Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi

İspanyol Dili ve Edebiyatı Programı

  • Derece Lisans
  • Program Tipi Normal Öğretim
  • Program Dili İspanyolca
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Prof. Dr. Mehmet Necati KUTLU

Tanıtım

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi İspanyol Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalının kuruluş kararı üniversitemizce 1975 yılında alınmış, Anabilim Dalımızda 1976 yılında eğitime başlanmıştır. Anabilim Dalımızın kurucu başkanı Prof. Dr. Muzaffer Arıkan'dır. Daha sonra sırasıyla Prof. Dr. Cemil Göker, Prof. Dr. Süheyla Öncel ve Prof. Dr. Yıldız Ersoy Canpolat başkanlık yapmışlardır. 2001 yılı Ekim ayından 2012 Aralık ayına kadar Anabilim Dalımızın Başkanlığını yürüten Prof. Dr. Ertuğrul Önalp ile birlikte bir ilk gerçekleşmiş ve başkanlığımıza bir mezunumuz gelmiştir. Şu an Anabilim Dalı Başkanımız Prof. Dr. Mehmet Necati Kutlu'dur. İspanyol Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında tümü doktoralarını tamamlamış sekiz öğretim üyesi görev yapmaktadır. Ayrıca iki Araştırma Görevlisi ve 3 Yabancı Öğretim Görevlisi de görev almaktadır. Anabilim Dalımızın öğretim süresi bir yılı hazırlık olmak üzere beş yıldır. Hazırlık eğitimi Ankara Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından verilmektedir. Programın amacı İspanyol dilini yazılı ve sözlü olarak öğretmek, İspanya'nın ve İspanyolca konuşulan Latin Amerika ülkelerinin tarihlerini, kültürlerini edebiyatlarını tanıtmak, yazarları ve eserleri incelemektir. 1988 yılından beri yüksek lisans ve doktora çalışmaları yapılmakta olan Anabilim Dalımızın lisans kontenjanı 30 kişi olup DİL-2 puan türüyle öğrenci almaktadır.

Programın Amacı

Başlangıcından günümüze İspanyol Edebiyatı, tiyatrosu, şiiri ve diğer edebi türleri ve bu yapıtların ortaya konulmalarına neden olan tarihsel, sosyal, ekonomik, siyasi, felsefi, bilimsel ve edebi gelişmeler konusunda bilgi sahibi, bilimsel düşünme biçimini benimseyen, bilgi ve teknolojilerini etkili olarak kullanan, yaratıcı ve eleştirel düşünebilen ve kamu yararlarını gözeten İspanyol Dili ve Edebiyatı alanında akademisyen ve dil uzmanı olarak görev yapacak nitelikli bireyler yetiştirmek.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

