Ayaş Meslek Yüksekokulu

Coğrafi Bilgi Sistemleri Programı

  • Derece Ön Lisans
  • Program Tipi Normal Öğretim
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.

Tanıtım

Bu programın amacı, iki yıllık ön lisans öğrenimi kapsamında ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 4. maddesi ile 5. maddesinin a ve b bendlerinde belirtilen ana ilkeler doğrultusunda, COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ alanında eğitim almış uzman personele olan ihtiyacı karşılamak üzere, kamu kurumlarında, özel şirketlerde ve özellikle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde uzman pozisyonlarında görev alabilecek, bu alanda uygulanan temel yöntemleri bilen ve uygulayabilen, aynı zamanda görev aldığı birim bünyesinde görevli mevcut elemanlara konunun gerektirdiği eğitimi verebilen, görev alacağı birimi sevk ve idare edebilme yetisine sahip uzman eleman yetiştirmektir. Coğrafi Bilgi Sistemleri bölümü, 2016 yılında Ankara Üniversitesi, Ayaş Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü bünyesinde kurulmuştur. 2021-2022 eğitim-öğretim yılında Ayaş Meslek Yüksekokulu’nda eğitim-öğretime başlaması planlanmaktadır.

Programın Amacı

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), günümüz dünyasında her geçen gün daha önemli hale gelmektedir. Bu nedenle artan talep ve özellikle veri üretimi aşamasında çalışabilecek ara elemanların eksikliği önemli ölçüde hissedilmektedir. CBS programı öncelikle bu eksikliğin giderilmesini ve veri yönetimi ile mekânsal veriye duyulan gereksinimin karşılanmasını hedeflemektedir. Coğrafi Bilgi Sistemleri Önlisans Programının amacı, kamu ve özel kuruluşlara karar verme sürecinde etkin olan coğrafi bilgi sistemleri ve konumsal veri yönetiminin temel ilkelerine, stratejilerine ve tekniklerine vakıf; analitik düşünme, sorun çözme ve karar verme yetenekleri ile donanmış elemanlar yetiştirmektir.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Öğrenciler Fotogrametri ve Uzaktan Algılama teknolijleri, doğal afet, afet yönetimi, sular, yerşekilleri, ekoloji, şehirleşme, gelişme, kalkınma, turizm gibi coğrafi konulara ilişkin problemlere çözüm üretebilme becerisi kazanırlar.
Arazi koşulları: Arazilerin doğal ve yapay özelliklerinin dikkate alınarak algılanabilmesi ve arazi koşullarına bağlı çözüm geliştirilebilmesi
Sayısal analiz ve temel istatistik becerisi
Uzaktan algılama yöntemlerinin öğrenilmesi
Coğrafi verinin analizi ve yorumlanmasında CBS kullanma becerisi
Haritacılık: Ölçek, ölçeklendirme, kartografya, projeksiyon sistemleri, kartezyen koordinat sistemleri gibi konularda bilgi sahibi olmak
Mekânsal veri oluşturma ve entegrasyonu
CBS için veri oluşturma amacıyla yürütülecek analiz ve yorumlama çalışmaları yapma becerisi
CBS yardımıyla proje oluşturma: Temel düzeyde coğrafi bilgi sistemlerinde projenin büyüklüğüne göre gereksinim (donanım, yazılım, insan kaynağı) analizi, veri formatlarının belirlenmesi, CBS'de kullanılması gereken temel analizler ve özelliklerin ortaya konması İnsan davranışları ve kültürel farklılıklar: Fiziksel çevre ile insan arasındaki etkileşimi anlama ve farklı kültürleri karakterize eden gereksinim, istek davranış kalıpları, sosyal ve mekânsal örüntülerin farklılığını anlama

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, coğrafi bilgi sistemleri alanında "ön lisans" derecesi (Associate of Science) almaya hak kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Coğrafi Bilgi Sistemleri ön lisans Programını başarı ile tamamlayan mezunlar, kamuda ve özel sektörde çalışabilmektedir. Program mezunlarımız Tapu ve Kadastro, Hidrolojik Uygulamalar, Jeolojik Uygulamalar, Ormancılık Uygulamaları, Tarım Uygulamalar, Şehir Planlama ve Kıyı Yönetimi gibi alanlarda çalışan kurum ve kuruluşlarda görev alabilmektedir. Devlet kurumları olarak Devlet Su İşleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı gibi bakanlık düzeyinde yer edinebilecekleri gibi özellikle belediyeler başta olmak üzere yerel yönetimlerin mekânsal veri üreten ve altyapı verilerinin işlendiği bölümlerde de çalışma olanağına sahip olabilmektedirler.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisans programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 120’dir. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Kazanılan Derece Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 120’dır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur.Harf notlarının puan karşılıkları ve katsayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir: Puanlar Notlar Katsayılar 100+ A+ 4,00 90-100 A 4,00 85-89 B1 3,50 80-84 B2 3,25 75-79 B3 3,00 70-74 C1 2,75 65-69 C2 2,50 60-64 C3 2,00 50-59 F1 1,50 49 ve aşağısı F2 0,00 F30,00 F40,00 A+: Bir derste üstün başarı gösteren öğrencilere verilen ve öğrenci durum belgesinde (transkript) gösterilen harf notunu ifade eder. Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C3) 2,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı, (F1),  (F2), (F3) ve (F4) aldıkları dersle başarısız sayılır.Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarıyla tamamlayan ve genel akademik not ortalaması (C3) 2,00 ve üzerinde olan öğrenci diploma almaya hak kazanır. F3: Final sınavına girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız. F4: Devamsızlık nedeniyle final sınavı ve bütünleme sınavına girme hakkı yok, başarısız. F1, F2, F3, F4 notları, not ortalamaları hesabında ilgili katsayılarına göre ortalamaya katılır.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğu`nda mevcuttur.