Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) Programı

  • Derece Lisans
  • Program Tipi Normal Öğretim
  • Program Dili İngilizce
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.

Tanıtım

Amerikan Edebiyatı Kürsüsü 1957 yılında Profesör İrfan Şahinbaş başkanlığında kuruldu. Türkiye'de bu alanda uzmanlaşmış ilk öğretim üyeleri bu kürsüde yetişti. Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Anabilim Dalında dört yıllık lisans eğitimine hak kazanan öğrencilerin Yabancı Diller Yüksek Okulunca verilen İngilizce yeterlik sınavında başarılı olmaları zorunludur. Lisans eğitiminin ilk iki yılında İngilizce dil eğitimine büyük önem verilmektedir. Öğrenciler ikinci yıldan itibaren ileri düzeyde İngilizce derslerine ek olarak edebiyat türlerine giriş dersleri ve Amerikan romanı, şiiri ve tiyatrosu dersleri alırlar. Bu derslerde Amerikan kültürü ve tarihi ile ilgili bilgiler de verilmektedir. Ayrıca öğrenciler Avrupa Birliği Socrates-Erasmus Yüksek Öğretim Programı çerçevesinde Antik Edebiyat, Mitoloji, Latince I-II, Estetik ve Sanat Felsefesi gibi dersler de almaktadırlar. Çeviri dersleri dışında eğitim dili İngilizce olan Anabilim Dalında, öğrenciler başta İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalından olmak üzere, başka bölüm ve anabilim dallarından seçmeli ders alabilmektedirler. Öğrencilerin belli bir konuda bağımsız araştırma ve inceleme yapabilmelerini sağlamak amacı ile özel bir çalışma olarak 8-10 bin kelimelik bir bitirme ödevi hazırlamaları gerekmektedir. Öğrenciler bu bitirme tezlerini Anabilim Dalına ait derslerinden seçtikleri bir yazar veya kültürel araştırma konusu üzerine hazırlarlar. Yüksek lisans ve doktora derecelerine yönelik eğitim de veren Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Anabilim Dalında, dönüşümlü olarak, Çağdaş Amerikan Edebiyatı, Amerikan Sineması, Kadın Yazarlar, Edebiyat Eleştirisi ve Kuramları ile Edebiyat İnceleme Yöntemleri gibi başlıklar altında lisansüstü dersler verilmekte, seminerler düzenlenmektedir. Dördüncü sınıf öğrencilerinden istekli olanlar Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi ile ortaklaşa yürütülen “İngilizce Öğretmenliği Sertifikası” eğitimi alarak Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğretim okulları ve liselerde İngilizce öğretmeni olarak istihdam edilebilmektedir. Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Anabilim Dalı mezunları ilköğretim okullarında ve liselerde, üniversitelerde, bakanlıklarda, bankalarda ve çeşitli özel okul ve şirketlerde öğretim elemanı ve dil bilen eleman olarak görev yapmaktadırlar.

