• Derece Ön Lisans
  • Program Tipi Normal Öğretim
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.

Tanıtım

İki yıllık Podoloji Programı ile; podologların, ayak sağlığıyla ilgili sorunlarda tanı koyma, gerektiğinde ilgili bir uzmana yönlendirme, hekimle işbirliği içerisinde tıbbi ayak bakımı uygulama ve ayak sağlığını korumaları için gerekli bilgi ve becerileri kazanmaları hedeflenmektedir.İlk yılda, anatomi, fizyoloji, farmakoloji, tıbbi mikrobiyoloji gibi pre-klinik konuların yanı sıra podolojiyle ilgili temel teorik bilgileri içeren kuramsal dersler verilmektedir. Program, tıbbi terminoloji, hastalıklar bilgisi, ayak ortopedisi, alt ekstremite nörolojisi, diyabet ve ayak sağlığı, ayak deri hastalıkları ve enfeksiyon hastalıkları gibi ilgili klinik branşların teorik dersleriyle devam etmektedir.Öğrencilerin, programın ilk yılından itibaren, podoloji uygulama laboratuvarlarında, gerekse farklı hasta popülasyonlarının değerlendirilebileceği hastane ortamları ve ayak sağlığı merkezlerinde teknik bilgi ve becerileri kazanmaları sağlanmaktadır. Programın ikinci yılında, fizik tedavi/rehabilitasyon ve ortotiks , diyabet ve ayak sağlığı gibi teorik derslerin yanı sıra, ağırlıklı olarak podolojik uygulamalardaki bilgi ve becerileri ileri düzeyde arttırmaya yönelik pratik dersler sürdürülmektedir.

Programın Amacı

Ayak sağlığı ve bakımının önemi giderek artmaktadır. Ayak sağlığını korumaya ve oluşabilecek hastalıkları önlemeye yönelik gerekli bilgi ve beceriye sahip, hekimlerle işbirliği içerisinde çalışabilen sağlık teknikerlerini yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Ayak ve alt ekstremite sorunları yaşayan hasta bireylere özel hazırlanmış tedavi protokolunu uygulayarak bireylerin yaşam kaliteleri yükseltilmesinde ve topluma kazandırılmasında rehabilitasyon ekibinin bir parçası olarak görev yapan, etik sorumluluğu olan, bilimsel gelişmeleri takip eden, gerekli tedavi araç gereçlerini etkili ve uygun biçimde kullanan podologlar yetiştirmektir.
Podoloji alanındaki uygulamaları içeren ders notları, uygulama araç-gereçleri, görsel ve nesnel kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı derslerden edindiği bilgileri mesleki olarak değerlendirebilme ve uygulayabilme
Podoloji uygulamasının tüm basamaklarını gerçekleştirir, hekimin müdahale etmesi gereken hastalıkları tanır ve ilgili hekime yönlendirebilme
Koruyucu ve önleyici yaklaşımlarla, ilgili disiplinlerle(Dermatoloji, Ortopedi, Nöroloji, Endokrinoloji vb.) ortak çalışabilme
Podoloji uygulamaları süresince hastanın hastalık geçmişi ve şikayetini kayıt altına alarak tedavinin takibini sağlayabilme
Hastalarda kullanılmak üzere tasarlanan yardımcı cihazların yapısı ve kullanımı hakkında detaylı bilgiye sahip olma
Sporcu ayak sağlığı için ortopediste ya da fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanına yardımcı olarak ayakta oluşabilecek sorunları korumaya yardımcı olabilme
Diyabetik ayak sendromunun oluşum mekanizmalarını, tedavisindeki multidisipliner yaklaşımları bilme ve tedavi süreci için yetkilerini ilgili hekimle birlikte yerine getirebilme
Tırnak deformasyonları ve buna bağlı komplikasyonları düzeltir, müdahale eder ve tedavi süresince hastayı takip edebilme.
Podoloji uygulamalarında kullanılan cihaz, alet ve ekipmanın kontrolü, korunması, bakımı, dezenfeksiyonunu, sterilizasyonunu ve kullanımını gerçekleştirebilme.
Podoloji kliniği açabilmek için gerekli olan alan, güvenlik, ekipmanlar, işletme bilgisi ve yazılı materyal hakkında bilgi sahibi olmak.
Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirebilme.
Podoloji alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
Podoloji alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun olarak katkıda bulunabilme.
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranabilme.
Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Podoloji alanında önlisans derecesi (Associate of Art) almaya hak kazanmaktadırlar.

Kariyer Seçenekleri

Programdan mezun olan öğrenciler resmi ve özel hastanelerde ‘Podoloji Teknikeri’ olarak çalışabilirler. Hastanelerde, Ortopedik ayakkabı ve diğer ayak/yürüme ile ilgili cihaz ve eşyaüreten firmaların gerek üretim tesislerinde gerek satış, gerekse de yönetiminde görev almaktadırlar. Ayrıca masaj ve güzellik/fitness merkezlerinde görev alabilirler. Podologların,ayak sağlığı ve korunmasına yönelik farkındalık geliştirilmesi çalışmalarında görev almak, sağlıklı bireylerde; medikal ayak bakımı yapmak ve bu konuda eğitim vermek ve ilgili uzmanhekimin teşhisine ve tedavi için yönlendirmesine bağlı olarak; tırnak protez uygulamaları, bandaj, sargı, parmak yastıkları ve ayak destekleri uygulamalarını yapmak, ayak sağlığısorunlarının, tırnak patolojilerinin ve nasırların değerlendirilmesi, önlenmesi ve tedavisinde yer almak gibi çalışma alanları bulunmaktadır.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisans programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 120’dir. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Kazanılan Derece Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 120’dır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur.Harf notlarının puan karşılıkları ve katsayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir: Puanlar Notlar Katsayılar 100+ A+ 4,00 90-100 A 4,00 85-89 B1 3,50 80-84 B2 3,25 75-79 B3 3,00 70-74 C1 2,75 65-69 C2 2,50 60-64 C3 2,00 50-59 F1 1,50 49 ve aşağısı F2 0,00 F30,00 F40,00 A+: Bir derste üstün başarı gösteren öğrencilere verilen ve öğrenci durum belgesinde (transkript) gösterilen harf notunu ifade eder. Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C3) 2,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı, (F1),  (F2), (F3) ve (F4) aldıkları dersle başarısız sayılır.Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarıyla tamamlayan ve genel akademik not ortalaması (C3) 2,00 ve üzerinde olan öğrenci diploma almaya hak kazanır. F3: Final sınavına girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız. F4: Devamsızlık nedeniyle final sınavı ve bütünleme sınavına girme hakkı yok, başarısız. F1, F2, F3, F4 notları, not ortalamaları hesabında ilgili katsayılarına göre ortalamaya katılır.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğu`nda mevcuttur.