GAMA Meslek Yüksekokulu

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Programı

  • Derece Ön Lisans
  • Program Tipi Normal Öğretim
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.

Tanıtım

Günümüzde hastanelerde yaklaşık 20 bin farklı çeşit tıbbi cihaz ve sistem kullanılmaktadır. Ülkemizde kullanılan biyomedikal cihaz ve sistem sayısı son 20 yılda 7 kat artmıştır. Biyomedikal sistemlerin tasarım ve geliştirme uğraşlarını yürütecek, sistemlerin verimli kullanılmasında görev alacak teknik ve bilimsel bilgi birikimine sahip elemanlara duyulan gereksinim her geçen gün artmaktadır. Programın amacı, sağlık alanında teşhis, tedavi amacıyla kullanılan alet ve cihazların montajı, teknik işletme, bakım ve onarımları alanında çalışacak ara elemanları yetiştirmektir.Biyomedikal cihaz teknikeri olmak isteyenlerin; fen bilimleri alanında başarılı olmaları, alet ve makinelere ilgi duymaları, aynı zamanda el ve parmaklarını ustalıkla kullanabilen, mekanik ve şekil ilişkilerini algılayabilen özelliklere sahip, görme ve işitme organları sağlam, insanlara yardım etmekten hoşlanan, sorumluluk duygusu güçlü kişiler olmaları beklenmektedir. Biyomedikal cihaz teknolojisi programını bitirenlere “Biyomedikal Cihaz Teknikeri” unvanı verilmektedir. Biyomedikal cihaz teknikeri, tıpta ve biyolojik bilimler alanında kullanılan alet ve cihazları, şemalarına uygun olarak yerlerine monte edip sürekli bakımını yaparak arıza olunca yerini saptayarak onarmaktadır. Biyomedikal cihaz teknikerleri; resmi ve özel hastanelerde, laboratuvarlarda, dispanserlerde, tıbbi cihaz yapan fabrikalarda, tıp cihazları tamir ve bakım atölyelerinde veya servislerinde görev yapmaktadırlar. Bu nedenle çalışma ortamları çalıştıkları iş yerine göre farklılıklar göstermektedir. İş hayatında sürekli olarak doktor, hemşire ve diğer hastane personeliyle iletişim halindedirler.Mezunlar ayrıca “Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Mezunlarının Lisans öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik” hükümlerinden yararlanarak alanlarında kontenjan açıldığı takdirde dikey geçiş sınavı (DGS) ile lisans programlarına kayıt hakkı kazanabilmektedirler.

