Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi

Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi Programı

  • Derece Lisans
  • Program Tipi Normal Öğretim
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Prof. Dr. Harun TAŞKIRAN

Tanıtım

Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Lisans Programı insanlık tarihinde tarımın başladığı ve ilk yerleşik yaşamın ortaya çıktığı dönem olan Neolitik Çağ'dan (yaklaşık olarak M.Ö. 10.000 dolayları) başlayarak sırasıyla Kalkolitik Çağ (M.Ö. 5.000-3.000), Tunç Çağları (M.Ö. 3.000-1.200) ve Demir Devri (M.Ö. 1.000-500) sonuna kadar olan zaman diliminde başta Anadolu olmak üzere tüm Önasyaya ve çevresine (Mezopotamya, İran, Irak, Suriye, Filistin, Kıta Yunanistan ve Ege Adaları, Kıbrıs,Balkanlar, Kafkasya, Mısır) yayılan kültürleri ve uygarlıkları incelemektedir. İnsanlık tarihinin en önemli süreçlerinden olan yerleşik yaşama geçiş ve yazının bulunmasıyla ilk tarih çağlarına geçiş programın kapsadığı tarihsel süreç içerisinde bulunmaktadır. Program çerçevesinde söz konusu tarih aralığında başta Anadolu olmak üzere tüm Önasya bölgesine yayılan kültürler ve uygarlıklar karşılaştırmalı bir sistematik içinde incelenmekte ve kazılar sonucu açığa çıkarılmış maddi kalıntılar ışığında, yazılı kaynaklarla da desteklenerek tüm yönleriyle ele alınmaktadır.

