Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi

Urdu Dili ve Edebiyatı Programı

Tanıtım

Urdu Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı, Hint-Avrupa Dil Ailesinden olan Urdu Dili ve Edebiyatıyla Pakistan-Müslüman Hindistan Tarihi ve Kültürünü inceleyen ve öğreten bir bilim dalıdır. Tarihi açıdan, genel Türk Tarihi ve kültürünün de büyük ve önemli bir kısmını oluşturan ve Gaznelilerle başlayıp 1857’de  Hint-Türk İmparatorluğu ile son bulan, bin yıla yakın bir dönemin tarihi olayları ve bu dönemde meydana getirilen kültür birikimi incelenmektedir. Ayrıca, adını Türkçe “Ordu” kelimesinden alan Urdu Dili’nin tarihi gelişimi ile Urdu Edebiyatı, başlangıcından günümüze kadar geçirdiği aşamalar, ünlü şair ve yazarları ile ele alınmaktadır.

Programın Amacı

Urduca okuma, yazma, konuşma ve iki yönlü çeviri yapmayı ve Pakistan kültür ve tarihini öğretmektir.Urdu Dili ve Edebiyatı anabilim dalı, Hint-Avrupa dil ailesinden olan Urdu dilini ve edebiyatını, ve bu bağlamda Pakistan-Müslüman Hindistan tarihi ve kültürünü öğretir. Tarih açısından, genel Türk tarihi ve kültürünün önemli bir bölümünü oluşturan ve Gazneliler'le başlayarak 1857'de son bulan, bin yıla yakın bir dönemin tarih ve kültürel birikimini inceler. Ayrıca Urdu dilinin gelişimi ve Urdu edebiyatı, günümüze kadar geçirdiği aşamalar, ünlü şair ve yazarlarıyla ele alınmaktadır. Urdu Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Hint-Avrupa Dil Ailesinden olan Urdu Dilini okuma, yazma ve anlama eğitimi verir; Urduöğretir; Pakistan-Müslüman Hindistan Tarihi ve Kültürünü araştırır ve Urdu Dili’nin tarihi gelişimi ile Urdu Edebiyatının başlangıcından günümüze kadar geçirdiği aşamaları önemli edebiyatçıları ışığında inceler. Ayrıca Pakistan-Türkiye arasındaki tarihi ve kültürel ilişkilerin güçlenmesine katkıda bulunur.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Öğrenciye Urduca yazma ve okuma becerisi kazandırmaya yönelik bilgi; Urduca yazıları ya da konuşmaları anlamaya ilişkin bilgi; Düşündüklerini Urduca yazılı ya da sözlü olarak ifade edebilme yeteneğinin kazandırılması; Urdu edebiyat tarihine ilişkin bilgi; Türkçe'den Urduca'ya çeviri yapabilme becerisinin kazandırılması; Pakistan-Hindistan tarihine ilişkin bilgi; Hindistan-Pakistan kültür tarihine ilişkin bilgi; Çağdaş Urdu edebiyatına ilişkin bilgi; Urduca'dan Türkçe'ye çeviri yapabilme becerisinin geliştirilmesi.
PY1. Urdu alfabesini okur ve yazar.
PY2. Urdu dilinin doğuşu ve gelişimini inceler.
PY3. Urdu Dili ve Edebiyatıyla Pakistan kültür ve edebiyatı hakkında bilgi sahibidir.
PY4. Pakistan ve Müslüman Hindistan Tarihini araştırır.
PY5. Urdu Edebiyatının başlangıcından günümüze kadar geçirdiği aşamaları, ünlü şair ve yazarlarını tanıyarak inceler.
PY6. Modern Urdu edebiyatının doğmasına etken olan olayları, edebiyat akımlarını ve Urdu Dili'nin dilsel özelliklerini sıralar.
PY7. Pakistan yaşam ve kültürünü tanıma ve tanıtma faaliyetlerinde bulunur.
PY8. Pakistan'ın kuruluşundan günümüze kadar geçirdiği siyasi ve sosyal aşamaları sıralar.
PY9. Günümüz Pakistan'ına ilişkin genel bilgilere sahiptir.
PY10. Urdu Dilinin söz dizimi üzerinde analiz yapar.
PY11. Hint-Türk İmparatorluğu devrini dönemler halinde öğrenir ve araştırır.
PY12. Urdu Dili'ni farklı ortamlarda farklı amaçlarla ve biçimlerde kullanma becerisi kazanır.
PY13. Urdu Dili'nde metinleri okur ve dilsel özellikleri biçim, biçem, içerik ve anlam çerçevesinde inceler.
PY14. Farklı toplumların tarihsel gelişimlerini edinilen yeni bilgiler ve farklı bakış açıları ışığında karşılaştırmalı olarak inceler.
PY15. Urdu Dili'nde metinleri Türkçeye aktarır.
PY16. Türkçe metinleri Urdu Diline çevirme becerisi kazanır.
PY17. Urdu Dilini yazılı ve sözlü iletişimde kullanır.
PY18. Urdu Dilini bilimsel araştırmalarında çalışma dili olarak kullanır.
PY19. Araştırma, planlama, uygulama, değerlendirme ve bunu Urdu Dilinde yazılı ve sözlü sunabilme becerisine sahip olur.
PY20. Urdu Dili ve Edebiyatı alanında yapılan araştırmaları değerlendirir, araştırmalardaki sorunları tanımlar ve bu sorunlara çözüm önerileri geliştirir.
PY21. Urdu Dili ve Edebiyatıyla ilgili bilgi ve becerilerini kullanarak karşılaştırmalı edebiyat çalışmaları yapar.
PY22. Urdu Dili ve edebiyatı ile ilgili konularda incelemelerini ve eleştirmelerini yazılı ve sözlü olarak paylaşır.
PY23. Çevirileriyle Türkçe eserlerin Pakistan'da tanınmasını ve Urdu Dilinde yayınlanmış eserlerin Türkçeye çevirerek bilime ve sanata katkıda bulunur.
PY24. Yaşam boyu öğrenme becerilerini kullanarak bilgi ve becerilerini sürekli geliştirir.
PY25. Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapar.
PY26. Urdu Alfabesini okuma, yazma becerisi kazanır.
PY26. Pakistan'ın kurulmasında Urdu edebiyatının katkısını inceler.
PY27. Pakistan tarihi üzerine araştırmalar yapar.
PY28. Tarih ve edebiyat alanlarında araştırma ve eleştiri yetkinliği kazanır.
PY1. Urdu alfabesini okur ve yazar.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Urdu Dili ve Edebiyatı alanında "lisans derecesi" (Bachelor of Arts) almaya hak kazanmaktadırlar.

