Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi

Alman Dili ve Edebiyatı Programı

  • Derece Lisans
  • Program Tipi Normal Öğretim
  • Program Dili Almanca
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Prof. Dr. Ünal KAYA

Tanıtım

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nin kuruluşundan günümüze kadar eğitim-öğretim etkinliklerini sürdüren Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Almanca Edebiyatlar (Alman, Avusturya, İsviçre Edebiyatı) ve Alman dili üzerine art ve eşsüremli araştırma, inceleme ve öğretimi temeline dayalıdır. Hazırlık sınıfında öğrencilere temel Almanca bilgisi kazandırıldıktan sonra sekiz yarıyıl içerisinde Alman dilbilimi ve edebiyat bilimi çalışmaları yapılmaktadır. Bu çerçevede iki yanlı çeviri dersleri, dil tarihi,  edebiyat tarihi, edebiyat semineri, Ortaçağ Almancası, kültürlerarası edebiyat örneklerle incelenmekte ve Türk Edebiyatı ile karşılaştırmalar yapılmaktadır.

Programın Amacı

Lisans düzeyinde Alman dil tarihi, Alman edebiyat tarihi, Alman kültürü, dilbilim ve çeviri alanlarında öğrenci yetiştirmeyi amaçlayan Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, yüksek lisans ve doktora düzeyinde de programlar açmaktadır.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Almanca yazılmış ya da Alman Edebiyatı'na ait eserlerle karşılaştığında, onların hangi alman Edebiyatı dönemine ait olduğu bilgisine sahiptir. Bu eserlerin sosyolojik altyapısını, yazarının o döneme etkisini ortaya koyabilir.Okuduğu edebi bir metinde karşılaşabileceği söz sanatları veya biçem özellikleri gibi unsurları tespit edip inceleyebilir. Dilin gelişim aşamaları, dünya dilleri, Almanca'nın bu diller arasındaki yeri ve önemi hakkında bilgi sahibidir. Alman kültürünün özelliklerine hakimdir. Almanca ve Türkçe dillerinde edebi metin, makale, hukuk metni gibi metinlerin çevirisini yapabilecek bilgiye sahiptir.
PY1.Alman Edebiyatının tarihi, evreleri ve bunların ayırt edici edebi, biçimsel ve biçemsel özelliklerini tanımlar.
PY2.Alman Edebiyatıyla ilintili tarihsel, bilimsel, kültürel, sosyolojik ve ekonomik olayları değerlendirir ve tartışır.
PY3.Alman Edebi eserlerini klasik ve çağdaş edebi eleştiri kuramları doğrultusunda değerlendirir.
PY4.Edebi/Yazınsal türlere ilişkin temel ve genel (özelliklerini, örneklerini ve farklı dönemlerdeki geçirdikleri değişimleri) bilgi sahibi olur ve eserleri bu bağlamda değerlendirir.
PY4. Araştırma, planlama, uygulama, değerlendirme yapma ve bunları Almanca yazılı ve sözlü sunabilme becerisine sahip olur.
PY6. Almancayı öğretmede çağdaş öğretim tekniklerini ve yöntemlerini kullanır.
PY7. Almanca metinleri okur ve dilsel özellikleri, biçim, biçem, içerik ve anlam çerçevesinde inceler.
PY8. Alman Dili ve Edebiyatı alanında yapılan araştırmaları değerlendirir, araştırmalardaki sorunları tanımlar ve bu sorunlara çözüm önerileri geliştirir.
PY9. Fransızca veya İngilizceyi temel düzeyde (yazma ve konuşma) kullanır.
PY10. Alman Dili ve Edebiyatı ile ilgili konularda incelemelerini ve eleştirilerini yazılı ve sözlü olarak paylaşır.
PY11. Yaşam boyu öğrenme becerilerini kullanarak, bilgi ve becerilerini sürekli geliştirir.
PY12. Alman Dilinin farklı ortamlarda, farklı amaçlarla ve biçimlerde -günlük dil, resmi dil, bilim dili, edebi dil v.b- kullanımını kavrar, Almancayı sözlü ve yazılı olarak ustalıkla kullanır.
PY13. Almancayı yazılı ve sözlü iletişimde kullanır
PY14. Alman Dili ve Edebiyatı alanı için gerekli bilgisayar tekniklerini ve programlarını kullanır.
PY15. Bilgi teknolojilerini Alman Dili ve Edebiyatı’nın öğretim planlamasında ve öğrenme sürecinde etkin olarak kullanır.
PY16. Almancayı bilimsel araştırmalarında çalışma dili olarak kullanır.
PY17. Disiplin içi ve disiplinler arası grup çalışması yapar.
PY18. Farklı toplumların tarihsel gelişimlerini edinilen yeni bilgiler ve farklı bakış açıları ışığında karşılaştırmalı olarak inceler.
PY19. Almanca metinleri Türkçeye ve Türkçe metinleri Almancaya çevirir.
PY20. Alman Dili ve Edebiyatı ile ilgili bilgi ve becerilerini kullanarak karşılaştırmalı edebiyat çalışmaları yapar.
PY21. Çevirileriyle Türk eserlerin yurtdışında tanınmasına yardımcı olur ve Almanca yayımlanmış eserleri Türk diline çevirerek bilime ve sanata katkıda bulunur.
PY22. Birey olarak mesleği ile ilgili görev ve sorumluluklarına, bilimsel ve etik ilkelerine uygun davranır.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Alman Dili ve Edebiyatı alanında "lisans derecesi" (Bachelor of Arts) almaya hak kazanmaktadırlar.

Kariyer Seçenekleri

Öğrencilerimiz öğretmenlik formasyon derslerini de alarak öğretmenlik yapmaya hak kazanmaktadırlar. Öğretmenliğin yanı sıra çevirmenlik yapabilmekte, turizm  sektörünün çeşitli alanlarında, kültür branşlarında, Almanya bağlantılı şirketlerde, Dişişleri ile çeşitli bakanlıklarda, bankalarda ve  Almanca bilgisi gerektiren çeşitli işlerde görev alabilmektedir.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Kazanılan Derece Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’dır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur.Harf notlarının puan karşılıkları ve katsayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir: Puanlar Notlar Katsayılar 100+ A+ 4,00 90-100 A 4,00 85-89 B1 3,50 80-84 B2 3,25 75-79 B3 3,00 70-74 C1 2,75 65-69 C2 2,50 60-64 C3 2,00 50-59 F1 1,50 49 ve aşağısı F2 0,00 F30,00 F40,00 A+: Bir derste üstün başarı gösteren öğrencilere verilen ve öğrenci durum belgesinde (transkript) gösterilen harf notunu ifade eder. Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C3) 2,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı, (F1),  (F2), (F3) ve (F4) aldıkları dersle başarısız sayılır.Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarıyla tamamlayan ve genel akademik not ortalaması (C3) 2,00 ve üzerinde olan öğrenci diploma almaya hak kazanır. F3: Final sınavına girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız. F4: Devamsızlık nedeniyle final sınavı ve bütünleme sınavına girme hakkı yok, başarısız. F1, F2, F3, F4 notları, not ortalamaları hesabında ilgili katsayılarına göre ortalamaya katılır.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğunda mevcuttur.