• Derece Lisans
  • Program Tipi Normal Öğretim
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Prof. Dr. Ayla SEVİM EROL

Tanıtım

Antropoloji Bölümü, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’ndeki on dokuz bölümden birisidir. 1935 yılından beri eğitime devam eden programda 10 öğretim üyesi, 6 öğretim elemanı ve 35. Maddeyle görevlendirilmiş olan 4 öğretim elemanı görev yapmaktadır. Bölümde uygulamalı derslerde kullanılmakta olan iki adet laboratuvar bulunmaktadır. Programda insanın hem zaman ve mekân içerisindeki çeşitliliği  hem de toplumsal ve kültürel ilişkilerle benzerlik ve farklılıkları betimlemeye çalışılmaktadır.  Bu düşünceden hareketle insanların biyolojik ve kültürel tüm yönleri ele alınırken tüm farklılık ve benzerliklere eşit mesafede olması gerektiği öğretilmektedir. Antropoloji programının hangi alt disiplini olursa olsun, bu programında eğitim verilen öğrencilere, benmerkezci olmaktan çok küresel bir bakış açısı kazandırılmaya çalışılmaktadır. 

Programın Amacı

Bu programın amacı, insanı sosyal, biyolojik ve kültürel boyutlarıyla ele alarak öğrencilere bütüncül bir bakış açısıyla değerlendirme yapabilen, analiz yeteneğine sahip sorgulayıcı araştırmacılar yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Antropoloji biliminin temel kavram ve terimlerini tanımlar. Tarihsel süreç içerisinde insanın ortaya çıkışı, yerleşik hayata geçişi, kültürü üretmesi ve çeşitlenmesiyle ilgili gelişmeleri açıklar. Farklı kültürlerin maddi kültür öğelerini, çevre ve yaşam alanlarını düzenleme biçimlerini insan-nesne insan doğa/ insan çevre ilişkileri üzerinden geliştirdikleri pratikleri çözümler.
PY 1. Antropoloji biliminin temel kavram ve terimlerini tanımlar.
PY 2. Antropoloji alanındaki kuramsal tartışmaları kronolojik bir çerçevede sıralar.
PY 3. Tarihsel süreç içerisinde insanın ortaya çıkışı, yerleşik hayata geçişi, kültürü üretmesi ve çeşitlenmesiyle ilgili gelişmeleri açıklar.
PY 4. Farklı kültürlerin maddi kültür öğelerini, çevre ve yaşam alanlarını düzenleme biçimlerini insan-nesne insan doğa/ insan çevre ilişkileri üzerinden geliştirdikleri pratikleri çözümler.
PY 5. İnsan türlerinin aile akrabalık ilişkileri ile toplumlararası ilişkileri kültürel, biyolojik ve morfolojik açıdan karşılaştırmalı olarak incleyerek bu konuların aydınlatılması hakkında bilgi sahibi olur.
PY 6. Antropolojinin çeşitli alanlarıyla ilgili uygulamalı çalışma/çalışmalar yapar.
PY 7. Alanla ilgili kavramları ilgili Antropoloji disiplinlerinde kullanır.
PY 8. Farklı insan türlerinin farklı kültürlerini, küreselleşme çerçevesinde birbirlerine benzerlik ve farklılıklarını yorumlar.
PY 9. Antropoloji alanındaki bilgi birikimini farklı bilim dallarıyla ilişkilendirir.
PY 10. Bu program araştırmacıları düşünme, proje oluşturma ve bireysel ve ekip içerisinde çalışır.
PY 11. Uygulamalı çalışma yapar.
PY 12. Projelerde sorumluluk alır.
PY 17. Mesleki ve toplumsal alanda görev ve sorumluluklarının bilincine sahip olur.
PY 15. Yaşam boyu öğrenme gerekliliği bilinci ile bilgi ve deneyimlerini sürekli geliştirir.
PY 18. Güncel gelişmeleri ve alanıyla ilgili bilimsel yayınları takip eder.
PY 19.Bireysel ve ekiple alanı veya disiplinlerarası çalışma yapar.
PY 14. Alanla ilgili yapılacak çalışmalarda kurumlarla ve ülkelerle işbirliği sağlar.
PY 20. Güçlü kişiliği, düşünceleri, tutum ve davranışlarıyla topluma örnek olur.
PY 21. Alanıyla ilgili bilgileri meslek hayatında kullanır.
PY 22. Bilimsel yayınları takip ederek bilgisini sorgular ve aktarır.
PY 23. Demokrasi insan hakları toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
PY 24. Birey olarak görev, hak ve sorumluluklarıyla ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
PY 16. Bilim ve etik ilkelerine uygun davranır.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Antropoloji alanında "lisans derecesi" (Bachelor of Arts) almaya hak kazanmaktadırlar.

Kariyer Seçenekleri

Bu programdan mezun olan öğrenciler: Tabiat Tarihi Müzelerinde, Arkeolojik Müzelerde Kültür ve Turizm Bakanlığı Bünyesinde, Aile Araştırma Kurumlarında, Emniyet ve Jandarma Kriminal Bölümlerde, yer bilimleriyle ilgili araştırma merkezlerinde, Arama Kurtarma timlerinde görev alabilmektedirler. Bunun yanı sıra Milli Folklor araştırma birimleri ile Üniversitelerin çeşitli birimlerinde istihdam edilmektedirler.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240'tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Kazanılan Derece Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’dır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur.Harf notlarının puan karşılıkları ve katsayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir: Puanlar Notlar Katsayılar 100+ A+ 4,00 90-100 A 4,00 85-89 B1 3,50 80-84 B2 3,25 75-79 B3 3,00 70-74 C1 2,75 65-69 C2 2,50 60-64 C3 2,00 50-59 F1 1,50 49 ve aşağısı F2 0,00 F30,00 F40,00 A+: Bir derste üstün başarı gösteren öğrencilere verilen ve öğrenci durum belgesinde (transkript) gösterilen harf notunu ifade eder. Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C3) 2,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı, (F1),  (F2), (F3) ve (F4) aldıkları dersle başarısız sayılır.Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarıyla tamamlayan ve genel akademik not ortalaması (C3) 2,00 ve üzerinde olan öğrenci diploma almaya hak kazanır. F3: Final sınavına girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız. F4: Devamsızlık nedeniyle final sınavı ve bütünleme sınavına girme hakkı yok, başarısız. F1, F2, F3, F4 notları, not ortalamaları hesabında ilgili katsayılarına göre ortalamaya katılır.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğunda mevcuttur.