Elmadağ Meslek Yüksekokulu

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı

Tanıtım

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı; kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör işletmelerinde yöneticilerin ofis çalışmalarına katkı vermek ve büro faaliyetlerinde bulunmak üzere görev alabilecek nitelikli ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan dört yarıyıllık bir yüksek öğretim programıdır.

Programın Amacı

Hızlı değişen ve gelişen iş dünyasının gereksinimlerini karşılayabilecek bilgi ve becerilerle donatılmış, iyi derecede bir yabancı dil bilen, bilgisayar kullanımında uzman, büro yönetimi ilkelerini ve yöntemlerini profesyonelce kullanabilen, iyi insan ilişkileri kurabilen, yazıları on parmakla ve bakmadan, süratle yazabilen, her türlü büro teknolojisini kullanabilen, modern protokol bilgilerine sahip, yüksek düzeyde büro elemanları, büro yöneticileri ve yönetici asistanları yetiştirmektir.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Bilgisayar kullanımında uzmanlaşır. Büro Yönetimi ilkelerini ve yöntemlerini profesyonelce kullanabilir. İyi insan ilişkileri kurabilir. On parmakla ve bakmadan, süratle yazı yazabilir. Her türlü büro teknolojisini kullanabilir. Modern protokol bilgilerine sahip olur. Gelen giden evrak ile dosyalama işlemlerini yürütebilir.Telefon görüşmelerinin yapılması, gelen yazı ve resimlerin yöneticiye ulaştırılması, randevuların ayarlanması, misafirlerin karşılanması işlerini yapabilir.Toplantı, seyahat organizasyonlarını düzenleyebilir.Büroya ait araç-gereçlerin bakımı, onarımını yaptırır ve en verimli şekilde kullanılmasını sağlar.
PY1 Büro ortamında kullanılan büro malzemelerini tanıma, kullanma ve satın alma bilgisine sahiptir.
PY2 Kamu kesimi ve özel kesimin gereksinim duyduğu büro yönetimi ve sekreterlik hizmetlerinin yürütülmesini sağlayacak bilgi birikimine sahiptir.
PY3 Mesleği icra edecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir.
PY4 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgilidir.
PY5 Elektronik ortamda kendisinden talep edilen her türlü rapor, grafik, sunu, hesap tablolama işlemlerini hazırlar ve geliştirir.
PY6 Bilgisayar, büro otomasyonu ve sekreterya hizmetlerinin gerektirdiği teknolojiyi, etkin şekilde kullanır.
PY7 Bilgisayar ortamında klavye ile on parmak seri yazı yazar.
PY8 Her türlü yazışma işlemini yapar.
PY9 Ofis planlaması yaparak, zamanı etkin şekilde kullanır.
PY10 Büroların ihtiyacını karşılayacak dosyalama ve arşivleme çalışmalarını yürütür.
PY11 Randevuları düzenler.
PY12 Sorumluluk alır ve kendisine verilen yetki sınırları içinde alınan kararları yürütür.
PY13 Mesleki çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirler ve çözüm arar.
PY14 Analitik düşünebilir ve problemler karşısında hızlı karar verir.
PY15 Büro Yönetimi ve Sekreterlik mesleği ile ilgili olarak; yeni gelişmeleri bağımsız olarak takip eder.
PY16 Bir kurumun iletişim süreci içerisinde toplantı organizasyonlarının yürütülmesi ve koordinasyonunda yetkinlik kazandırma, yönetsel anlamda gereksinim duyulabilecek her türlü malzeme gereksinmelerini tedarik eder.
PY17 Kurumu temsil etme ve diğer çalışanları örnek olabilme adına resmi ortamlarda protokol bilgisini kazanma ve mesleki etiğin gerektirdiği sorumluluklar konusunda bilinçlidir.
PY18 İlişkiler zincirini koparmadan diğer birim yöneticileri ile koordinasyonu sağlayabilecek düzeyde bilgi, beceri ve davranışlara sahiptir.
PY19 Yenilik ve değişime açıktır, değişen koşullara kolaylıkla adapte olur ve bu koşulara uygun davranır.
PY20 Büro yönetimi ve sekreterlik alanına ilişkin gerekli olan sosyal sorumluluk, etik değerler, sosyal güvenlik hakları, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahiptir ve bu konuda sürekli kendini geliştirir.
PY21 Büro yönetimi ve sekreterlik alanına ilişkin yenilikleri takip eder, gerekli olanları öğrenir ve geliştirir.
PY22 Büro Yönetimi ve Sekreterlik mesleği ile ilgili tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilir ve takım çalışmasına uygun davranır.
PY23 Türkçe’yi doğru kullanır, telaffuzu düzgündür.
PY24 Büro hizmetlerinin gerektirdiği; toplantı, tören, davet ve ziyaretlere ilişkin zaman, mekân ve protokol düzenlemelerini yapar.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı alanında "önlisans derecesi" (Associate of Science) almaya hak kazanmaktadırlar.

Kariyer Seçenekleri

Büro yönetimi ve yönetici asistanlığı programını bitirenlere “Büro Yönetimi Meslek Elemanı” unvanı verilmektedir. Büro yönetimi meslek elemanları hem kamu hem de özel kurum ve kuruluşlarda görev alabilirler. Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı programından mezun olan öğrenciler, Büro Yönetimi Öğretmenliği, Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İşletme Bilgi Yönetimi, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Yönetim Bilişim Sistemleri, Reklamcılık ve Halkla İlişkiler programlarına sınavla dikey geçiş yapabilirler.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisans programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler. 

Mezuniyet Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 120’dir. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Kazanılan Derece Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretimprogramlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarakbaşarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gerekenminimum AKTS, 120’dır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarınıbelirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.>

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur.Harf notlarının puan karşılıkları ve katsayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir: Puanlar Notlar Katsayılar 100+ A+ 4,00 90-100 A 4,00 85-89 B1 3,50 80-84 B2 3,25 75-79 B3 3,00 70-74 C1 2,75 65-69 C2 2,50 60-64 C3 2,00 50-59 F1 1,50 49 ve aşağısı F2 0,00 F30,00 F40,00 A+: Bir derste üstün başarı gösteren öğrencilere verilen ve öğrenci durum belgesinde (transkript) gösterilen harf notunu ifade eder. Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C3) 2,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı, (F1),  (F2), (F3) ve (F4) aldıkları dersle başarısız sayılır.Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarıyla tamamlayan ve genel akademik not ortalaması (C3) 2,00 ve üzerinde olan öğrenci diploma almaya hak kazanır. F3: Final sınavına girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız. F4: Devamsızlık nedeniyle final sınavı ve bütünleme sınavına girme hakkı yok, başarısız. F1, F2, F3, F4 notları, not ortalamaları hesabında ilgili katsayılarına göre ortalamaya katılır.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğunda mevcuttur.