Ayaş Meslek Yüksekokulu

Özel Güvenlik ve Koruma Programı

  • Derece Ön Lisans
  • Program Tipi Normal Öğretim
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Tam zamanlı bir programdır.

Tanıtım

İnsanın temel ihtiyaçlarından biri olan güvenlik ilk insandan beri önemli bir sorun olarak tanımlanmıştır. Hayati önem arz eden bu sorunun çözüme kavuşturulması için başta kişiler ve kurumlar olmak üzere devlet bazında birtakım önlemler alınmıştır. Özellikle devletin güvenlik algısı, dış tehditler olarak şekillenmiş ve bu durum güçlü orduların kurulmasını sağlamıştır. Ancak gelişen ve değişen koşullar güvenlik unsurunun sadece askeri boyutta değil, adli ve idari kolluk kuvvetleri aracılığıyla da tesisinin yaygınlaştırılmasını zorunlu kılmıştır. Adli ve idari kolluk kuvvetleri en genel tanımıyla polis, jandarma, çarşı ve mahalle bekçilerini ifade etse de daha geniş bir alanı kapsayan yapıya sahip olmuştur. Dolayısıyla iç güvenlik polisten belediye kolluğuna kadar uzanmıştır. Bu durum devletin idari ve mali yapısına önemli bir yük oluşturmuştur. Öte yandan güvenlik hizmeti talep eden bireylerin; hizmetin yeri, zaman, yoğunluğu konusundaki farklı tercihleri kamu hizmeti aracılığı ile tam karşılanamamaktadır.  Sonuçta hem bu yükü azaltabilmek hem de küreselleşen dünyada değişen kamu hizmeti algısına yetişebilmek, farklı tercihleri karşılayabilmek amacıyla “özel güvenlik (privatesecurity)” kavramı toplumsal ve kurumsal anlamda yerleşmeye başlamıştır. Türkiye’de de bu amaca uygun olarak temelleri 2495 sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanun ile atılan özel güvenlik hizmetleri, 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ile birçok imkâna kavuşmuştur. Özel güvenlik anlayışının değişmesi ve hatta günümüzde kamu kurumlarının korunması hizmetinin de özel güvenlik görevlisi unvanına sahip kişiler tarafından sağlanması sektörde daha kalifiye elemanlara olan ihtiyacı arttırmıştır. Bu amaç doğrultusunda eğitim kurumları da sorumluluk duygusuyla özel güvenlik ve koruma programları açmaya başlamıştır. Giderek yaygınlaşan bu programlar konuya artan taleplerin adeta bir yansıması olmuştur. Bunda 5188 sayılı kanunun özel güvenlik görevlisi olma koşulları arasında sayılan “Temel Eğitim” şartının özel güvenlik ve eğitim ön lisans mezunlarından aranmasının da payı vardır.

Programın Amacı

Özel Güvenlik ve Koruma Önlisans Programının amacı özel güvenlik görevlisi olarak çalışmak isteyenlerin akademik eğitim almak suretiyle bir özel güvenlik personelinin sahip olması gereken bilgi ve becerileri kazanmış, uygulamak durumunda olduğu başlıca kanunları bilen, temel hak ve özgürlüklere saygılı elemanlar yetiştirmektir.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Programı başarı ile tamamlayan öğrenci aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve yetkinlikleri gösterir:Özel Güvenlik ve Koruma Mevzuatının öngördüğü ilke ve yetkilere hâkim olmaİnsanlarla etkin iletişim kurabilecek özgüvene sahip olmaMevzuata ilişkin uygulamaları yapabilmeMevzuatın verdiği yetkilerin yanı sıra yetkilerinin sınırını da kavrayabilmeGüvenlik sistemleri ve projelendirmeye dair öneriler sunabilmeSuçun önlenmesi ve bastırılmasında vazifesinin gerektirdiği müdahalede bulunabilmeSahip olduğu sorumluluğun ve görevin bilincinde olmalı İnsan kaynaklarını yönetebilmeli ve yönlendirebilmeli 
Özel Güvenlik konusunda temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
Özel Güvenlik alanında edinilen kuramsal uygulamalı bilgileri aynı alanda bir eğitim düzeyinde ve aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
Özel Güvenlik alanında edinilen bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz etme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
Kişi, kurum ve kuruluşlar için güvenlik ve koruma hizmetlerini yasal ve kurumsal temelde yetki, görev ve sorumluluklar çerçevesinde sunma.
Güvenlik ve koruma hizmetlerinin sunumu sürecinde ekipleri, kalabalıkları, grupları ve kitleleri başarılı şekilde yönetme.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje veya örnek olay çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.
Özel Güvenlik alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyindeki bir mesleğe yönlendirebilme ve Özel Güvenliğin dinamik yapısı gereği yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olma.
Özel Güvenlik alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyindeki fikirlerini sözlü ve yazılı iletişim kanalları ile aktarabilme.
Özel Güvenlik alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan veya olmayan kişilerle paylaşabilme.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
Özel Güvenlik alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
Özel Güvenlik alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
İç güvenlik hizmetlerindeki yerini ve rolünü kavrar ve görevlerini bu hizmetlere katkı sunacak şekilde yerine getirme.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Özel Güvenlik ve Koruma alanı önlisans derecesi (Associate Degree) almaya hak kazanmaktadırlar.

