GAMA Meslek Yüksekokulu

Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Programı

  • Derece Ön Lisans
  • Program Tipi İkinci Öğretim
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.

Tanıtım

Programımız iki yıllık önlisans eğitimi vermektedir. Eğitimini başarı ile tamamlayanlara "Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi" önlisans diploması ve "Tekniker" ünvanı verilir. Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Programından mezun olan öğrenciler; sektörde enerji üretimi ve dağıtımı konusunda faaliyet gösteren kuruluşlarda, enerji teknolojisine dayalı mal üreten kuruluşlarda veya tüm bu teknolojiler için bakım ve servis hizmeti üreten kuruluşlarda çalışabilirler. Bunun dışında enerjiye dayalı çevre teknolojisi üreticilerinde veya ilgili alandaki hizmet üreticisi kuruluşlarda da istihdam edilebilirler. Öğrencilerimiz Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Programından mezun olduktan sonra ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı olmaları halinde fakültelerin; Elektrik Mühendisliği, Elektrik -Elektronik Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği ve Fizik bölümlerinde lisans eğitimlerini tamamlayabilirler.

Programın Amacı

Fosil türevi enerji kaynaklarının pahalı ve sonlu olması, iklim değişikliği ve çevre kirliliği yaratması gibi nedenlerle, rüzgar,güneş,jeotermal,hidroelektrik gibi doğal ve tükenmez enerji kaynaklarının araştırılmasını ve yönetilmesi ihtiyacını gündeme getirmiştir. Bu kapsamda, alternatif enerji sistemlerinin üretiminde, kurulmasında ve işletilmesinde görev alabiliecek teknik personel ihtiyacı artmaktadır. Bu programın amacı, alternatif enerji kaynaklarının sektördeki kullanımı ve bu kaynaklar için gerekli sistemleri bilmesi gibi konularda yüksek standartta bir eğitim sağlayarak öncelikli eneji sektörü olmak üzere, diğer sektörlerde de çalışabilecek nitelikli ve aktif ara elemanlar yetiştirmektir.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

​Elektrik,elektronik, elektromekanik,hidrolik,pnömatik vb. sistemleri çözümler. Alternatif enerji kaynakları programının gerektirdiği bilimsel eşitlikleri, temel prensip ve kuramları karşılaşılacak problemlerin çözümü için birleştirir.
Elektrik, elektronik, elektromekanik, hidrolik, pnomatik vb. sistemleri tanımlar.
Kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında farkındalığa sahiptir.
Atatürk İlkeleri ve İnkılâpları konusunda bilgi sahibi olur.
Office program bileşenleri ile internet arama motorlarını, yazılı ve sözlü iletişimi, rapor hazırlama tekniklerini tanımlar.
Edindiği teorik ve deneysel bilgileri kullanarak, meslek alanında sebep sonuç ilişkisini kurar, sorun çözmede kullanır.
Alternatif Enerji Kaynak Programının gerektirdiği bilimsel eşitlikleri, temel prensip ve kuramları karşılaşılacak problemlerin çözümünde kullanır.
Bilgisayar ve bilişim teknolojilerini ihtiyaç duyduğu teknik/mesleki düzeyde kullanır.
Enerji kaynaklarının analizinde eşdeğer devre yaklaşım mantığı ve eşdeğer devre elemanlarını deneysel yaklaşımla belirleyip ölçme ve kontrol yöntemlerini kullanır.
Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirir ve denetler.
Bağımsız çalışmada karar verebilir, disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilir, mesleki etik değerler ile kalite ve güvenlik bilincine sahiptir
Öğrendiği bilgi ve becerileri kullanarak küçük çaplı projeleri tasarlar, bilgisayar ile çizerek rapor hazırlar ve gerçekleştirir.
Temel elektrik ve elektronik elemanların niteliklerini karşılaştırarak uygun donanıma karar verebilir.
Yeni teknolojileri öğrenerek kendini sürekli geliştirebilir,eğitebilir ve yeni alanlara ilgi duyar.
Birlikte çalışacakları diğer disiplinlerden kişilerle diyalog kurabilir,bilgi paylaşır,ekip çalışması yapabilir,teknik yardımda bulunabilir,sözlü ve yazılı iletişim kurabilir
Bir yabancı dili Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanır.
Teknik resim kullanarak iletişim kurar.
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi alanında önlisans derecesi (Associate of Art) almaya hak kazanmaktadırlar.

Kariyer Seçenekleri

Programdan mezun olacak öğrenciler konuyla ilgili çalışan Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam imkânı bulabilirler. Ayrıca sektörde enerji üretimi ve dağıtımı konusunda faaliyet gösteren kuruluşlarda, enerji teknolojisine dayalı mal üreten kuruluşlarda veya tüm bu teknolojiler için bakım ve servis hizmeti üreten kuruluşlarda çalışabilirler. Bunun dışında enerjiye dayalı çevre teknolojisi üreticilerinde veya ilgili alandaki hizmet üreticisi kuruluşlarda da istihdam edilebilirler. Yakın gelecekte konuyla ilgili enerji politikasındaki gelişmeler sonucunda büyük bir istihdam imkânı olacağı öngörülmektedir.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisans programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 120’dir. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Kazanılan Derece Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretimprogramlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarakbaşarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gerekenminimum AKTS, 120’dır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarınıbelirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur.Harf notlarının puan karşılıkları ve katsayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir: Puanlar Notlar Katsayılar 100+ A+ 4,00 90-100 A 4,00 85-89 B1 3,50 80-84 B2 3,25 75-79 B3 3,00 70-74 C1 2,75 65-69 C2 2,50 60-64 C3 2,00 50-59 F1 1,50 49 ve aşağısı F2 0,00 F30,00 F40,00 A+: Bir derste üstün başarı gösteren öğrencilere verilen ve öğrenci durum belgesinde (transkript) gösterilen harf notunu ifade eder. Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C3) 2,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı, (F1),  (F2), (F3) ve (F4) aldıkları dersle başarısız sayılır.Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarıyla tamamlayan ve genel akademik not ortalaması (C3) 2,00 ve üzerinde olan öğrenci diploma almaya hak kazanır. F3: Final sınavına girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız. F4: Devamsızlık nedeniyle final sınavı ve bütünleme sınavına girme hakkı yok, başarısız. F1, F2, F3, F4 notları, not ortalamaları hesabında ilgili katsayılarına göre ortalamaya katılır.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğu`nda mevcuttur.