Haymana Meslek Yüksekokulu

Yaşlı Bakımı Programı

Tanıtım

Dünyada ve Türkiye’de nüfus yapısı değişmektedir. Bu değişimin bir sonucu olarak yaşlı nüfus oranı artmaktadır. Türkiye nüfusunun %9.1'ini yaşlı nüfus oluşturmaktadır. Yapılan projeksiyonlar bu oranın artarak %10' un üstüne çıkacağını göstermektedir.  Ayrıca kentleşme oranı artmakta ve geleneksel aile yapısı değişime uğramaktadır. Bu değişimlere bağlı olarak yaşlı nüfusun bakım gereksinimleri artmaktadır. Bu alanda farklı boyutlarda hizmet veren meslek elemanları bulunmaktadır. Ancak bu meslek elemanları arasında yaşlıyla uygulama boyutunda hizmeti bire bir yürütecek ve yaşlıyı bütüncül olarak ele alabilecek meslek grubunun bulunmaması nedeniyle bu hizmeti profesyonel olarak yürütebilecek ara elemana gereksinim duyulmuştur. 

Programın Amacı

Bakıma gereksinimi olan ya da olmayan bütün yaşlı bireylerin bakım ve rehabilitasyonunu yapan ve onların yaşam kalitelerinin artırılmasına katkı sağlayan ara profesyonel elemanlar yetiştirmektir.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Yaşlıyla  uygulama boyutunda hizmeti bire bir yürütecek ve yaşlıyı bütüncül olarak ele alabilecek meslek grubunun bulunmaması nedeniyle bu hizmeti profesyonel olarak yürütebilecek ara elemana gereksinim duyulmuştur. Artan yaşlı nüfus ve bu nüfusun bakım gereksinimlerine karşın  bu gereksinimi karşılayacak, yaşlıya hizmet kurumları ile yaşlı sağlığı, bakımı, tedavisi ve rehabilitasyonu alanlarında yetişmiş profesyonellerin yetiştirilmesi. 
PY1. Yaşlı bakım ile ilgili temel gereksinimlerin karşılanmasına yönelik uygulamalara ait kavram ve terimleri açıklar.
PY2. İnsan vücudunun temel yapısını, fizyolojik fonksiyonlarını ve normal işleyişini açıklar.
PY3. Yaşlılık döneminde vücutta meydana gelen değişiklikleri, fizyolojik fonksiyonlardaki farklılaşmaları, anormal durumları, geriatrik sendromları ve hastalıkları açıklar.
PY4. Yaşlı birey ve bakımının birey, aile ve toplum açısından önemini, ülkemizdeki yaşlı bakım alanları, yaşlıya sunulan hizmetler ve bakım uygulamalarını tartışır.
PY5. Yaşlı bakım ile ilgili tüm bakım uygulamalardan önce bireyin, ailenin ve toplumun mevcut durumunu, uygulamanın öncelik sırası, uygulamanın yapılmaması ya da dikkatli olunması gereken durumlar açısından sorgular.
PY6. Yaşlı ile ilgili bakım, tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarda kullanılan malzeme ve ekipmanları amacına uygun olarak, denetim altında kullanır, işlem sonrası malzeme ve ekipmanları uygun şekilde temizler ve muhafaza eder.
PY7. Yaşlıya yönelik bakım, tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarının yapılacağı ortamı ve odayı ses, ışık, sıcaklık ve düzen açısından uygulamalar öncesi ve sonrasında kontrol eder.
PY8. Yaşlı ile ilgili bedensel, ruhsal ve sosyal değişimi tanımlar, bu yönlerde belirlenen gereksinimleri doğrultusunda normal vücut bakımı ve özelleşmiş vücut bakım uygulamalarını yapar.
PY9. Yaşlı bakımının verildiği tüm kurum ve merkezlerde uygulanan bakım uygulamalarını hijyen kurallarına uygun olarak ve enfeksiyon zinciri oluşturmayacak şekilde yapar.
PY10. Yaşlı ile ilgili yaptığı uygulamalar ile ilgili bilgileri düzenli olarak kayıt eder.
PY11. Diğer sağlık profesyonellerinin denetimi doğrultusunda yaşlı bakımı ile ilgili sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak bakım ile ilgili tüm görevleri yerine getirir.
PY12. Yaşlı bireyin kurumda ya da evde bakımı ile ilgili konularda gereksinimini saptayarak bakım verenlere eğitim verir.
PY13. Yaşlı bireyin ve ailesinin sağlık hizmetlerine ulaşmasında başvuracağı kişi, kurum/kuruluş konusunda danışmanlık yaparak yardımcı olur.
PY14. Yaşlı bakımı alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak bakım ile ilgili çözüm için planlanan çalışmalarda sorumluluk alır.
PY15. Yaşlı ile ilgili konularda gerek yaşlılarla gerekse toplumun diğer kesimleriyle sözlü ve yazılı iletişim olanaklarını kullanarak iletişim kurar.
PY16. Yaşlı bakımı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için, yaşlı bireye verilen bakımının kalitesini ve sonuçlarını sağlık ekibi üyeleri ile değerlendirir.
PY17. Ülkenin ve dünyanın gündemindeki güncel olay ve gelişmelere duyarlıdır ve bu gelişmeleri izler.
PY18. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre içinde proje ve etkinliklere katkı verir.
PY19. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır ve uygulama kayıtlarını bilgisayar kullanarak yapar.
PY20. Yabancı dilini en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki güncel bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
PY21. Yaşam boyu öğrenme bilinciyle kendini sürekli geliştirir.
PY22. Yaşlı bakımı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel, etik ilke ve mesleki değerlere uygun hareket eder.
PY23. Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata uygun davranır.
PY24. Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları ile topluma örnek olur.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Yaşlı Bakımı alanında "önlisans derecesi" almaya hak kazanmaktadırlar.

Kariyer Seçenekleri

Kamu/Özel sağlık kuruluşlarının geriatri servisleri, Geriatri hastaneleri, Yaşlı bakım yurtları, Huzurevleri, Rehabilitasyon/Bakım merkezleri, Yaşlılar kulübü, Yaşlı dinlenme evi ve Evde bakım hizmeti veren kurum/kuruluşlarda görev yapabilirler.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisans programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 120’dir. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Kazanılan Derece Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 120’dır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur.Harf notlarının puan karşılıkları ve katsayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir: Puanlar Notlar Katsayılar 100+ A+ 4,00 90-100 A 4,00 85-89 B1 3,50 80-84 B2 3,25 75-79 B3 3,00 70-74 C1 2,75 65-69 C2 2,50 60-64 C3 2,00 50-59 F1 1,50 49 ve aşağısı F2 0,00 F30,00 F40,00 A+: Bir derste üstün başarı gösteren öğrencilere verilen ve öğrenci durum belgesinde (transkript) gösterilen harf notunu ifade eder. Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C3) 2,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı, (F1),  (F2), (F3) ve (F4) aldıkları dersle başarısız sayılır.Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarıyla tamamlayan ve genel akademik not ortalaması (C3) 2,00 ve üzerinde olan öğrenci diploma almaya hak kazanır. F3: Final sınavına girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız. F4: Devamsızlık nedeniyle final sınavı ve bütünleme sınavına girme hakkı yok, başarısız. F1, F2, F3, F4 notları, not ortalamaları hesabında ilgili katsayılarına göre ortalamaya katılır.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğunda mevcuttur.