İspanyolca dil bilgisi hakkında kapsamlı bilgiye sahip olur. İspanyolca ses bilgisi hakkında kapsamlı bilgiye sahip olur. İspanyolca kelime hazinesi hakkında kapsamlı bilgiye sahip olur. Türk-İspanyol dil ilişkilerinin tarihi hakkında kapsamlı bilgiye sahip olur.
İspanyolca dil bilgisi hakkında kapsamlı bilgiye sahip olur.
İspanyolca ses bilgisi hakkında kapsamlı bilgiye sahip olur.
İspanyolca kelime hazinesi hakkında kapsamlı bilgiye sahip olur.
Türk-İspanyol dil ilişkilerinin tarihi hakkında kapsamlı bilgiye sahip olur.
İspanyol tarihi hakkında kapsamlı bilgiye sahip olur.
İspanyol edebiyatının oluşumu ve tarihi gelişimi hakkında kapsamlı bilgiye sahip olur.
Bilimsel çalışma yöntemleri hakkında kapsamlı bilgiye sahip olur.
Latin Amerika edebiyatı ve tarihi hakkında kapsamlı bilgiye sahip olur.
İspanyol dilini farklı ortamlarda, farklı amaçlarla ve biçimlerde, günlük dil, resmi dil, bilim dili, edebi dil vb. kullanımını kavrar, sözlü ve yazılı olarak ustalıkla kullanır.
İspanyolca metinleri okur ve dilsel özellikleri, biçim, biçem, içerik ve anlam çerçevesinde inceler.
Farklı toplumların tarihsel gelişimlerini edinilen yeni bilgiler ve farklı bakış açıları ışığında karşılaştırmalı olarak inceler.
İspanyolca metinleri Türkçeye çevirir.
Türkçe metinleri İspanyolcaya çevirir.
İspanyolcaya yazılı anlatım becerisi kazanır.
İspanyolca sözlü anlatım becerisi kazanır.
İspanyolcayı bilimsel araştımalarda çalışma dili olarak kullanır.
Araştırma, planlama, uygulama, değerlendirme ve bunu İspanyolca yazılı ve sözlü sunabilme becerisine sahip olur.
Öğrencinin kendi düşüncesini geliştirirken dayanakları sağlam temellere dayandırma becerisini kazanır.
Dil bilgisel bakış açısı kazanılmasında irdeleyici düşünce geliştirir.
Belli bir dil bilgisel sorunun açıklanabilmesi için sorular sorabilme becerisinin kazanır.
Konulara veya sorunlara farklı açıdan bakabilme becerisini edinir.
Yaşam boyu öğrenme becerilerini kullanılarak, bilgi ve beceriler sürekli geliştirir.
Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapar.
İspanyol dili ve edebiyatı ile ilgili konularda incelemeler ve eleştiriler yazılı ve sözlü olarak paylaşır.
İspanya ve Latin Amerika tarihi ile ilgili konularda incelemeler ve eleştiriler yazılı ve sözlü olarak paylaşır.
Çevirilerle Türkçe eserlerin yurt dışında tanınması ve İspanyolca yayımlanmış eserlerin Türkçeye çevrilerek bilime ve sanata katkıda bulunur.
Birey olarak mesleği ile ilgili görev ve sorumluluklarına, bilimsel ve etik ilkelere uygun davranır.
Toplumsal düşünce farklılığına uygun olarak gramatikal bir sorunun farklı ifade şekilleri olabileceği varsayılarak olayları değerlendirir.
İspanyol kültürü hakkında kapsamlı bilgiye sahip olur.
Latin Amerika kültürü hakkında kapsamlı bilgiye sahip olur.
Portekizce dil bilgisi hakkında kapsamlı bilgiye sahip olur.
Portekizce ses bilgisi hakkında kapsamlı bilgiye sahip olur.
Portekizce kelime hazinesi hakkında kapsamlı bilgiye sahip olur.
Portekiz tarihi hakkında kapsamlı bilgiye sahip olur.
Portekiz kültürü hakkında kapsamlı bilgiye sahip olur.
Portekiz dilini farklı ortamlarda, farklı amaçlarla ve biçimlerde, günlük dil, resmi dil, bilim dili, edebi dil vb. kullanımını kavrar, sözlü ve yazılı olarak ustalıkla kullanır.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, İspanyol Dili ve Edebiyatı alanında "lisans derecesi" (Bachelor of Arts) almaya hak kazanmaktadırlar.

Kariyer Seçenekleri

Mezunlarımız gerek Türkiye’de gerekse dünyanın çoğu ülkesinde İspanyolca öğretimi, uluslararası ilişkiler ve ticaret, finans ve siyaset bürokrasisinde uzman ve yönetici olarak çalışmaktadır. Öğrencilerimizin mezuniyet sonrasında çalıştığı kurumlar arasında Dışişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Türkiye İhracatçılar Meclisi, devlet ve vakıf üniversiteleri, ülkemizdeki dış temsilcilikler, özel okullar ve devlet okulları, önemli özel sektör temsilcileri ile çeşitli kamu kurum ve kuruluşları yer almaktadır.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Kazanılan Derece Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur.Harf notlarının puan karşılıkları ve katsayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir: Puanlar Notlar Katsayılar 100+ A+ 4,00 90-100 A 4,00 85-89 B1 3,50 80-84 B2 3,25 75-79 B3 3,00 70-74 C1 2,75 65-69 C2 2,50 60-64 C3 2,00 50-59 F1 1,50 49 ve aşağısı F2 0,00 F30,00 F40,00 A+: Bir derste üstün başarı gösteren öğrencilere verilen ve öğrenci durum belgesinde (transkript) gösterilen harf notunu ifade eder. Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C3) 2,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı, (F1),  (F2), (F3) ve (F4) aldıkları dersle başarısız sayılır.Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarıyla tamamlayan ve genel akademik not ortalaması (C3) 2,00 ve üzerinde olan öğrenci diploma almaya hak kazanır. F3: Final sınavına girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız. F4: Devamsızlık nedeniyle final sınavı ve bütünleme sınavına girme hakkı yok, başarısız. F1, F2, F3, F4 notları, not ortalamaları hesabında ilgili katsayılarına göre ortalamaya katılır.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğunda mevcuttur.