Programın Amacı

Biyomedikal cihaz teknolojisi alanında, biyomedikal cihazların kurulumunu, tamirini, bakımını, kalibrasyonlarını yapabilecek ve kendi işletmesini açabilecek düzeyde bilgi ve beceri sahibi, proje tabanlı çalışmalarda bulunmuş, bireysel ve grup çalışmalarında başarılı, ulusal değerleri önemseyen, nitelikli biyomedikal cihaz teknolojisi teknikeri yetiştirmektir. Biyomedikal Cihaz Teknolojisi programında öğrenciler biyomedikal cihazların kullanıldığı birçok alanda istihdam edilecek şekilde yetiştirir. Bölümümüz sahip olduğu eğitim ve öğretim görevlisi kadrosu ile öğrencilerine en iyi şekilde eğitim vermeye çalışmaktadır. Bölümün müfredatındaki dersler ile öğrencilerin eğitim sonrasında daha kolay iş bulması ve lisans programlarına geçen öğrencilerin, geçtikleri programa kolayca uyum sağlayabileceği yeterlilikte işlenmektedir.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Medikal enstrümantasyon bilgilerini kazanır. Sağlık alanında kullanılan tıbbi ve teknik cihazların tamir , ayar ve bakımını yapar. Sağlık personeline tıbbi cihazların kullanım ve işletim eğitimini verebilir.
Medikal enstrümantasyon bilgilerini kazanır.
"Matematik, fen bilimleri ve bu alanların temel mühendislik bilimlerine uygulanması konularında yeterli bilgi birikimine sahiptir. "
Atatürk İlkeleri ve İnkılâpları konusunda bilgi sahibi olur.
Anatomi ve Fizyoloji ile ilgili temel kavramları tanımlar.
Soruların çözümünde bilimsel yöntemler kullanır ve problem çözme becerisini geliştirir.
Elektronik sistemleri, devreleri, elektronik elemanları ve yazılım teknolojilerini ihtiyaç duyduğu teknik/mesleki düzeyde kullanır.
Bilgisayar ve bilişm teknolojilerini ihtiyaç duyduğu teknik/mesleki düzeyde kullanır.
Sağlık alanında kullanılan tıbbi ve teknik cihazların tamir , ayar ve bakımını yapar.
Arıza arama-bulma teknikleri, üretici firma teknik dökümanları ve koruyucu bakım talimatlarını açıklar.
Sağlık personeline tıbbi cihazların kullanın ve işletim eğitimini verebilir.
Tıbbi cihazların satın alınması sırasında şartname hazırlama cihaz seçimi ile ilgili faaliyetleri yürütür.
Yeni teknolojileri öğrenerek kendini kendini sürekli geliştirebilir,eğitebilir ve yeni alanlara ilgi duyar.
Birlikte çalışacakları diğer disiplinlerden kişilerle diyalog kurabilir,bilgi paylaşır,ekip çalışması yapabilir,teknik yardımda bulunabilir,sözlü ve yazılı iletişim kurabilir.
Bir yabancı dili Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanır.
Teknik resim kullanarak iletişim kurar.
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.
Kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında farkındalığa sahiptir.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Biyomedikal Cihaz Teknolojisi alanında önlisans derecesi (Associate of Art) almaya hak kazanmaktadırlar.

Kariyer Seçenekleri

Programdan mezun olacak öğrenciler, 2 yıllık öğrenimleri boyunca aldıkları (Bilgi ve İletişim Teknolojisi, Elektrik-Elektronik Ölçme, Devre Analizi, Mikrodenetleyiciler, Anatomi ve Fizyoloji, Biyomedikal cihazlar ile ilgili dersler vd.) derslerde biyomedikal cihazların çok değişik ortamlarda kullanımı, montajı, kalibrasyon ayarları ve arızaları ilgili bilgi ve becerilerle donatılacaklardır. Biyomedikal Cihaz Teknolojisi ön lisans programından mezun olan öğrenciler, “Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Teknikeri” unvanı alabileceklerdir. Program mezunları kendi girişimlerini yapabilecekleri gibi; kamu ve özel sektör kuruluşlarının biyomedikal cihaz teknik servislerinde, kalibrasyon birimlerinde, hastanelerin kendi biyomedikal cihaz servislerinde ve kalibrasyon birimlerinde ihtiyaç duyulan bilişim personeli açığını doldurabileceklerdir.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisans programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 120’dir. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Kazanılan Derece Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretimprogramlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarakbaşarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gerekenminimum AKTS, 120’dır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarınıbelirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur.Harf notlarının puan karşılıkları ve katsayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir: Puanlar Notlar Katsayılar 100+ A+ 4,00 90-100 A 4,00 85-89 B1 3,50 80-84 B2 3,25 75-79 B3 3,00 70-74 C1 2,75 65-69 C2 2,50 60-64 C3 2,00 50-59 F1 1,50 49 ve aşağısı F2 0,00 F30,00 F40,00 A+: Bir derste üstün başarı gösteren öğrencilere verilen ve öğrenci durum belgesinde (transkript) gösterilen harf notunu ifade eder. Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C3) 2,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı, (F1),  (F2), (F3) ve (F4) aldıkları dersle başarısız sayılır.Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarıyla tamamlayan ve genel akademik not ortalaması (C3) 2,00 ve üzerinde olan öğrenci diploma almaya hak kazanır. F3: Final sınavına girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız. F4: Devamsızlık nedeniyle final sınavı ve bütünleme sınavına girme hakkı yok, başarısız. F1, F2, F3, F4 notları, not ortalamaları hesabında ilgili katsayılarına göre ortalamaya katılır.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğu`nda mevcuttur.