Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi

İngiliz Dili ve Edebiyatı Programı

  • Derece Lisans
  • Program Tipi Normal Öğretim
  • Program Dili İngilizce
  • Eğitim Türü Bölümde eğitim tam zamanlı
  • Program Direktörü Prof. Dr. Nazan TUTAŞ

Tanıtım

Öğretim dili İngilizce olan Anabilim Dalımızda dört yıllık lisans eğitimine hak kazanan öğrencilerin,Üniversitemizin Yabancı Diller Yüksekokulu’nca hazırlanan İngilizce Yeterlik Sınavı’nda başarılı olmaları zorunludur. Lisans eğitiminin ilk yılında İngilizce dil eğitimine büyük önem verilir. İkinci yılda 18. yüzyıl şiiri, romanı ve düz yazısı üstünde yoğunlaşan dersler vardır. Üçüncü ve dördüncü yıllarda dersler sırasıyla, 19. ve 20. yüzyıl edebiyatları üstüne odaklanmıştır. Ayrıca, öğrencilerin İngilizce yazma ve çeviri becerilerinin geliştirilmesi için programda çeviri ve kompozisyon dersleri yer almaktadır. Bunlara ek olarak son sınıfta öğrencilerimizin analitik ve eleştirel becerilerini geliştirebilmeleri için edebiyat ve eleştiri kuramları dersi de bulunmaktadır. Öğrenciler, Avrupa Birliği Sokrates – Erasmus Yüksek Öğretim Programı çerçevesinde Antik Edebiyat, Mitoloji ve Latince gibi dersler de almaktadırlar. Ayrıca, dileyen üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerine Fakültemiz tarafından İngilizce Öğretmenliği Sertifikası’na yönelik bir program uygulanmaktadır. Öğrencilerin belli bir konuda araştırma ve inceleme yapabilmelerini sağlamak amacı ile özel bir çalışma olarak bir bitirme ödevi hazırlamaları öngörülmektedir. Bu bölümden mezun olan öğrenciler üniversitelerde, ilk ve orta öğretimde, kamusal ve özel kurum ve kuruluşlar ile çeşitli yayın organlarında çalışabilirler.

Programın Amacı

Başlangıcından günümüze dek İngiliz şiiri, tiyatrosu, romanı ve diğer düzyazı türleri ve bu yapıtların içinde şekillendiği kültürel, tarihsel, toplumsal, ekonomik, siyasi, felsefi, bilimsel ve edebi gelişmeler konusunda bilgi sahibi, bilimsel düşünme biçimini benimseyen, bilgi ve teknolojilerini etkin olarak kullanan, yaratıcı ve eleştirel düşünebilen ve kamu yararlarını gözeten İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında akademisyen ve dil uzmanı olarak görev yapacak nitelikli bireyler yetiştirmek.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Bölümde öğrencilerin İngilizce yeterliliği (çeviri becerisi buna dahildir), edebi eserleri bütünlüklü bir şekilde inceleyebilme becerisi, eleştirel düşünme yetkinliği ile toplum ve kültüre yönelik eleştirel bakış açısı kazanmaları beklenir.
PY1. İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında kronolojik olarak başlangıcından 21. yy. dek İngiliz şiiri, tiyatrosu, romanı ve diğer düzyazı türleri ve bu yapıtların ortaya konulmalarına neden olan tarihsel, sosyal, ekonomik, siyasi, felsefi, bilimsel ve edebi gelişmeler konusunda kapsamlı bilgiye sahip olur.
PY2. Edebi/Yazınsal türlere ilişkin temel ve genel (özelliklerini, örneklerini ve farklı dönemlerdeki geçirdikleri değişimleri) bilgi sahibi olur ve eserleri bu bağlamda değerlendirir.
PY3. İngiliz Edebiyatının tarihi, evreleri ve bunların ayırt edici edebi, biçimsel ve biçemsel özelliklerini tanır ve ilintili tarihsel, bilimsel, kültürel, sosyolojik ve ekonomik olayları değerlendirir ve tartışır.
..
PY4. İngiliz Edebiyatı eserlerini klasik ve çağdaş edebi eleştiri kuramları doğrultusunda değerlendirir
PY5. İngiliz Dilinin farklı ortamlarda, farklı amaçlarla ve biçimlerde -günlük dil, resmi dil, bilim dili, edebi dil v.b- kullanımını kavrar, İngilizceyi sözlü ve yazılı olarak ustalıkla kullanır.
..
PY6. Farklı toplumların tarihsel gelişimlerini edinilen yeni bilgiler ve farklı bakış açıları ışığında karşılaştırmalı olarak inceler.
PY7. İngilizce metinleri Türkçeye ve Türkçe metinleri İngilizceye çevirir ve çevirileriyle Türk eserlerin yurtdışında tanınmasına yardımcı olur ve İngilizce yayımlanmış eserleri Türk diline çevirerek bilime ve sanata katkıda bulunur.
..
..
PY8. Bilimsel araştırma, planlama, uygulama, değerlendirme yapma ve bunları İngilizce yazılı ve sözlü sunabilme becerisine sahip olur ve İngilizceyi bilimsel araştırmalarında çalışma dili olarak kullanır.
PY9. İngilizceyi öğretmede çağdaş öğretim tekniklerini ve yöntemlerini kullanır.
...
PY10. İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında yapılan araştırmaları değerlendirir, araştırmalardaki sorunları tanımlar ve bu sorunlara çözüm önerileri geliştirir.
PY11. İngiliz Dili ve Edebiyatı ile ilgili bilgi ve becerilerini kullanarak karşılaştırmalı edebiyat çalışmaları yapar.
..
..
PY12. Birey olarak mesleği ile ilgili görev ve sorumluluklarına, bilimsel ve etik ilkelerine uygun davranır.
PY13.Yaşam boyu öğrenme becerilerini kullanarak, bilgi ve becerilerini sürekli geliştirir.
PY14. Disiplin içi ve disiplinler arası grup çalışması yapar.
PY15. İngiliz Dili ve Edebiyatı ile ilgili konularda incelemelerini ve eleştirilerini yazılı ve sözlü olarak paylaşır.
..

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında Lisans derecesi almaya hak kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Bu bölümden mezun olan öğrenciler üniversitelerde, ilk ve orta öğretimde, kamusal ve özel kurum ve kuruluşlar ile çeşitli yayın organlarında çalışabilirler

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Kazanılan Derece Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur.Harf notlarının puan karşılıkları ve katsayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir: Puanlar Notlar Katsayılar 100+ A+ 4,00 90-100 A 4,00 85-89 B1 3,50 80-84 B2 3,25 75-79 B3 3,00 70-74 C1 2,75 65-69 C2 2,50 60-64 C3 2,00 50-59 F1 1,50 49 ve aşağısı F2 0,00 F30,00 F40,00 A+: Bir derste üstün başarı gösteren öğrencilere verilen ve öğrenci durum belgesinde (transkript) gösterilen harf notunu ifade eder. Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C3) 2,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı, (F1),  (F2), (F3) ve (F4) aldıkları dersle başarısız sayılır.Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarıyla tamamlayan ve genel akademik not ortalaması (C3) 2,00 ve üzerinde olan öğrenci diploma almaya hak kazanır. F3: Final sınavına girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız. F4: Devamsızlık nedeniyle final sınavı ve bütünleme sınavına girme hakkı yok, başarısız. F1, F2, F3, F4 notları, not ortalamaları hesabında ilgili katsayılarına göre ortalamaya katılır.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğunda mevcuttur.