Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi

Tiyatro (Oyunculuk) Programı

  • Derece Lisans
  • Program Tipi Normal Öğretim
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Tam zamanlı programdır.
  • Program Direktörü Prof. Dr. Tülin SAĞLAM

Tanıtım

Tiyatro Bölümü Oyunculuk Anasanat Dalı'nın lisans eğitiminin birinci yılında, öğrenci daha çok  genel olarak bir role nasıl yaklaşacağının temel bilgisini ve role hazırlanmak için araştırma ve gözlem yapma yetisini kazanır. Sesini ve bedenini nasıl kullanacağına dair eğitilir. İkinci sınıfta edindiği bu bilgiyi daha da derinleştirerek sınıf içi uygulamalarla pekiştirir. Üçüncü ve dördüncü sınıfta ise sahneleme sürecinde yönetmenle ve bir ekiple birlikte çalışma sürecine katılır ve edindiği bu beceriyi uygulamalı olarak derinleştirir. 

Programın Amacı

Oyunculuk alanında Türkiye'de ve dünyada yapılan çalışmaların yakından takip edilmesi sağlanarak bu alanla ilgili sanatsal ve bilimsel bir bakış geliştirmek ve edindiği bilgileri ve kazandığı bakışı etkin olarak kullanabilen, yaratıcı ve eleştirel düşünebilen nitelikli sanatçılar yetiştirmek.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Tiyatroda oyunculuk üzerine kuramsal ve uygulamalı çalışmalar yaparak, entelektüel becerilerini ve bedensel yetilerini geliştirir. Bir oyun karakterini sahne üzerinde yaratma becerisi edinir. Edindiği kuramsal ve uygulamaya dair bilgi ve becerileri sahneye koyuş sürecinde kullanır.  
PY1. Türkiye’deki tiyatronun gelişimini Türkiye toplumunun geçirdiği sosyo-ekonomik, kültürel, politik değişim ve dönüşümler açısından ele almayı öğrenir ve Türk Tiyatrosu üzerine geleneksel kaynaklardan günümüze temel ve genel bilgi edinir.
PY2. Tiyatro Tarihi ve kuramları konusunda Antik Yunan’dan günümüze temel ve genel bilgi edinir.
PY3. Oyun metni eleştirisi hakkında genel ve temel bilgi edinir.
PY4. Sahneleme, sahne tasarımı ve sahne göstergeleri hakkında genel ve temel bilgi edinir.
PY5. Drama üzerine genel ve temel bilgi edinir.
PY6. Oyunculuk üzerine uygulamalı olarak genel ve temel bilgi edinir.
PY7. Ses ve Konuşma üzerine uygulamalı olarak genel ve temel bilgi edinir.
PY8. Türkiye Türkçesi’nde kullanılan sesler, bunların nitelik ve niceliklerinin bilgisini öğrenir.
PY9. Fonetik alanında gerekli temel bilgileri edinir.
PY10. Müzikle ilgili temel bilgileri öğrenir.
PY11. Eskrim aracılığıyla bedensel kontrol olanaklarını ve reflekslerini öğrenir.
PY12. Bir karakteri oynayabilmek için gerekli alt yapı bilgisini edinir.
PY13. Gerçekçi oyunculuk için gerekli temel bilgileri edinir.
PY14. Role hazırlanmak için araştırma yapma bilgisini edinir.
PY15. Müziği okuma ve yazma konusunda temel bilgileri edinir.
PY16. Müzikal ses çıkartmanın temel bilgilerini edinir.
PY17. Dansın tarihsel dönemleri ile ilgili bilgileri edinir.
PY18. Sahneleme sürecinde birlikte çalışma bilgisi edinir.
PY19. Oyunculuk biçemlerine ilişkin temel bilgileri edinir.
PY20. Reji yapar; sahnelediği oyun seyirciye açılır.
PY21. Tasarım (ışık, dekor, kostüm, grafik, vb.) yapar.
PY22. Sanat ve kültür alanında alanlararası bakış edinir.
PY23. Oyun-Drama tekniklerini uygulamalı olarak kavrar.
PY24. Kendisinin dışında başka birini bütünlüklü olarak yaratır.
PY25. Doğaçlama yapar.
PY26. Müzik alanında mesleki yetkinliğini geliştirir ve sahnede uygular.
PY27. Önemli tiyatro metinlerinden sahneler çalışarak rol yelpazesini geliştirir.
PY28. Tiyatro metinlerini sahnesel olarak deşifre etmeyi öğrenir ve uygular.
PY29. Oynadığı sahnenin ritmini doğru kavrar ve uygular.
PY30. Yönetmenle birlikte yaratıcı çalışmayı öğrenir ve uygular.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Tiyatro (Oyunculuk) alanında "lisans derecesi" (Bachelor of Arts) almaya hak kazanmaktadırlar.

Kariyer Seçenekleri

Oyunculuk ana sanat dalından mezun olana öğrenciler Devlet Tiyatroları'nda veya çeşitli özel tiyatrolarda oyuncu olarak çalışabilirler.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Kazanılan Derece Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur.Harf notlarının puan karşılıkları ve katsayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir: Puanlar Notlar Katsayılar 100+ A+ 4,00 90-100 A 4,00 85-89 B1 3,50 80-84 B2 3,25 75-79 B3 3,00 70-74 C1 2,75 65-69 C2 2,50 60-64 C3 2,00 50-59 F1 1,50 49 ve aşağısı F2 0,00 F30,00 F40,00 A+: Bir derste üstün başarı gösteren öğrencilere verilen ve öğrenci durum belgesinde (transkript) gösterilen harf notunu ifade eder. Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C3) 2,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı, (F1),  (F2), (F3) ve (F4) aldıkları dersle başarısız sayılır.Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarıyla tamamlayan ve genel akademik not ortalaması (C3) 2,00 ve üzerinde olan öğrenci diploma almaya hak kazanır. F3: Final sınavına girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız. F4: Devamsızlık nedeniyle final sınavı ve bütünleme sınavına girme hakkı yok, başarısız. F1, F2, F3, F4 notları, not ortalamaları hesabında ilgili katsayılarına göre ortalamaya katılır.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğunda mevcuttur.