Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi

Yunan Dili ve Edebiyatı Programı

  • Derece Lisans
  • Program Tipi Normal Öğretim
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Doç.Dr. Esra YALAZI

Tanıtım

Yunan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında ilk iki yıl Yunanca dil bilgisi, morfoloji ve sentaksı öğretilmekte, bunun yanı sıra on üç yüzyılı kapsayan edebiyat tarihinin ilk dönemi olan İon Çağı ve Attike çağı üzerine edebiyat tarihi dersleri verilmektedir. 3. ve 4. yıllarda Yunan kültürünün belli başlı temsilcileri olan yazar ve ozanlardan özgün parçalar okutulmakta, klasik metinler filolojik açıdan ele alınmaktadır. Ayrıca Yunan Edebiyat tarihinin Attike Çağının son dönemi ile Helenistik Çağ üzerine edebiyat tarihi dersleri verilmektedir.Anabilim dalımızda kayıtlı öğrenciler bir yandan da Latin Dili ve Edebiyatı Anabilim dalının bütün derslerinden sorumlu olmakta, klasik filoloji tanımına uygun bir eğitim almaktadırlar.

Programın Amacı

Dört yıllık program Latin Dili ve Edebiyatı Anabilim dalı ile birlikte verilerek öğrencilerin klasik filoloji tanımına uygun bir eğitim almaları sağlanmaktadır. Programın amacı klasik Yunanca ve Latince öğreterek, klasik çağ yazar ve düşünürleriyle doğrudan temasa geçen öğrenciyi, klasik metinlerde ortaya çıkan zihin özgürlüğü ilkesinin ilk örnekleriyle tanıştırmak, zihinsel açıdan akılcı ve humanist bir formasyon kazandırmaktır.Eski Yunan ve Bizans uygarlığı tarihi ve edebiyatı hakkında incelemeler yapan elemanlar yetiştirmeyi amaçlayan bölümde, öğrenciler ayrıca Dilbilim, Felsefe, Arkeoloji, Eskiçağ Tarihi, İtalyan Dili ve Edebiyatı, Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı gibi bölümlerden alabildikleri seçmeli derslerle desteklenerek Eski Yunan-Roma uygarlıklarının ürünlerine daha geniş bir çerçeveden bakabilmektedirler.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Yunan Dili ve Edebiyatı Lisans eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler, güncel konularla ilgili olarak kendilerini gerek yazılı gerekse sözlü olarak ifade edebilirler. Bilimsel olarak, Yunan dili, mitolojisi, edebiyatı, tarihi ile Yunan kültürü ve folklorunun gelişimini tanımlayabilirler, uzmanlık alanına yönelik olarak Yunanca bir metni okuyabilir, anlayabilir, sözlü ve yazılı çeviri yapabilirler; ayrıca, Türk ve Balkan coğrafyasındaki karşılıklı kültürel ilişki ve etkilerini analiz edebilirler.
PY1. Yunanca cümlelerin içindeki öğelerin işlevlerini açıklar.
PY3. Yunanca cümle parçaları arasındaki ilişki ve bağlantıları açıklar.
PY4. Yunanca metinleri morfoloji ve syntaks açısından çözümler.
PY8. Yunan edebiyatındaki belli tür ve akımları tanımlar.
PY9. Yunan dünyasının siyasal yapısını açıklar.
PY10. Yunan dünyasındaki edebi kişilikleri sıralar.
PY6. Dilbilgisel biçimlerin türeyişini açıklar.
PY2. Yunanca cümle yapısını tanımlar.
PY5. Yunanca'nın temel dilbilgisini açıklar.
PY16. Yunanca metnin Türkçe'ye çevirisini yapar.
PY7. Yunanca tümceleri Türkçe dile getirir.
PY12. Yunan felsefesini açıklar ve tartışır.
PY11. Yunan zihniyetinin karakteristik özelliklerini tartışır.
PY13. Yunan dünyasındaki tarihsel olaylar ve etkilerini değerlendirir.
PY18. Klasik dönem humanistik düşünce yapısını ve onun ortak Avrupa kültürünün kaynağı olarak önemini değerlendirir.
PY.19. Bağımsız filoloji, tarih ve felsefe alanlarında tarafsız ve eleştirel bir gözle araştırır.
PY.20. Yunan Edebiyatı bilgisine ve onun Avrupa'nın yazılı edebiyat geleneğindeki devamlılığını ve alımlanmasını analiz ve sentez eder.
PY22. Birey olarak mesleği ile ilgili görev ve sorumluluklarına, bilimsel ve etik ilkelerine uygun davranır.
PY14. Yunanca metni tarihsel perspektif içinde anlamlandırır.
PY15.Yunanca metni yorumlar.
PY17.Antikçağ Yunan dünyasına genel yaklaşım getirir ve değerlendirir.
PY21. Çevirileriyle Yunan uygarlığından günümüze kalmış yapıtların ülkede tanıtılmasını sağlayarak bilime ve sanata katkıda bulunur.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Yunan Dili ve Edebiyatı alanında "lisans derecesi" (Bachelor of Arts) almaya hak kazanmaktadırlar.

Kariyer Seçenekleri

Yunan Dili ve Edebiyatı programını bitiren öğrenciler "Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Lisans Diploması" almaya hak kazanırlar. Mezunların Kültür Bakanlığının aralıklı olarak açtığı sınavlardan geçip müzelerde çalışma olasılıkları vardır. Anadolu, Klasik Filolojinin konularını oluşturan malzemelerle dolu olduğu için, bu programı bitirenler turizm alanında da çalışabilmektedirler. Ayrıca kendi bölümleri dışında, üniversitelerin Felsefe, Tarih, Arkeoloji gibi bölümlerinde akademik personal olarak çalışabilirler.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Kazanılan Derece Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur.Harf notlarının puan karşılıkları ve katsayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir: Puanlar Notlar Katsayılar 100+ A+ 4,00 90-100 A 4,00 85-89 B1 3,50 80-84 B2 3,25 75-79 B3 3,00 70-74 C1 2,75 65-69 C2 2,50 60-64 C3 2,00 50-59 F1 1,50 49 ve aşağısı F2 0,00 F30,00 F40,00 A+: Bir derste üstün başarı gösteren öğrencilere verilen ve öğrenci durum belgesinde (transkript) gösterilen harf notunu ifade eder. Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C3) 2,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı, (F1),  (F2), (F3) ve (F4) aldıkları dersle başarısız sayılır.Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarıyla tamamlayan ve genel akademik not ortalaması (C3) 2,00 ve üzerinde olan öğrenci diploma almaya hak kazanır. F3: Final sınavına girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız. F4: Devamsızlık nedeniyle final sınavı ve bütünleme sınavına girme hakkı yok, başarısız. F1, F2, F3, F4 notları, not ortalamaları hesabında ilgili katsayılarına göre ortalamaya katılır.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğunda mevcuttur.