Elmadağ Meslek Yüksekokulu

Elektronik Haberleşme Teknolojisi Programı

Tanıtım

Günümüzde, özellikle haberleşme ve iletişim alanı hızlı bir şekilde gelişmektedir. Tüm sektörler içinde, haberleşme sektörü veözellikle bu sektörün en önemli parçası olan elektronik haberleşmekonusunun önemi gün geçtikçe artmaktadır. Üretiminin yarıdan fazlasını yurt dışınaihraç eden elektronik sektörü, teknolojiye önemli yatırımlar yaparak,büyüme ve gelişmelerini sürdürmektedir. Bu da nitelikli personele olanihtiyacı arttırmıştır. Elektronik Haberleşme Teknolojileri Programı öğrencileri bu ihtiyacı karşılayacak nitelikte mezun olurlar.

Programın Amacı

Radyo, telefon, bilgisayar, faks gibi günümüzde önem kazanan iletişim teknolojileri hakkında yeterli bilgi, beceri, proje ve tasarım gücüne sahip, bu teknolojik cihazlarının imalatı, kurulması, işletilmesi, bakım ve onarımı konularında bilgili, gelişme ve yeniliklere açık, alanında uluslararası düzeyde rekabet edebilen, akılcı çözümler üretebilen, toplumsal değerlere saygılı ve meslek ahlakına bağlı yaşam boyu öğrenme ilkesini özümsemiş teknikerler yetiştirmektir.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Mühendislik çizimleri ve proses diyagramlarını yorumlamabilgisine sahiptir. Elektronik ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığıve çevre koruma bilgisine sahiptir. Çalışmalarında bilgisayar teknolojilerindenaktif olarak faydalanır. Bina içi haberleşme araçlarının tesisat, bakım veonarımını yapar. Kablo TV, çağrı cihazı ve cep telefonu sistemlerinin tesis,bakım ve işletmesini yapar. Haberleşme araçlarının bir merkeze veya merkezlerarası bağlantısını havai hat, fiber optik ve radyolink hatlarıyla sağlar.Telefon santrallerinin kurulması, çalıştırılmasında ve arızalarıngiderilmesinde görev yapar. Telsiz istasyonlarının kurulması, çalıştırılması vekaldırılacak istasyonların kaldırılmasında görev alır. Radyolink ve fiberoptiksistemlerine ait çalışmaların düzenli olarak yürütülmesini sağlar, bakım veonarımını yapar, meydana gelen arızları giderir.
PY1. Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili elektronik haberleşme konularında yeterli altyapıya sahiptir.
PY2. “European Language Portfolio Global Scale”, Level A2 düzeyinde yabancı dil bilgisine sahiptir.
PY16.Mühendislik çizimleri ve proses diyagramlarını yorumlama bilgisine sahiptir.
PY3.Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler ile uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerilere sahiptir ve o alandaki temel kavramları kavradığını gösterir.
PY4.Elektronik, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma alanlarında yeterli bilgiye sahiptirler.
PY17.Türkçeyi doğru ve etkili kullanır.
PY18.Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımı kullanabilir (“European Computer Driving Licence”, Basic Level)‏.
PY5. Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibidirler.
PY6. Kapalı ya da açık alanlarda yapılan çalışmalarda gerekli emniyet tedbirlerini alırlar ve alınmasını sağlarlar.
PY7. Çalışmalarında bilgisayar teknolojileri aktif olarak kullanırlar.
PY19. İhtiyaca uygun malzeme seçer.
PY20.Bina içi haberleşme araçlarının tesisat, bakım ve onarımını yapar.
PY8. Kablolu TV, çağrı cihazı ve cep telefonu sistemlerinin tesis, bakım ve işletmesini yaparlar.
PY9. Haberleşme araçlarının bir merkeze veya merkezler arası bağlantısını havai hat, fiber optik ve radyolink hatlarıyla sağlarlar.
PY21. Telefon santrallerinin kurulması, çalıştırılmasında ve arızaların giderilmesinde görev yapar.
PY22. Telsiz istasyonlarının kurulması, çalıştırılması ve kaldırılacak istasyonların kaldırılmasında görev alır.
PY23. Radyolink ve fiberoptik sistemlerine ait çalışmaların düzenli olarak yürütülmesini sağlar, bakım ve onarımını yapar,meydana gelen arızları giderir.
PY10. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisine sahiptirler.
PY11. Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirir ve denetlerler.
PY12. Türkçe ve en az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim becerisine sahiptir.
PY24. Elektronik ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirler ve çözüm bulur.
PY25. Elektronik alanında bağımsız olarak öğrendiklerini uygulayabilir.
PY13. Elektronik alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlar, toplarlar ve pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini gösterirler.
PY14. Elektronik alanında bağımsız olarak öğrenebildiklerini ve öğrendiklerini uygulayabildiklerini gösterirler.
PY26. Elektronik alanında proje ve etkinlikler geliştirir.
PY15. Birey olarak mesleği ile ilgili görev, hak ve sorumluluklarının bulunduğu mevzuata hakimdirler ve demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve kültürel değerlere uygun davranırlar.
PY27.Elektronik ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine uygun olarak davranır.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Elektronik Haberleşme Teknolojisi alanında "önlisans derecesi" (Associate of Science) almaya hak kazanmaktadırlar.

Kariyer Seçenekleri

Elektronik Haberleşme Programı'nda eğitim ve öğrenimlerini tamamlamış öğrencilerimiz sektörde ses, görüntü ve veri taşıması üzerine üretim, servis sağlayıcı ve operatör hizmeti veren firmalarda çalışabilmektedirler.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisans programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 120’dir. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Kazanılan Derece Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 120’dir. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur.Harf notlarının puan karşılıkları ve katsayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir: Puanlar Notlar Katsayılar 100+ A+ 4,00 90-100 A 4,00 85-89 B1 3,50 80-84 B2 3,25 75-79 B3 3,00 70-74 C1 2,75 65-69 C2 2,50 60-64 C3 2,00 50-59 F1 1,50 49 ve aşağısı F2 0,00 F30,00 F40,00 A+: Bir derste üstün başarı gösteren öğrencilere verilen ve öğrenci durum belgesinde (transkript) gösterilen harf notunu ifade eder. Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C3) 2,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı, (F1),  (F2), (F3) ve (F4) aldıkları dersle başarısız sayılır.Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarıyla tamamlayan ve genel akademik not ortalaması (C3) 2,00 ve üzerinde olan öğrenci diploma almaya hak kazanır. F3: Final sınavına girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız. F4: Devamsızlık nedeniyle final sınavı ve bütünleme sınavına girme hakkı yok, başarısız. F1, F2, F3, F4 notları, not ortalamaları hesabında ilgili katsayılarına göre ortalamaya katılır.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğunda mevcuttur.