Elmadağ Meslek Yüksekokulu

Elektronik Teknolojisi Programı

Tanıtım

Elektroniğin sanayide kullanımı gittikçe yaygınlaşmıştır. Teknikilerledikçe Endüstriyel alanda cihazları tanıyan ve yeni gelişenteknolojileri takip edebilecek beceri ve bilgi birikimine sahip araeleman ihtiyacı doğmaktadır.  Öğrencilerimiz; Elektronik Ölçme Tekniğive Güvenlik, Doğru Akım ve Alternatif Akım devre analizleri, BilgisayarDestekli Tasarım (CAD), Sayısal Devre Tasarımı, Güç Elektroniği,Enstrümantasyon, Elektrik Projeleri, Programlanabilir Denetleyiciler,Hidrolik ve Pnömatik, Sistem Analizi ve Tasarımı, İşlemci Programlama vebunun gibi Elektronik Teknolojisi alanında birçok konuda bilgi sahibiolarak mezun olurlar.

Programın Amacı

Elektronik teknolojisi alanında piyasada aranır özellikte ara eleman yetiştirilmek.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, mesleğiningerektirdiği yazılım ve donanımı kullanabilir. Elektronik alanındaöğrendiklerini uygulayabilir. Sorumluluğu altında çalışanların performanslarınıobjektif olarak değerlendirebilir ve denetler. Elektronik ile ilgili konularda,iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahiptir. Atatürkİlkeleri ve İnkılâpları konusunda bilgi sahibi olur. Sosyal ve kültürelfaaliyetlere katılır. Elektronik alanında tanımı iyi yapılmış problemlerinçözümü için gerekli olan verileri tanımlar, toplar ve kullanır; pratikuygulamalarda gereken teorik bilgileri, el becerilerini ve/veya düşünselbecerileri kullanır. Elektronik laboratuvarlarında bulunan cihazları etkinolarak kullanır; ölçüm yoluyla veri toplar ve arıza tespiti yapar. Elektronikile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirler vesorunlara çözüm üretir.
PY1. Matematik, fen bilimleri ve bu alanların temel mühendislik bilimlerine uygulanması konularında yeterli bilgi birikimine sahiptirler.
PY2.Elektronik alanında ilgili tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara aktarabilir ve takım çalışması yapar.
PY3. Mesleğiyle ilgili teknik dokümanları anlayacak seviyede mesleki yabancı dil bilgisine sahiptirler.
PY4. Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımı kullanabilirler.
PY5. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisine sahiptirler.
PY6. Elektronik alanında öğrendiklerini uygulayabilirler.
PY7. Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirebilir ve denetlerler.
PY8. Elektronik ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahiptirler.
PY9. Elektronik ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahiptirler.
PY10. Mesleki hayatında etkili yazılı ve sözlü bir anlatım için Türk Dili’nin yapısal özelliklerini ve zenginliğini kavrarlar.
PY11. Atatürk İlkeleri ve İnkılâpları konusunda bilgi sahibi olur.
PY12. Sosyal ve kültürel faaliyetlere katılırlar.
PY13. Elektronik alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlar, toplar ve kullanırlar; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el becerilerini ve/veya düşünsel becerileri kullanırlar.
PY14. Elektronik laboratuarlarında bulunan cihazları etkin olarak kullanırlar; ölçüm yoluyla veri toplar ve arıza tespiti yaparlar.
PY15. Elektronik ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirlerler ve sorunlara çözüm üretirler.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Elektronik Teknolojisi alanında "önlisans derecesi" (Associate of Science) almaya hak kazanmaktadırlar.

Kariyer Seçenekleri

Elektronik Teknolojisi Programı'mızdan mezun olan öğrencilerimiz; Kamu kurum ve kuruluşlarında (Telekom, PTT, TRT, vb), Elektrik ve Endüstriyel Elektronik konularında üretim yapan özel kuruluşlarda, üretimin herhangi bir aşamasında elektronik sistemler kullanılan tüm özel kuruluşlarda da çalışma olanağına sahiptir.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisans programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 120’dir. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Kazanılan Derece Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’dır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur.Harf notlarının puan karşılıkları ve katsayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir: Puanlar Notlar Katsayılar 100+ A+ 4,00 90-100 A 4,00 85-89 B1 3,50 80-84 B2 3,25 75-79 B3 3,00 70-74 C1 2,75 65-69 C2 2,50 60-64 C3 2,00 50-59 F1 1,50 49 ve aşağısı F2 0,00 F30,00 F40,00 A+: Bir derste üstün başarı gösteren öğrencilere verilen ve öğrenci durum belgesinde (transkript) gösterilen harf notunu ifade eder. Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C3) 2,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı, (F1),  (F2), (F3) ve (F4) aldıkları dersle başarısız sayılır.Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarıyla tamamlayan ve genel akademik not ortalaması (C3) 2,00 ve üzerinde olan öğrenci diploma almaya hak kazanır. F3: Final sınavına girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız. F4: Devamsızlık nedeniyle final sınavı ve bütünleme sınavına girme hakkı yok, başarısız. F1, F2, F3, F4 notları, not ortalamaları hesabında ilgili katsayılarına göre ortalamaya katılır.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğunda mevcuttur.