Ayaş Meslek Yüksekokulu

Sosyal Güvenlik Programı

Tanıtım

2017-18 Öğretim Yılında açılan Sosyal Güvenlik Programı, sosyal güvenlik alanında nitelikli ara eleman yetiştirme hedefindedir. Program kapsamında, ekonomi, hukuk ve sosyal güvenlik alanlarında temel teorik bilgilerin yanı sıra öğrencilerimizin kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde istihdamını güçlendirecek uygulamalı dersler de yer almaktadır. Program, kamu ve özel sektörden uzmanlar ile öğrencilerin buluşmalarını sağlayacak şekilde güçlendirilmiştir. Öğrencilerimizin mesleklerine tam anlamıyla hakim olabilmeleri için yaz dönemlerinde  zorunlu staj programlarına devamları ile çalışma yaşamına henüz öğrencilik dönemlerinde hazır olmaları sağlanmaktadır. Alanda nitelikli personel yetiştirmenin olmazsa olmazı olan yabancı dil eğitimi, gerek yabancı dil dersleri ile, gerekse dersler içinde okutulan yabancı dildeki kaynaklar ile desteklenmektedir. Öğrencilerimizin çalışma yaşamına eğitim dönemi içinde hazır olabilmeleri bakımından düzenli olarak yerli ve yabancı uzmanların katılımıyla düzenlenen seminer ve konferansların yanı sıra, sektörde uzman kişilerin bilgi ve deneyimlerinden faydalanmak için ders saati ücreti karşılığında dersler de açılabilmektedir. 

Programın Amacı

Sosyal Güvenlik Programının temel amacı, kamu kurum ve kuruluşları ile özel işletmelerin sosyal güvenlik ve/veya personel ve özlük işlerine dair tüm işlemleri yapabilecek, aynı zamanda konusuna hukuki bakımdan hakim, çalışma yaşamının sosyal niteliğinin gereklerini de karşılayabilecek ara elemanlar yetiştirmektir. Eğitimimizde temel amaç, öğrencilerimizin ileriki dönemlerde ihtiyaçları olacak teknik bilgi ve niteliklerin yanı sıra, güçlü iletişim ve analitik düşünme yeteneği kazanmalarıdır. 

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Sosyal Güvenlik Programı mezunları, hukuk, ekonomi, yönetim alanlarındaki temel bilgilere vakıftır. Sosyal güvenlik uygulamalarını yapabilir. Sosyal güvenlik departmanlarının organizasyonu, sevk ve idaresini yapabilir. Sosyal güvenlik sisteminde yer alan aktörler ve onlar arasındaki işbirliğini kavrar. Sosyal güvenlik mesleki, etik ve sosyal sorumluluk bilincini kazanır.
PY1 Sosyal güvenlik ile ilgili temel bilgileri kullanabilme yetisi gelişir.
PY2 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisine sahip olur.
PY3 Temel sosyal bilimlere ilişkin bilgileri sosyal güvenlik alanında kullanabilir.
PY4 Sosyal güvenlik sistemine iişkin problemleri kavrar ve yorumlar.
PY5 Dünyada ve Türkiye'de sosyal güvenlik sisteminin temel işleyişini bilir
PY6 Etkin iletişim kurma becerisi kazanır.
PY7 Disiplinler arası takımlarda çalışabilme yeteneğini geliştirir.
PY8 Bedensel ve ruhsal dayanıklılığa sahip olur.
PY9 Sosyal güvenlik departmanlarının organizasyonu, sevk ve idaresini yapabilir.
PY10 Sosyal güvenliğin evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini anlayabilmek için yeterli eğitim düzeyine ulaşır.
PY11 Sosyal güvenlik sisteminde rol alan aktörler ve onlar arasındaki işbirliğini kavrar.
PY12 Sosyal güvenlik mesleki, etik ve sosyal sorumluluk bilinci kazanır.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Sosyal Güvenlik alanında "ön lisans" derecesi (Associate of Science) almaya hak kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Sosyal Güvenlik Programından mezun olanlar, her türlü ulusal ve uluslar arası kurum ve kuruluşta, sosyal güvenlik birimlerinde, Sosyal Güvenlik Kurumunda ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlarda istihdam edilebilirler. 

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisans programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretimprogramlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarakbaşarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gerekenminimum AKTS, 120’dir. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarınıbelirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Kazanılan Derece Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 120’dır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur.Harf notlarının puan karşılıkları ve katsayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir: Puanlar Notlar Katsayılar 100+ A+ 4,00 90-100 A 4,00 85-89 B1 3,50 80-84 B2 3,25 75-79 B3 3,00 70-74 C1 2,75 65-69 C2 2,50 60-64 C3 2,00 50-59 F1 1,50 49 ve aşağısı F2 0,00 F30,00 F40,00 A+: Bir derste üstün başarı gösteren öğrencilere verilen ve öğrenci durum belgesinde (transkript) gösterilen harf notunu ifade eder. Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C3) 2,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı, (F1),  (F2), (F3) ve (F4) aldıkları dersle başarısız sayılır.Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarıyla tamamlayan ve genel akademik not ortalaması (C3) 2,00 ve üzerinde olan öğrenci diploma almaya hak kazanır. F3: Final sınavına girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız. F4: Devamsızlık nedeniyle final sınavı ve bütünleme sınavına girme hakkı yok, başarısız. F1, F2, F3, F4 notları, not ortalamaları hesabında ilgili katsayılarına göre ortalamaya katılır.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasalmevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak /sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğerprogramda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuruyapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencininşartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özelolarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgiKurum Tanıtım Kataloğu`nda mevcuttur.