Kariyer Seçenekleri

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere "Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Lisans Diploması" ve " Filolog" unvanı verilir. Urdu Dili ve Edebiyatı programından mezun olanlar Dışişleri Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, TRT, arşivler, kütüphaneler, tercüme büroları ve ticari firmalarda çalışma imkanı bulabilirler. 

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Kazanılan Derece Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur.Harf notlarının puan karşılıkları ve katsayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir: Puanlar Notlar Katsayılar 100+ A+ 4,00 90-100 A 4,00 85-89 B1 3,50 80-84 B2 3,25 75-79 B3 3,00 70-74 C1 2,75 65-69 C2 2,50 60-64 C3 2,00 50-59 F1 1,50 49 ve aşağısı F2 0,00 F30,00 F40,00 A+: Bir derste üstün başarı gösteren öğrencilere verilen ve öğrenci durum belgesinde (transkript) gösterilen harf notunu ifade eder. Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C3) 2,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı, (F1),  (F2), (F3) ve (F4) aldıkları dersle başarısız sayılır.Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarıyla tamamlayan ve genel akademik not ortalaması (C3) 2,00 ve üzerinde olan öğrenci diploma almaya hak kazanır. F3: Final sınavına girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız. F4: Devamsızlık nedeniyle final sınavı ve bütünleme sınavına girme hakkı yok, başarısız. F1, F2, F3, F4 notları, not ortalamaları hesabında ilgili katsayılarına göre ortalamaya katılır.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğunda mevcuttur.