Programın Amacı

Başlangıcından günümüze dek Amerikan kültürü ve edebiyatı ile bu kültür ve edebiyatın içinde şekillendiği tarihsel, toplumsal, ekonomik, siyasi, felsefi ve bilimsel gelişmeler konusunda bilgi sahibi, bilimsel düşünme biçimini benimseyen, bilgi ve teknolojilerini etkin olarak kullanan, yaratıcı ve eleştirel düşünebilen ve toplum yararını gözeten Amerikan Kültürü ve Edebiyatı alanında akademisyen ve dil uzmanı olarak görev yapacak nitelikli bireyler yetiştirmek.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Başlangıcından günümüze dek Amerikan kültürü ve edebiyatı ile bu kültür ve edebiyatın içinde şekillendiği tarihsel, toplumsal, ekonomik, siyasi, felsefi ve bilimsel gelişmeler konusunda kapsamlı bilgiye sahiptir. Edebi türlere ilişkin temel ve genel (özellikleri, örnekleri ve farklı dönemlerde geçirdikleri değişimler) bilgi sahibidir ve eserleri bu bağlamda değerlendirir. Amerikan Edebiyatının tarihi, evreleri ve bunların ayırt edici edebi, biçimsel ve biçemsel özelliklerini tanımlar.
PY1. Başlangıcından günümüze dek Amerikan kültürü ve edebiyatı ile bu kültür ve edebiyatın içinde şekillendiği tarihsel, toplumsal, ekonomik, siyasi, felsefi ve bilimsel gelişmeler konusunda kapsamlı bilgiye sahiptir.
PY2. Edebi türlere ilişkin temel ve genel (özellikleri, örnekleri ve farklı dönemlerde geçirdikleri değişimler) bilgi sahibidir ve eserleri bu bağlamda değerlendirir.
PY3. Amerikan Edebiyatının tarihi, evreleri ve bunların ayırt edici edebi, biçimsel ve biçemsel özelliklerini tanımlar.
PY4. Amerikan Edebiyatıyla ilintili tarihsel, bilimsel, kültürel, sosyolojik ve ekonomik olayları değerlendirir ve tartışır.
PY5. Amerikan Edebiyatı eserlerini klasik ve çağdaş edebi eleştiri kuramları doğrultusunda değerlendirir.
PY6. İngilizcenin farklı ortamlarda, farklı amaçlarla ve biçimlerde -günlük dil, resmi dil, bilim dili, edebi dil v.b- sözlü ve yazılı olarak kullanılır.
PY7. İngilizce metinleri okur ve dilsel özellikleri, biçim, biçem, içerik ve anlam çerçevesinde çözümler.
PY8. Farklı toplumların tarihsel gelişimlerini edinilen yeni bilgiler ve farklı bakış açıları ışığında karşılaştırmalı olarak inceler.
PY9. İngilizce metinleri Türkçeye ve Türkçe metinleri İngilizceye çevirir.
PY10. İngilizceyi yazılı ve sözlü iletişimde kullanır.
PY11. İngilizceyi bilimsel araştırmalarda çalışma dili olarak kullanır.
PY12. Araştırma, planlama, uygulama, çözümleme, değerlendirme yapma ve bunları İngilizce yazılı ve sözlü sunabilir.
PY13. İngilizceyi öğretmede çağdaş öğretim tekniklerini ve yöntemlerini kullanır.
PY14. Amerikan Kültürü ve Edebiyatı alanı için gerekli bilgisayar tekniklerini ve programlarını kullanır.
PY15. Amerikan Kültürü ve Edebiyatı alanında yapılan araştırmaları değerlendirir, araştırmalardaki sorunları tanımlar ve bu sorunlara çözüm önerileri geliştirir.
PY16. Amerikan Kültürü ve Edebiyatı ile ilgili bilgi ve becerilerini kullanarak karşılaştırmalı edebiyat çalışmaları yapar.
PY17. Bilgi teknolojilerini Amerikan Kültürü ve Edebiyatı’nın öğretim planlamasında ve öğrenme sürecinde etkin olarak kullanır.
PY18. Fransızca veya Almancayı temel düzeyde (yazma ve konuşma) kullanır.
PY19.Yaşam boyu öğrenme becerilerini kullanarak, bilgi ve becerilerini sürekli geliştirir.
PY20. Disiplin içi ve disiplinler arası grup çalışması yapar.
PY21. Disiplin içi ve disiplinler arası grup çalışması yapar.
PY22. Çevirileriyle Türkçe eserlerin yurtdışında tanınmasına yardımcı olur ve İngilizce yayımlanmış eserleri Türkçeye çevirerek kültür, bilim ve sanata katkıda bulunur.
PY23. Birey olarak mesleği ile ilgili görev ve sorumluluklarına, bilimsel ve etik ilkelere uygun davranır.
PY20. Disiplin içi ve disiplinler arası grup çalışması yapar.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı alanında "lisans derecesi" (Bachelor of Arts) almaya hak kazanmaktadırlar.

Kariyer Seçenekleri

Bölümümüzü başarıyla tamamlayan öğrenciler çevirmen,editör ve pedagojik formasyon aldığı takdirde İngilizce öğretmeni olarak çalışabilir; resmi ve özel kuruluşlarda idari pozisyonlarda görev alabilirler.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Kazanılan Derece Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’dır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur.Harf notlarının puan karşılıkları ve katsayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir: Puanlar Notlar Katsayılar 100+ A+ 4,00 90-100 A 4,00 85-89 B1 3,50 80-84 B2 3,25 75-79 B3 3,00 70-74 C1 2,75 65-69 C2 2,50 60-64 C3 2,00 50-59 F1 1,50 49 ve aşağısı F2 0,00 F30,00 F40,00 A+: Bir derste üstün başarı gösteren öğrencilere verilen ve öğrenci durum belgesinde (transkript) gösterilen harf notunu ifade eder. Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C3) 2,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı, (F1),  (F2), (F3) ve (F4) aldıkları dersle başarısız sayılır.Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarıyla tamamlayan ve genel akademik not ortalaması (C3) 2,00 ve üzerinde olan öğrenci diploma almaya hak kazanır. F3: Final sınavına girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız. F4: Devamsızlık nedeniyle final sınavı ve bütünleme sınavına girme hakkı yok, başarısız. F1, F2, F3, F4 notları, not ortalamaları hesabında ilgili katsayılarına göre ortalamaya katılır.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğunda mevcuttur.