• Derece Lisans
  • Program Tipi Normal Öğretim
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Prof. Dr. Şennur KIŞLAK

Tanıtım

Psikoloji Programı’nda uygulanan eğitim programı öğrencilere analitik düşünce becerisi kazandırma ve psikoloji biliminin temel konu, yöntem, yaklaşım ve uygulamaları konusunda güçlü bir alt yapı sağlayacak şekilde hazırlanmıştır. Sosyal Psikoloji, Gelişim Psikolojisi, Deneysel Psikoloji ve Klinik Psikoloji gibi temel alt dal derslerinin yanı sıra, psikoloji tarihi ve öğrencilere araştırma bilgi ve becerisi (Araştırma Yöntemleri, Psikometri, İstatistik ve Bilgisayar Paket Program-SPSS-Destekli İstatistik) ile alanda çalışma becerisi kazanmalarını sağlayacak dersler (Psikolojide çalışma ve meslek alanları, Özel Eğitim, Psikolojik Testler, Krize Müdahale Teknikleri vb.) de ağırlıklı olarak yer almaktadır. Programda zorunlu dersler dışında mümkün olduğunca çok sayıda ve psikolojinin faklı alanlarında seçmeli derslere de yer verilmiştir. Öğrenciler 4 yıllık temel eğitimleri esnasında, Travma Psikolojisinden Aile Terapisi Yaklaşımlarına, Önyargı ve Ayrımcılık Psikolojisinden Bilgi İşleme Süreç ve Yaklaşımlarına kadar birçok bölüm içi seçmeli ders ile karşılaşmakta böylece, ilgi alanları doğrultusunda seçim yapabilme şansına erişebilmektedirler.Dört yıllık lisans süresi boyunca öğrencilerimizin mesleğe hazırlanması amacıyla psikolojinin farklı alt alanlarında (klinik, adli, endüstri vb.) bölümümüzün kurumsal bağlantıları ve kendi olanakları ile stajlarını tamamlamaktadırlar.DTCF’nin birbirinden çok farklı ve çeşitli bölüm ve anabilim dallarını bünyesinde barındırıyor olması da, öğrencilerimizin alan dışı seçmeli ders alma olanaklarını arttırmaktadır. Böylece sosyoloji ve felsefe başta olmak üzere Antropoloji, Tarih ve Dilbilim gibi bölümlerden de seçmeli ders alma ve disiplinlerarası çalışma yapma olanakları mevcuttur. Buna ek olarak, programımızda yer alan bitirme tezi çalışmaları da bu bağlamda katkı sağlamaktadır. Son sınıf öğrencilerimiz bitirme tezlerinden bir araştırma projesi planlamakta ve danışman öğretim üyesi ile birlikte çalışmayı gerçekleştirip bilimsel bir tez olarak sunmaktadır. Bu bitirme tezi çalışmalarının, özellikle öğrencinin ilgi duyduğu alt alan ve konuların belirginleşmesi konusunda önemli katkı sağladığı ve lisansüstü programlar için bir hazırlık safhası olduğu söylenebilir.

