Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Ön Lisans)

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı

  • Derece Ön Lisans
  • Program Tipi Uzaktan Öğretim
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Dr. Uğur DEMİR

Tanıtım

Muhasebe ve Vergi UygulamalarıKONTENJAN: 150ÖĞRETİM SÜRESİ: 2 yıl, 4 dönem, ve bir adet (30 iş günü) zorunlu stajADRES: Ankara Üniversitesi Elmadağ Meslek Yüksekokulu Tatlıca Mah. Petir Sokak No:20 Elmadağ ANKARA, 06780

Programın Amacı

Sanayi ve ticaret işletmelerinde, mali kurumlarda, mali müşavirlik bürolarında ve devlet kurumlarında istihdam edilecek vasıflı elemanlar yetiştirmek. Kurumların muhasebe ve ön muhasebeleriyle ilgili ara eleman ihtiyacını karşılamaktır.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Alanı ile ilgili bilgisayar paket programlarını kullanabilir.Bilgisayar kullanarak alanı ile ilgili yazışmalar yapabilir.Matbu evrak düzenleyebilir, bilgi toplayabilir, depolanmış bilgileri kullanabilir.İş hayatında kullanılan matbu evrakların birçoğunu tanır ve düzenleyebilir.İş hayatında kullanılan defterleri (yevmiye defteri, büyük defter, envanter defteri, işletme defteri vb.) Vergi Usul Kanunu ve diğer mevzuatta belirtilen usul ve esaslara göre; klasik ve/veya göre ve bilgisayar ortamında işlemek suretiyle düzenleme becerisi kazanır.Büro düzeni, arşivleme ve personel yönetimi konularında uygulama becerisi kazanır.Planlı ve sistemli çalışma alışkanlığı kazanır.
PY1.Muhasebe uygulamaları ve Vergi Mevzuatı/Uygulamaları konularında bilgi sahibi olur.
PY2.Muhasebe uygulamalarına ilişkin bir konuda analiz yaparak rapor halinde sunabilir.
PY3.Takım çalışmasına yatkın iletişim becerileri kazanır.
PY4.Bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak kuramsal bilgiyi oluşturur.
PY5.Bilgisayarda muhasebe alanı ile ilgili mesleki programları kullanır.
PY6.Mesleki mevzuat değişikliklerini takip eder.
PY7.Muhasebe departmanında ast olarak çalışanların performanslarını değerlendirir.
PY8. Teorik bilgiyi mesleki uygulamada kullanır.
PY9.Yenilik ve değişime açık, girişimci, yaşam boyu öğrenme davranışı kazanır.
PY10.Kalite bilincine sahip olur.
PY11.Diğer departmanlarda çalışanlarla iletişim kurabilir.
PY12.Atatürk ilkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olur.
PY13.Mesleğin gerektirdiği güvenirlik ve ahlak anlayışına sahip olur.
PY14.Bilgisayar kullanarak alanı ile ilgili yazışmalar yapabilir, bilgi depolayabilir
PY15. Muhasebede sosyal güvenlik alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı hakkında bilgiye sahip olur.
PY16.İş yaşamının hukuki, toplumsal ve ahlaki sorumluluklarını ve toplumsal dönüşümü açıklar.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları alanında "önlisans derecesi" (Associate of Science) almaya hak kazanmaktadırlar.

Kariyer Seçenekleri

Program mezunları mali müşavirlik bürolarında, kamu kuruluşlarında, özel işletmelerde veya kâr amacı gütmeyen kuruluşlarda iş bulabilmektedir. Mezunlar örgüt içerisinde ön muhasebe elemanı ve yardımcı muhasebe elemanı görevlerini alabilmektedir.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisans programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 120’dir. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Kazanılan Derece Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 120’dır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur.Harf notlarının puan karşılıkları ve katsayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir: Puanlar Notlar Katsayılar 100+ A+ 4,00 90-100 A 4,00 85-89 B1 3,50 80-84 B2 3,25 75-79 B3 3,00 70-74 C1 2,75 65-69 C2 2,50 60-64 C3 2,00 50-59 F1 1,50 49 ve aşağısı F2 0,00 F30,00 F40,00 A+: Bir derste üstün başarı gösteren öğrencilere verilen ve öğrenci durum belgesinde (transkript) gösterilen harf notunu ifade eder. Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C3) 2,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı, (F1),  (F2), (F3) ve (F4) aldıkları dersle başarısız sayılır.Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarıyla tamamlayan ve genel akademik not ortalaması (C3) 2,00 ve üzerinde olan öğrenci diploma almaya hak kazanır. F3: Final sınavına girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız. F4: Devamsızlık nedeniyle final sınavı ve bütünleme sınavına girme hakkı yok, başarısız. F1, F2, F3, F4 notları, not ortalamaları hesabında ilgili katsayılarına göre ortalamaya katılır.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğunda mevcuttur.