Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Ön Lisans)

Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği Programı

Tanıtım

Adalet Meslek Yüksekokulu, 1979 yılında, Adalet Bakanlığı’nın önerisi üzerine, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Adalet Bakanlığı arasında imzalanan bir protokole istinaden Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesine bağlı olarak Adalet Yüksekokulu adı altında kurulmuştur. Şuanda Üniversitemiz Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Bünyesinde görülmektedir.

Programın Amacı

Yüksekokulun kuruluş amacı, özellikle Adalet Bakanlığı’nın çeşitli birimlerinde ihtiyaç duyulan nitelikli ara insan gücünün yetiştirilmesi ve Bakanlık Teşkilatında görev almış personele hizmet içi eğitim sağlamak olarak belirlenmiştir. Adalet Meslek Yüksekokulu, öğrenciye adli hizmetlerin dayandığı mevzuat bilgisi ve bu hizmetlerin yürütülmesinde gereken teknik bilgi eğitimini veren 2 yıllık bir meslek yüksekokuludur.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Öğrenciler;1) Hukukun temel kavramlarını tanımlayabilirler,2) Hukuk metodolojisi hakkında temel bilgiye sahip olurlar,3) Hukuki süreçlerdeki temel problemler hakkında bilgi sahibi olurlar.
PY1: Adalet hukuk hizmetleri sektöründe çalışanların bilmesi gereken genel ilke ve kuralları bilir.
PY2: Türkiye Cumhuriyeti Anayasasını, Kanun ve yönetmelikleri, Türk yargı sistemini bilir.
PY3: Bürolardaki hiyerarşiyi bilir ve bürolarda daha iyi çalışma ortamı hazırlar.
PY4: F Klâvye de onparmak hızlı, seri ve hatasız yazı yazma bilgi ve becerilerine sahiptir.
PY5: Bilgisayar işletmenliği web tasarımı yapabilme becerisine sahiptir.
PY6: Büroların ihtiyacını karşılayacak dosyalama ve arşivleme çalışmalarını yürütür.
PY7: Her türlü yazışma işlemini yapar.
PY9: Genel anlamda muhasebe becerisine sahiptir
PY8: Adalet Bakanlığı UYAP teknolojisini ve kullanımını bilir.
PY10: Sorumluluk alır ve kendisine verilen yetki sınırları içinde alınan kararları yürütür.
PY11: Mesleki çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama Yeteneğini geliştirir
PY12: Analitik düşünür ve problemler karşısında hızlı karar verir.
PY13: Yeni gelişmeleri bağımsız olarak öğrenir ve öğrendiklerini paylaşır.
PY14: Adalet Bakanlığı yapısını bilir ve protokol kuralları çerçevesinde iletişim kurar.
PY15: Kurumu temsil etme ve diğer çalışanları örnek olabilme adına resmi ortamlarda protokol bilgisini kazanma ve mesleki etiğin gerektirdiği sorumluluklar konusunda bilinçlidir.
PY16: Adalet-Hukuk hizmetleri alanına ilişkin gerekli olan sosyal sorumluluk, etik değerler, sosyal güvenlik hakları, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahiptir ve bu konuda sürekli kendini geliştirir.
PY17: Adalet-Hukuk alanına ilişkin yenilikleri takip eder, gerekli olanları öğrenir ve geliştirir.
PY18: Adalet-Hukuk mesleği ile ilgili tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilir ve takım çalışmasına uygun davranır.
PY19: Türkçe’yi doğru kullanır ve telaffuzu düzgündür.
PY20: Toplantı, tören, davet ve ziyaretlere ilişkin zaman, mekân ve protokol düzenlemelerini yapar.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Adalet alanında "önlisans derecesi" (Associate of Science) almaya hak kazanmaktadırlar.

Kariyer Seçenekleri

Adalet Meslek Yüksekokulu mezunları Adalet Bakanlığı teşkilatında mahkeme yazı işleri müdürü, zabıt katibi, icra müdürü ve cezaevi müdürü olarak görev yapmaktadırlar. Bankacılık ve finans sektöründe, noterliklerde, çeşitli kamu ve özel kurum kuruluşlarının hukuk servislerinde de mezunlar istihdam olanağı bulabilmektedirler.

Akademik Gelecek

Mezunlarımız, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültelerinde Kamu Yönetimi bölümüne sınavsız kayıt yaptırıp fark dersleri vererek lisans programlarını tamamlama olanağına sahiptirler. Ayrıca, Adalet Meslek Yüksekokulu mezunlarından yüksek öğrenime devam etmek isteyenler mezuniyetin ardından girdikleri dikey geçiş sınavı (DGS) sonucunda Hukuk Fakültesinde lisans eğitim öğretimigörme imkânına da sahip olabilmektedirler.

Mezuniyet Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 120’dir. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Kazanılan Derece Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 120’dır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur.Harf notlarının puan karşılıkları ve katsayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir: Puanlar Notlar Katsayılar 100+ A+ 4,00 90-100 A 4,00 85-89 B1 3,50 80-84 B2 3,25 75-79 B3 3,00 70-74 C1 2,75 65-69 C2 2,50 60-64 C3 2,00 50-59 F1 1,50 49 ve aşağısı F2 0,00 F30,00 F40,00 A+: Bir derste üstün başarı gösteren öğrencilere verilen ve öğrenci durum belgesinde (transkript) gösterilen harf notunu ifade eder. Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C3) 2,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı, (F1),  (F2), (F3) ve (F4) aldıkları dersle başarısız sayılır.Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarıyla tamamlayan ve genel akademik not ortalaması (C3) 2,00 ve üzerinde olan öğrenci diploma almaya hak kazanır. F3: Final sınavına girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız. F4: Devamsızlık nedeniyle final sınavı ve bütünleme sınavına girme hakkı yok, başarısız. F1, F2, F3, F4 notları, not ortalamaları hesabında ilgili katsayılarına göre ortalamaya katılır.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğunda mevcuttur.