Programın Amacı

Çağdaş psikoloji biliminin bilgi birikimini toplumun ve insanlığın yararına kullanabilen, araştıran-sorgulayan, bilgi üreten, kendine güvenen, yaratıcı ve problem çözebilen, dünyada yaşanan olaylara ve toplumsal konulara duyarlı, yeterliklerinin ve sınırlarının farkında olan kaliteli psikologlar yetiştirmek bölümümüzün en temel misyonudur. Bu misyondan hareketle gerek bölüm içi ve gerekse bölüm dışı dersler ve öğretim üyesi-öğrenci etkileşimleriyle, mezuniyet düzeyine gelmiş öğrencilerimizin; bir üniversite mezunu olarak psikoloji bilgilerini etkin bir anlatım ve dil becerileriyle ifade edebilen, bilimsel düşünebilen, psikolojideki belirgin kavram, kuram, yaklaşım ve uygulamalara yönelik temel bilgi düzeyine ve araştırma deseni oluşturma, veri toplama, yorumlama, raporlama ve bildirme beceri ve deneyimine sahip, etik uygulamaları ve bilimsel sorgu biçimlerini bilen, bağımsız karar alabilen ve kendilerini bu konuda geliştirebilen bireyler olarak hayata atılmalarını sağlayabilmeyi görev saymaktayız. Ayrıca ülkemiz ve dünyadaki psikoloji biliminde önemli roller üstlenebilecek nitelikli akademisyenler yetiştirmek bir diğer misyonumuzdur. Yetişmelerine fırsat tanıdığımız genç akademisyenlerin ise; bilimsel düşünce biçimlerini geliştirebilen, uzmanlaştıkları bilim dalının doğasına uygun ayırt edici gözlemler yapabilen, nitelikli araştırmalar tasarlayabilen, ilgili kuramlar temelinde bulgularına ilişkin kanıtlanan ve kanıtlanamayan bilgileri değerlendirebilen, yeni projeler üretebilen esnek ve alternatif bakış açısına sahip, kararlarını ilgili etik ilkeler temelinde alabilen, yeterli/yetkin ve bağımsız akademisyenler olarak aramıza katılmalarını desteklemekteyiz.Programımızda yer alan dersler aracılığıyla çağdaş psikolojinin temel kavram ve yöntemleri doğrultusunda gerekli ayrıntıları içeren; insan davranış, zihin ve deneyimleri konusunda öğrencilerimizin ilgi ve meraklarını destekleyici, öğrenme, eleştirel düşünme ve muhakeme becerilerini geliştirebilmeye yönelik bir eğitim vermek amaçlanmaktadır. Öğrencilerimiz aldıkları eğitim doğrultusunda lisans düzeyindeki psikoloji araştırmalarında; araştırma desenini oluşturma, veri toplama, yorumlama, rapora dönüştürme ve bildirme beceri ve deneyime sahip, araştırma sorusu ve denencelerini sınanabilir şekilde formüle edebilen, kavramlarını işevuruk olarak tanımlayabilen, mevcut bilgi birikimi doğrultusunda, psikoloji alt alanları kapsamında araştırma sorusu üretebilen, uygun araştırma yöntemleri kullanılarak araştırma tasarlayabilen, psikolojinin etik ilkelerini bilen ve bu ilkeler doğrultusunda hareket edebilen bireyler olarak yetiştirilmektedir.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Psikolojideki kavram, kuram, yaklaşım ve uygulamalara yönelik temel bilgi düzeyi, psikolojinin farklı alanlarındaki uygulamalara yönelik temel bilgi düzeyi, araştırma yöntemleri ve istatistiklerine yönelik bilgi ve beceriler, bilimsel yöntem ve bakış açısı kazandırmaya yönelik temel donanım ve beceriler ile etik ilke ve değerler konusunda bilgi, beceri ve yetkinlik kazanması hedeflenir. Özetle, yukarıdaki kazanımlar doğrultusunda öğrencilerimizde; nesnel, önyargısız, sistemli düşünce yetisi geliştirme, akademik yetkinlik, disiplinlerarası farkındalık geliştirme; sosyal, bireysel ve gelişimsel farklılıklar konusunda duyarlılık kazandırma, etik duyarlılık edindirme, psikolojik test ve uygulama alanlarında yetkin olmalarını sağlamak hedeflenmektedir.
PY1. Psikoloji alanına ait güncel ders materyalleri ile desteklenmiş ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
PY2. Bilgi ve donanımların ışığında yaratıcı, eleştirel ve dinamik bir şekilde düşünür, soru sorar, yorum yapar.
PY3. Karşılaştığı sorunları ve problemleri bilimsel yöntemler ve araçlar doğrultusunda analiz eder.
PY4. Türkiye’de psikoloji alanındaki gelişmeler, araştırmalar, sorunlar ve uygulamalar ile ilgili bilgi birikimine sahiptir.
PY5. Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
PY6. Kütüphaneyi, bilimsel veri tabanlarını, interneti ve diğer bilgi kaynaklarını etkili biçimde kullanır.
PY7. Psikolojinin alt alanlarındaki ve/veya farklı bilimsel disiplinlerdeki bilgileri kullanma konusunda açık fikirlidir
PY8. Psikolojinin temel alt alanları ile ilgili olarak analiz ve sentez yapabilecek bilgiye sahiptir.
PY9. Bilimsel bilgileri sunma, paylaşma ve tartışma konusunda etkin yöntemler kullanır
PY10. Davranış bilimleri alanındaki çalışmalarda kullanılan araştırma tekniklerini ve bunları sınamak için kullanılan istatistiksel analizleri bilir; gerekli istatistik paket programlarını (SPSS vb.) kullanabilir.
PY11. Bağımsız olarak araştırma planlayabilir, yürütebilir, araştırma bulgularını anlayabilir ve yorumlayabilir.
PY12. Kabul edilmiş uluslararası yazım kurallarına uygun rapor yazabilir (örn., APA stili).
PY13. Problemin uygunluğuna göre niteliksel, niceliksel ve deneysel yöntemleri seçip uygulayabilir.
PY14. Psikolojik ölçme ve değerlendirme araçlarına ilişkin temel bilgi ve uygulama becerilerine sahiptir.
PY15. Temel düzeyde gözlem ve görüşme teknikleri bilgi ve becerisine sahiptir.
PY16. Psikoloji alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında analiz yapma ve uygulama amacıyla kullanır.
PY17. Psikoloji alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, mesleki etik değerlere bağlı kalarak kullanır; psikologluk mesleğinin ilkelerine ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.
PY18. Yaş, cinsiyet, ırk, din, ulusal kimlik, cinsel eğilim, engellilik ve sosyo-ekonomik statü gibi özellik ve farklılıklara karşı önyargılı olmaması gerektiğini bilir; evrensel değerlere ve insan haklarına saygılıdır.
PY19. İngilizceyi B1 düzeyinde kullanarak hem uluslararası hem de ulusal alanyazını takip edebilir, alandaki yenilik ve gelişmeleri izleyebilir.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Psikoloji alanında "lisans derecesi" (Bachelor of Arts) almaya hak kazanmaktadırlar.

