Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi

Fransız Dili ve Edebiyatı Programı

  • Derece Lisans
  • Program Tipi Normal Öğretim
  • Program Dili Fransızca
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Prof. Dr. Nur Melek DEMİR

Tanıtım

Fransız Dili ve Edebiyatı, Fransız Dili'ni, Edebiyatı'nı ve kültürünü öğretmeyi ve öğrencilerin sözlü ve yazılı becerilerini geliştirmeyi amaçlar.

Programın Amacı

Başlangıcından 21. yy. dek Fransız romanı, şiiri, tiyatrosu, ve diğer düzyazı türleri ve ilgili alanda yapıtların ortaya konulmalarına neden olan tarihsel, sosyal, ekonomik, siyasi, felsefi, bilimsel ve yazınsal gelişmeler konusunda bilgi sahibi, bilimsel düşünme biçimini benimseyen, bilgi ve teknolojilerini etkili olarak kullanan, yaratıcı ve eleştirel düşünebilen ve kamu yararlarını gözeten Fransız Dili ve Edebiyatı alanında akademisyen ve dil uzmanı olarak görev yapacak nitelikli bireyler yetiştirmek.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Fransız Dili ve Edebiyatı alanında kronolojik olarak başlangıcından 21. yy. dek Fransız romanı, şiiri, tiyatrosu ve diğer düzyazı türleri ve ilgili alanda yapıtların ortaya konulmalarına neden olan tarihsel, sosyal, ekonomik, siyasi, felsefi, bilimsel ve edebi gelişmeler konusunda kapsamlı bilgiye sahip olur. Fransız Edebiyatının tarihi evrelerini ve bunların ayırt edici edebi, biçimsel ve biçemsel özelliklerini tanımlar. Edebi/Yazınsal türlere ilişkin temel ve genel (özelliklerini, örneklerini ve farklı dönemlerdeki geçirdikleri değişimleri) bilgi sahibi olur ve yapıtları bu bağlamda değerlendirir.
PY1. Fransız Dili ve Edebiyatı alanında kronolojik olarak başlangıcından 21. yy. dek Fransız romanı, şiiri, tiyatrosu ve diğer düzyazı türleri ve ilgili alanda yapıtların ortaya konulmalarına neden olan tarihsel, sosyal, ekonomik, siyasi, felsefi, bilimsel ve edebi gelişmeler konusunda kapsamlı bilgiye sahip olur.
PY2. Edebi/Yazınsal türlere ilişkin temel ve genel (özelliklerini, örneklerini ve farklı dönemlerdeki geçirdikleri değişimleri) bilgi sahibi olur ve yapıtları bu bağlamda değerlendirir.
PY3. Fransız Edebiyatının tarihi evrelerini ve bunların ayırt edici edebi, biçimsel ve biçemsel özelliklerini tanımlar.
PY4. Fransız Edebiyatıyla ilintili tarihsel, bilimsel, kültürel, sosyolojik ve ekonomik olayları değerlendirir ve tartışır.
PY5. Yazınsal yapıtları klasik ve çağdaş edebi eleştiri kuramları doğrultusunda değerlendirir.
PY6. Fransız Dili’nin farklı ortamlarda, farklı amaçlarla ve biçimlerde -günlük dil, resmi dil, bilim dili, edebi dil v.b- kullanımını kavrar, sözlü ve yazılı olarak kullanabilir.
PY7. Fransızca metinleri okur ve dilsel özellikleri, biçim, biçem, içerik ve anlam çerçevesinde inceler.
PY8. Farklı toplumların tarihsel gelişimlerini edinilen yeni bilgiler ve farklı bakış açıları ışığında karşılaştırmalı olarak inceler.
PY9. Fransızca metinleri Türkçeye ve Türkçe metinleri Fransızcaya çevirir.
PY10. Fransızcayı yazılı ve sözlü iletişimde kullanır.
PY11. Fransızcayı bilimsel araştırmalarında çalışma dili olarak kullanır.
PY12. Araştırma, planlama, uygulama, değerlendirme ve bunu Fransızca yazılı ve sözlü sunabilme becerisine sahip olur.
PY13. Fransızcayı öğretmede çağdaş öğretim tekniklerini ve yöntemlerini kullanır.
PY14. Fransız Dili ve Edebiyatı alanı için gerekli bilgisayar tekniklerini ve programlarını kullanır.
PY15. Fransız Dili ve Edebiyatı alanında yapılan araştırmaları değerlendirir, araştırmalardaki sorunları tanımlar ve bu sorunlara çözüm önerileri geliştirir.
PY16. Fransız Dili ve Edebiyatı ile ilgili bilgi ve becerilerini kullanarak, karşılaştırmalı edebiyat çalışmaları yapar.
PY17. Bilgi teknolojilerini Fransız Dili ve Edebiyatının öğretim planlamasında ve öğrenme sürecinde etkili olarak kullanır.
PY18. İngilizce ya da Almancayı en az temel düzeyde (yazma ve konuşma) kullanır.
PY19.Yaşam boyu öğrenme becerilerini kullanarak, bilgi ve becerilerini sürekli geliştirir.
PY20. Disipliniçi ve disiplinlerarası takım çalışması yapar.
PY21. Fransız Dili ve Edebiyatı ile ilgili konularda incelemelerini ve eleştirilerini yazılı ve sözlü olarak paylaşır.
PY22. Çevirileriyle Türk eserlerin yurtdışında tanınmasını ve Fransızca yayınlanmış eserlerin Türk diline çevrilmesini sağlayarak bilime ve sanata katkıda bulunur.
PY23. Birey olarak mesleği ile ilgili görev ve sorumluluklarına, bilimsel ve etik ilkelerine uygun davranır.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Fransız Dili ve Edebiyatı alanında "lisans derecesi" (Bachelor of Arts) almaya hak kazanmaktadırlar.

Kariyer Seçenekleri

-Eğitim Sektörü-Uluslararası İlişkiler-Uluslarası Ticaret-Bakanlıklar -Bankalar-Çeviri Büroları-Turizm Ofisleri

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240'tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Kazanılan Derece Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur.Harf notlarının puan karşılıkları ve katsayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir: Puanlar Notlar Katsayılar 100+ A+ 4,00 90-100 A 4,00 85-89 B1 3,50 80-84 B2 3,25 75-79 B3 3,00 70-74 C1 2,75 65-69 C2 2,50 60-64 C3 2,00 50-59 F1 1,50 49 ve aşağısı F2 0,00 F30,00 F40,00 A+: Bir derste üstün başarı gösteren öğrencilere verilen ve öğrenci durum belgesinde (transkript) gösterilen harf notunu ifade eder. Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C3) 2,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı, (F1),  (F2), (F3) ve (F4) aldıkları dersle başarısız sayılır.Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarıyla tamamlayan ve genel akademik not ortalaması (C3) 2,00 ve üzerinde olan öğrenci diploma almaya hak kazanır. F3: Final sınavına girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız. F4: Devamsızlık nedeniyle final sınavı ve bütünleme sınavına girme hakkı yok, başarısız. F1, F2, F3, F4 notları, not ortalamaları hesabında ilgili katsayılarına göre ortalamaya katılır.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğunda mevcuttur.