Programın Amacı

Programın amacı kültürel, siyasal ve sosyal gelişim hakkında bilgi sahibi olan, yaratıcı ve analitik düşünce yeteneğine sahip, bilgi teknolojilerini etkin olarak kullanabilen, bilimsel ve etik kurallar çerçevesinde çalışacak Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi alanında akademisyen, müze araştırmacısı ve uzman olarak görev yapacak arkeologlar yetiştirmektir.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Arkeolojide temel kavramlar ve bu kavramların tanımı ve kullanımına ilişkin bilgiye sahip olur. Bilimsel araştırma yöntemlerini öğrenir. Stil-kritik yöntemiyle malzemenin tarihlendirilmesini ve değerlendirilmesini öğrenir. Yapıların geçirmiş olduğu yapı evrelerinin belirlenmesinde uygulanacak yöntemler hakkında bilgi sahibi olur. Arkeolojik tarihlendirme ve yaşlandırma yöntemleri hakkında bilgi sahibi olur.
1. Arkeolojide temel kavramlar ve bu kavramların tanımı ve kullanımına ilişkin bilgiye sahip olur.
2. Bilimsel araştırma yöntemlerini öğrenir.
3. Stil-kritik yöntemiyle malzemenin tarihlendirilmesini ve değerlendirilmesini öğrenir.
4. Yapıların geçirmiş olduğu yapı evrelerinin belirlenmesinde uygulanacak yöntemler hakkında bilgi sahibi olur.
5. Arkeolojik tarihlendirme ve yaşlandırma yöntemleri hakkında bilgi sahibi olur.
6. Kültürel mirasın tanımı ve koruma bilincinin geliştirilmesi hakkında bilgi edinir.
7. Eski kültürlerin dini inançları ve bunların yansımaları hakkında bilgi sahibi olur.
8. Dini inançların tasvir sanatına yansıması ve yorumlanmasını öğrenir.
9. Arkeolojik ve filolojik veriler ışığında kültürlerin sosyo-kültürel, ticari ve ekonomik yapılarının belirlenmesini öğrenir ve tartışır.
10.Önasya Arkeolojisi kapsamında, bu bilim dalının incelediği dönem ve coğrafyada yaşamış uygarlıklar hakkında kapsamlı bilgi sahibi olur.
11. Önasya Arkeolojisi'nde uygulanan araştırma teknikleri ve uygulamaları hakkında bilgi sahibi olur.
12. Arkeoloji ile işbirliği yapan diğer bilim dalları ve inter-disipliner uygulamalar hakkında bilgi sahibi olur.
13. Önasya Arkeolojisi alanında kullanılan bilgisayar programları ve teknik uygulamalar hakkında bilgi ve beceri sahibi olur.
14. Arkeolojik ve filolojik belgeler ışığında kültürler arası ilişkileri değerlendirmeyi ve yorumlama becerisi kazanır.
15. Arkeolojik belgeler ışığında dönemlerin toplumsal ve sosyal yapısını irdeler.
16. Mesleki uygulamalara yönelik beceriler kazanır.
17. Müzelerde orijinal eserler üzerinde teorik bilgilerin gelişmesini sağlar.
18. Dönemlere göre bölgesel kültürler ve bunların konumu ve çağdaşı kültürlerle etkileşim ve ilişkilerini öğrenir ve tartışır.
19. Arkeolojik kazı ve yüzey araştırmalarına katılarak deneyim sahibi olur ve mesleki becerilerini geliştirir.
20. Arazi arkeoloğu olarak görev yapacak donanıma sahip olur.
21. Stil-kritik yöntemiyle arkeolojik eserleri tarihlendirebilir ve yorumlayabilir.
22. Müzelerde ve sergilerde sistematik teşhir ve sergi düzenleyebilir.
23. Arkeolojik eserlerin envanterini ve değerlendirmesini yapabilir
24. Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi alanıyla ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
25. Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi alanıyla ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
26. Sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda yürütülen bir proje çerçevesinde sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütür.
27. Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir, sorumluluğu altında çalışanların öğrenme gereksinimlerini belirler ve karşılar.
28. Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi alanındaki öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirir.
29. Kültür, sanat ve eğitim alanlarında yaşam boyu öğrenme bilinci oluşturur.
30. Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi alanıyla ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceri düzeyindeki düşüncelerini eğitim, kültür ve sanat alanlarında en uygun iletişim araçlarıyla aktarır.
31. Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi alanıyla ilgili konulardaki düşüncelerini ve eğitim, kültür ve sanat alanlarındaki sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle tartışır.
32.Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak beşeri bilimler alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
33. Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
34. Mesleği ile ilgili görev ve sorumluluklarına ve bilimsel etik ilkelerine uygun davranır.
35. Ekip çalışması ve inter-disipliner çalışma uygular.
36. Kültür varlıklarının korunmasında ve tanıtılmasında toplumun bilincinin yükseltilmesi ve kamuoyu oluşturulmasına katkıda bulunur.
37. Katılacağı araştırmalar ve alacağı görevler sayesinde Türkiye Arkeolojisi'nin gelişimine ve tanıtımına katkıda bulunur.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi alanında "lisans derecesi" (Bachelor of Arts) almaya hak kazanmaktadırlar.

Kariyer Seçenekleri

Bu programdan mezun olan öğrenciler ilgili alanda akademik kariyer yapma olanağı yanında T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ilgili birimlerinde, devlete bağlı ve özel müzelerde, bunun yanısıra belediyeler ve çeşitli kamu kuruluşlarında çalışabilirler.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Kazanılan Derece Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur.Harf notlarının puan karşılıkları ve katsayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir: Puanlar Notlar Katsayılar 100+ A+ 4,00 90-100 A 4,00 85-89 B1 3,50 80-84 B2 3,25 75-79 B3 3,00 70-74 C1 2,75 65-69 C2 2,50 60-64 C3 2,00 50-59 F1 1,50 49 ve aşağısı F2 0,00 F30,00 F40,00 A+: Bir derste üstün başarı gösteren öğrencilere verilen ve öğrenci durum belgesinde (transkript) gösterilen harf notunu ifade eder. Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C3) 2,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı, (F1),  (F2), (F3) ve (F4) aldıkları dersle başarısız sayılır.Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarıyla tamamlayan ve genel akademik not ortalaması (C3) 2,00 ve üzerinde olan öğrenci diploma almaya hak kazanır. F3: Final sınavına girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız. F4: Devamsızlık nedeniyle final sınavı ve bütünleme sınavına girme hakkı yok, başarısız. F1, F2, F3, F4 notları, not ortalamaları hesabında ilgili katsayılarına göre ortalamaya katılır.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğunda mevcuttur.