Kariyer Seçenekleri

Psikolog unvanı ile Türkiye’deki hastanelerin psikiyatri, pediatri, onkoloji vb. kliniklerinde, özel ya da resmi kurumların anaokul ve kreşlerinde, rehberlik ve danışma merkezlerinde, adli tıp enstitüsünde, Adalet Bakanlığı, ceza ve tevkif evlerinde, aile ve çocuk mahkemelerinde, fabrika ve işletmelerde, psikoloji laboratuvarlarında, psikoteknik değerlendirme merkezlerinde, eğitim kurumlarında, okullarda ve dershanelerde, halk sağlığı merkezlerinde, özel eğitim okulları ve rehabilitasyon merkezlerinde psikolog olarak çalışabilirler.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Kazanılan Derece Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur.Harf notlarının puan karşılıkları ve katsayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir: Puanlar Notlar Katsayılar 100+ A+ 4,00 90-100 A 4,00 85-89 B1 3,50 80-84 B2 3,25 75-79 B3 3,00 70-74 C1 2,75 65-69 C2 2,50 60-64 C3 2,00 50-59 F1 1,50 49 ve aşağısı F2 0,00 F30,00 F40,00 A+: Bir derste üstün başarı gösteren öğrencilere verilen ve öğrenci durum belgesinde (transkript) gösterilen harf notunu ifade eder. Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C3) 2,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı, (F1),  (F2), (F3) ve (F4) aldıkları dersle başarısız sayılır.Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarıyla tamamlayan ve genel akademik not ortalaması (C3) 2,00 ve üzerinde olan öğrenci diploma almaya hak kazanır. F3: Final sınavına girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız. F4: Devamsızlık nedeniyle final sınavı ve bütünleme sınavına girme hakkı yok, başarısız. F1, F2, F3, F4 notları, not ortalamaları hesabında ilgili katsayılarına göre ortalamaya katılır.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğunda mevcuttur.