Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Ön Lisans)

Acil Durum ve Afet Yönetimi Programı

  • Derece Ön Lisans
  • Program Tipi Uzaktan Öğretim
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Dr. Öğr.Üyesi Nehir VAROL

Tanıtım

2014 yılında Ankara Üniversitesi Beypazarı MeslekYüksekokulu Müdürlüğü bünyesinde kurulan AcilDurum ve Afet Yönetimi Programı, 2017-2018eğitim-öğretim yılında ilk öğrencilerini alarakeğitim-öğretime başlamıştır.

Programın Amacı

Bu programın amacı, iki yıllık önlisans öğrenimi kapsamında ve 2547 sayılı YükseköğretimKanunu’nun 4. maddesi ile 5. maddesinin a ve b bendlerinde belirtilen ana ilkeler doğrultusunda, Acil Durum ve Afet Yönetimi alanında eğitim almış uzman personele olan ihtiyacı karşılamak üzere, her türlü acil durum merkezleri, sivil savunma ekipleri, itfaiye teşkilatları, ilgili kamu kurum kuruluşları bünyesinde uzman pozisyonlarında görev alabilecek, bu alanda uygulanan temel yöntemleri bilen ve uygulayabilen, aynı zamanda görev aldığı birim bünyesinde görevli mevcut elemanlara konunun gerektirdiği eğitimi verebilen, görev alacağı birimi sevk ve idare edebilme yetisine sahip uzman eleman yetiştirmektir.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Öğrenciler; küresel ve yerel ölçekli afetlere duyarlılık kazanır; arama- kurtarma çalışmalarının organizasyonu, sevki ve idaresini yapabilme yetisine sahip olur; afetlerin evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini anlayabilmek için yeterli eğitim düzeyine ulaşır; Acil Yardım ve Afet Yönetiminde rol alan aktörler ve onlar arasındaki işbirliğini kavrar; mesleki etik ve sosyal sorumluluk bilinci kazanır.
Yaşamı tehdit eden acil durumlarla baş edebilme yetisini geliştirir.
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisine sahip olur.
Temel Bilimleri (Matematik, Kimya, Fizyoloji, Anatomi vb.) Acil Yardım ve Afet Yönetimi alanında kullanabilir.
Tehlike ve riskleri kavrar ve yorumlar.
Küresel ve yerel ölçekli afetlere duyarlılık kazanır.
Etkin iletişim kurma becerisi kazanır.
Disiplinler arası takımlarda çalışabilme yeteneğini geliştirir.
Bedensel ve ruhsal dayanıklılığa sahip olur
Arama- kurtarma çalışmalarının organizasyonu, sevki ve idaresini yapabilme yetisine sahip olur.
Afetlerin evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini anlayabilmek için yeterli eğitim düzeyine ulaşır.
Acil Yardım ve Afet Yönetiminde rol alan aktörler ve onlar arasındaki işbirliğini kavrar.
Acil Yardım ve Afet Yönetimi mesleki, etik ve sosyal sorumluluk bilinci kazanır.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Acil Durum ve Afet Yönetimi alanı önlisans derecesi (Associate Degree) almaya hak kazanmaktadırlar.

Kariyer Seçenekleri

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Acil Durum ve Afet Yönetimi alanı önlisans derecesi (Associate Degree) almaya hak kazanmaktadırlar. Acil Durum ve Afet Yönetimi Programından mezun olanlar;• Her türlü ulusal ve uluslararası İtfaiye Teşkilatında,• Acil Yardım Komuta Merkezlerinde,• Türk Kızılayı’nda,• AFAD Başkanlığı’nda,• Belediyelerde ve ilgili kurum/kuruluşlarda istihdam edilebileceklerdir.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisans programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretimprogramlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarakbaşarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gerekenminimum AKTS, 120’dir. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarınıbelirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Kazanılan Derece Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretimprogramlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarakbaşarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gerekenminimum AKTS, 120’dır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarınıbelirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur.Harf notlarının puan karşılıkları ve katsayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir: Puanlar Notlar Katsayılar 100+ A+ 4,00 90-100 A 4,00 85-89 B1 3,50 80-84 B2 3,25 75-79 B3 3,00 70-74 C1 2,75 65-69 C2 2,50 60-64 C3 2,00 50-59 F1 1,50 49 ve aşağısı F2 0,00 F30,00 F40,00 A+: Bir derste üstün başarı gösteren öğrencilere verilen ve öğrenci durum belgesinde (transkript) gösterilen harf notunu ifade eder. Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C3) 2,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı, (F1),  (F2), (F3) ve (F4) aldıkları dersle başarısız sayılır.Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarıyla tamamlayan ve genel akademik not ortalaması (C3) 2,00 ve üzerinde olan öğrenci diploma almaya hak kazanır. F3: Final sınavına girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız. F4: Devamsızlık nedeniyle final sınavı ve bütünleme sınavına girme hakkı yok, başarısız. F1, F2, F3, F4 notları, not ortalamaları hesabında ilgili katsayılarına göre ortalamaya katılır.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasalmevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak /sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğerprogramda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuruyapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencininşartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özelolarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgiKurum Tanıtım Kataloğu`nda mevcuttur.