Kariyer Seçenekleri

Özel Güvenlik ve Koruma Ön lisans Mezunları kamu ve özel sektörde güvenlik personeli olarak istihdam edilmektedir. Özellikle hastaneler, havaalanı ve limanlar, ulaştırma hizmetleri, kamu kurum ve kuruluşlarının korunması, özel sektör binalarının korunması ve kişi koruma, eğitim binaları vb. pek çok alanın korunmasında bu personel çalışmaktadır. Aynı zamanda KPSS-B ile yapılan memur alımlarında, “güvenlik memuru kadrosu” tercihlerinde ön lisans mezunu şartı arandığından dolayı bu kurumların kapısı program mezunlarına açık bulunmaktadır. Bu programdan mezun olacak öğrenciler bölgedeki resmi veya özel kuruluşlarda çalışabilecekleri gibi, kendi işyerlerini işletebilmektedirler.Aşağıda yer alan kurum veya kuruluşlarda istihdam olanağı bulunmaktadır.Havaalanları, Demir Yolları, Liman İşletmeleriEğitim KurumlarıBelediyelerKamu KurumlarıFabrikalar

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretimprogramlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarakbaşarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gerekenminimum AKTS, 120’dir. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarınıbelirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Kazanılan Derece Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 120’dır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur.Harf notlarının puan karşılıkları ve katsayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir: Puanlar Notlar Katsayılar 100+ A+ 4,00 90-100 A 4,00 85-89 B1 3,50 80-84 B2 3,25 75-79 B3 3,00 70-74 C1 2,75 65-69 C2 2,50 60-64 C3 2,00 50-59 F1 1,50 49 ve aşağısı F2 0,00 F30,00 F40,00 A+: Bir derste üstün başarı gösteren öğrencilere verilen ve öğrenci durum belgesinde (transkript) gösterilen harf notunu ifade eder. Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C3) 2,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı, (F1),  (F2), (F3) ve (F4) aldıkları dersle başarısız sayılır.Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarıyla tamamlayan ve genel akademik not ortalaması (C3) 2,00 ve üzerinde olan öğrenci diploma almaya hak kazanır. F3: Final sınavına girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız. F4: Devamsızlık nedeniyle final sınavı ve bütünleme sınavına girme hakkı yok, başarısız. F1, F2, F3, F4 notları, not ortalamaları hesabında ilgili katsayılarına göre ortalamaya katılır.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Üniversitemizde öğrenim görmek üzere ÖSYM Başkanlığı tarafından yerleştirilen adaylar, ilan edilen tarihlerde başvurularını e-Devlet üzerinden veya Üniversiteye şahsen başvurarak yaparlar. Ancak, mazeretleri nedeniyle bizzat başvuramayan adaylar noter tarafından düzenlenen vekâletname ile tayin edilen vekil aracılığıyla kesin kayıtlarını yaptırabilirler.Üniversitemizde öğrenim görmeye hak kazanan yabancı uyruklu öğrenciler, başvurularının değerlendirilmesinin ardından web sitesinde ilan edilir. Öğrenciler, gerekli belgeleri sunarak ilan edilen kesin kayıt tarihleri süresince kayıt işlemlerini tamamlamakla yükümlüdürler.Ulusal veya Uluslararası değişim öğrencilerinin kayıtları,  Ankara Üniversitesi ile partner üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalar (Farabi, Erasmus, Mevlana ya da Genel Akademik Protokol) çerçevesinde yapılmaktadır. Protokollerde belirtilen koşullara göre, değişim öğrencileri uygun görülen derslere alarak bir ya da iki dönem AÜ'de öğrenim görebilmektedir. Dönem sonunda alınan tüm derslerin notları ve AKTS kredilerini gösteren resmi bir transkript öğrenciye teslim edilir.