Haymana Meslek Yüksekokulu

Fizyoterapi Programı

Tanıtım

Fizik tedavi, bireylerde hareket bozukluğuna yol açan yaralanma, hastalık ve yaşlılıkta, ağrı ve fonksiyon bozukluklarında, uzman hekimin tanısından sonra gerekli tedavi yöntemlerinin planlanarak uygulanmasını içermektedir.  Türkiye’de ve dünyada gerek nüfusun yaşlanması, gerekse trafik ve endüstriyel kazaların artışı, fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerine olan ihtiyacı artırmaktadır. 

Programın Amacı

Fizik tedavi rehabilitasyon klinikleri, özel dal merkezleri ve SPA/termal tesislerde eksikliği yoğun olarak hissedilen sağlık teknikerleri yetiştirmektir.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Fizyoterapi hizmeti verilen tüm kuruluşlarda FTR uzman hekimi ve fizyoterapist denetiminde çalışarak güvenli, etkili ve kaliteli sağlık hizmeti verilmesine yardım eden ara kademe sağlık personelidir.
Fizyoterapi temel yöntemler ile ilgili uygulamalara ait kavram ve terimleri açıklar.
İnsan vücudunun temel yapısını, fizyolojik fonksiyonlarını ve normal işleyişini açıklar.
Kas iskelet sistemi hastalıklarında vücutta meydana gelen değişiklikleri, fizyolojik fonksiyonlardaki farklılaşmaları, anormal durumları açıklar.
Fizyoterapinin, hasta ve toplum açısından önemini, ülkemizdeki alanları ve uygulamalarını tartışır.
Fizyoterapi, uygulamalarda kullanılan malzeme ve ekipmanları amacına uygun olarak, denetim altında kullanır, işlem sonrası malzeme ve ekipmanları uygun şekilde temizler ve muhafaza eder.
Fizyoterapi, tedavi uygulamalarının yapılacağı ortamı ve odayı ses, ışık, sıcaklık ve düzen açısından uygulamalar öncesi ve sonrasında kontrol eder.
Fizyoterapi yöntemlerinin yapıldığı tüm kurum ve merkezlerde yapılan uygulamaları hijyen kurallarına uygun olarak ve enfeksiyon zinciri oluşturmayacak şekilde yapar.
Fizyoterapi ile ilgili yaptığı uygulamalar ile ilgili bilgileri düzenli olarak kayıt eder.
Diğer sağlık profesyonellerinin denetimi doğrultusunda fizyoterapi ile ilgili sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak tüm görevlerini yerine getirir.
Fizyoterapi alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak planlanan çalışmalarda sorumluluk alır.
Ülkenin ve dünyanın gündemindeki güncel olay ve gelişmelere duyarlıdır ve bu gelişmeleri izler
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre içinde proje ve etkinliklere katkı verir.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır ve uygulama kayıtlarını bilgisayar kullanarak yapar.
Yabancı dilini en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki güncel bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
Yaşam boyu öğrenme bilinciyle kendini sürekli geliştirir
Fizyoterapi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel, etik ilke ve mesleki değerlere uygun hareket eder.
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata uygun davranır
Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları ile topluma örnek olur

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Fizyoterapi alanında "önlisans derecesi" (Associate of Science) almaya hak kazanmaktadırlar.

Kariyer Seçenekleri

HastanelerRehabilitasyon Merkezleri

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisans programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 120’dır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Kazanılan Derece Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 120’dır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur.Harf notlarının puan karşılıkları ve katsayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir: Puanlar Notlar Katsayılar 100+ A+ 4,00 90-100 A 4,00 85-89 B1 3,50 80-84 B2 3,25 75-79 B3 3,00 70-74 C1 2,75 65-69 C2 2,50 60-64 C3 2,00 50-59 F1 1,50 49 ve aşağısı F2 0,00 F30,00 F40,00 A+: Bir derste üstün başarı gösteren öğrencilere verilen ve öğrenci durum belgesinde (transkript) gösterilen harf notunu ifade eder. Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C3) 2,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı, (F1),  (F2), (F3) ve (F4) aldıkları dersle başarısız sayılır.Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarıyla tamamlayan ve genel akademik not ortalaması (C3) 2,00 ve üzerinde olan öğrenci diploma almaya hak kazanır. F3: Final sınavına girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız. F4: Devamsızlık nedeniyle final sınavı ve bütünleme sınavına girme hakkı yok, başarısız. F1, F2, F3, F4 notları, not ortalamaları hesabında ilgili katsayılarına göre ortalamaya katılır.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğunda mevcuttur.