptir.
Devlet memurlarının görev ve sorumlulukları, etik değerleri, UYAP sisteminin ceza ilişkin yazılımlarını, Suç ve suçluluğa ilişkin kriminolojik özellikleri, Ceza sistemindeki güvenlik unsurlarını bilir.
Adli hizmetler alanında ihtiyaçları karşılayıcı temel bilgileri kullanmalarını sağlayacak becerileri kazanır.
Ceza İnfaz kurumlarında UYAP sistemini kullanır.
Ceza İnfaz sistemiyle ilgili olarak temel infaz bilgilerinden hareketle açık olan infaz sorunlarını çözer.
Hükümlü ve tutukluları teslim alıp odalarına yerleştirir.
Genel idare uygulamaları ve infaz işlemlerine ilişkin ilgili defterli tutar ve iş yurtlarına ilişkin belge ve defterli düzenler.
Ceza İnfaz Hukuku alanına ilişkin temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
Sorumluluğu altında çalışan ekip arkadaşlarının bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütür.
Ceza İnfaz sorunlarına ilişkin bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
Öğrenimini bir üst seviye olan hukuk lisans eğitim düzeyine ya da adalet yardımcı hizmetlerine yönlendirir.
Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanır.
İnfaz ve Güvenlik hizmetlerini temel kavram ve sorunlarıyla ilgili sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini meslekdaşlarına yazılı ve sözlü olarak aktarır.
İnfaz alanına ilişkin temel konularda düşüncelerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
Ceza ve İnfaz Hukuk alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak alanındaki bilgiler izler ve meslektaşlarıyla iletişm kurar.
Demokrasi, laiklik, nsan hakları, sosyal devlet ve hukukun üstünlüğü gibi anayasal değerde temel ilkelerin önemi ve vazgeçilmezliğinin bilincine vararak bu ilkeleri benimser.
Mesleğinin gerektirdiği dürüstlük, adalet ve etik anlayışı bilincine sahiptir.
Ceza ve İnfaz alanında sorunların çözümüne yönelik olarak sorumluluğu altında çalışanları yönetebilir.
Güvenlik hizmetleri alanı ile ilgili farklı disiplinler ile müşterek çalışabilir.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, meslek sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
Yetişkin, genç ve cocuk hükümlü/tutukluların psikolojik yapısına uygun davranır.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Adalet İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri alanında "önlisans derecesi" almaya hak kazanmaktadırlar.

Kariyer Seçenekleri

Mezun Olanların İstihdam Alanları; Adalek Bakanlığı, Ceza Tevkif Evleri Genel Müdürlüğüne Bağlı Ceza infaz kurumlarında ve denetimli serbestlik müdürlüklerinde "İnfaz Koruma" memuru olarak istihdam edilecektirler.

Akademik Gelecek

Mezunlarımız, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültelerinde Kamu Yönetimi bölümüne sınavsız kayıt yaptırıp fark dersleri vererek lisans programlarını tamamlama olanağına sahiptirler. Ayrıca, Adalet Meslek Yüksekokulu mezunlarından yüksek öğrenime devam etmek isteyenler mezuniyetin ardından girdikleri dikey geçiş sınavı (DGS) sonucunda Kamu Yönetimi lisans eğitim öğretimi görme imkânına da sahip olabilmektedirler.

Mezuniyet Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 120’dir. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Kazanılan Derece Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 120’dır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur.Harf notlarının puan karşılıkları ve katsayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir: Puanlar Notlar Katsayılar 100+ A+ 4,00 90-100 A 4,00 85-89 B1 3,50 80-84 B2 3,25 75-79 B3 3,00 70-74 C1 2,75 65-69 C2 2,50 60-64 C3 2,00 50-59 F1 1,50 49 ve aşağısı F2 0,00 F30,00 F40,00 A+: Bir derste üstün başarı gösteren öğrencilere verilen ve öğrenci durum belgesinde (transkript) gösterilen harf notunu ifade eder. Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C3) 2,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı, (F1),  (F2), (F3) ve (F4) aldıkları dersle başarısız sayılır.Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarıyla tamamlayan ve genel akademik not ortalaması (C3) 2,00 ve üzerinde olan öğrenci diploma almaya hak kazanır. F3: Final sınavına girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız. F4: Devamsızlık nedeniyle final sınavı ve bütünleme sınavına girme hakkı yok, başarısız. F1, F2, F3, F4 notları, not ortalamaları hesabında ilgili katsayılarına göre ortalamaya katılır.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir.