Tanıtım

Hungaroloji Anabilim Dalı’nda öncelikli amaç Macar dilini öğretmektir. 4 yıllık öğrenim süresince Macar dili dışında Macar edebiyatı, Türk-Macar ilişkileri hakkındaki derslerde öğrencilere Hungaroloji alanında kapsamlı bilgi verilerek onların Türk-Macar ilişkilerini araştırmak ve geliştirmek üzere yetişmeleri sağlanmaktadır. Anabilim Dalı’nda şu anda 1 profesör, 1 doçent, 2 yardımcı doçent ve 1 araştırma görevlisi görev yapmaktadır.  

Programın Amacı

Kurulması Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nin kuruluşuyla aynıdır ve o zamanki adıyla Hungaroloji Enstitüsü Türk bilim hayatına yenilikler kazandırmak, başta Türk dili ve edebiyatı olmak üzere tarih ve diğer alanlarda yardımcı disiplin olarak faaliyet göstermiştir. Günümüzde ise Hungaroloji bağımsız bir bilim disiplini olarak öncelikle çağdaş Macar dili, kültürü, dil tarihi, Macar edebiyatı, Türk-Macar ilişkileri konularında uzman öğretim üyeleri aracılığıyla öğrencilere akademik bilgiler vermektedir. Ayrıca Macaristan’daki Türkoloji metodlarını Türkiye’de yerleştiren ve burada meydana getirilen Türkolojiyle ilgili eserleri Türkçeye kazandıran, Türk ve Macar diline ve tarihine ilişkin eserler ortaya koyan, ortak tarihimizi ve kültürümüzü araştıran, tüm bu konularla ilgili bilgi sahibi, bilimsel düşünme biçimini benimseyen, bilgi ve teknolojilerini etkili olarak kullanan, yaratıcı ve eleştirel düşünebilen, Hungaroloji alanında akademisyen ve dil uzmanı olarak görev yapacak nitelikli bireyler yetiştiren bir anabilim dalıdır.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Macarca gramer hakkında kapsamlı bilgiye sahip olur. Macarca ses bilgisi hakkında kapsamlı bilgiye sahip olur. Macarca kelime hazinesini geliştirir. Türk-Macar dil ilişkilerinin tarihi hakkında kapsamlı bilgiye sahip olur. Tarih boyunca Türk-Macar İlişkileri hakkında kapsamlı bilgiye sahip olur.
PY1. Macarca gramer hakkında kapsamlı bilgiye sahip olur.
PY2. Macarca ses bilgisi hakkında kapsamlı bilgiye sahip olur
PY3. Macarca kelime hazinesini geliştirir.
PY4.Türk-Macar dil ilişkilerinin tarihi hakkında kapsamlı bilgiye sahip olur.
PY5.Tarih boyunca Türk-Macar İlişkileri hakkında kapsamlı bilgiye sahip olur.
PY6. Macar edebiyatının oluşumu ve tarihi gelişimi hakkında kapsamlı bilgiye sahip olur.
PY7. Bilimsel çalışma yöntemleri hakkında kapsamlı bilgiye sahip olur.
PY8. Macaristan’daki Türkoloji çalışmaları hakkında bilgi sahibi olur.
PY9. Macar dilini farklı ortamlarda, farklı amaçlarla ve biçimlerde, günlük dil, resmi dil, bilim dili, edebi dil v.b. kullanımını kavrar, sözlü ve yazılı olarak ustalıkla kullanır
PY10. Macarca metinleri okur ve dilsel özellikleri, biçim, biçem, içerik ve anlam çerçevesinde inceler.
PY11. Farklı toplumların tarihsel gelişimlerini edinilen yeni bilgiler ve farklı bakış açıları ışığında karşılaştırmalı olarak inceler.
PY12. Macarca metinleri Türkçeye çevirir.
PY13.Türkçe metinleri Macarcaya çevirir.
PY14. Macarca yazılı anlatım yapar.
PY15.Macarca sözlü anlatım yapar.
PY16.Macarcayı bilimsel araştırmalarda çalışma dili olarak kullanır.
PY17.Araştırma, planlama, uygulama, değerlendirme ve bunu Macarca yazılı ve sözlü sunabilme becerisine sahip olur.
PY 18. Çalışmalarını bilimsel temellere dayandırır.
PY 19. Gramatikal bakış açısı kazanılmasında irdeleyici düşünme becerisine sahiptir.
PY 20. Belli bir gramatikal sorunun açımlanabilmesi için sorular sorabilme becerisine sahiptir.
PY 21. Konulara veya sorunlara farklı açıdan bakabilir.
PY22.Yaşam boyu öğrenme becerilerini kullanarak, bilgi ve becerilerini sürekli geliştirir
PY27. Birey olarak mesleği ile ilgili görev ve sorumluluklarına, bilimsel ve etik ilkelerine uygun davranır.
PY23.Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapar.
PY24.Macar dili ve edebiyatı ile ilgili konularda incelemelerini ve eleştirilerini yazılı ve sözlü olarak paylaşır.
PY26. Çevirileriyle Türkçe eserlerin yurtdışında tanınmasını ve Macarca yayımlanmış eserlerin Türkçeye çevrilerek bilime ve sanata katkıda bulunur.
PY25. Macar tarihi ile ilgili konularda incelemelerini ve eleştirilerini yazılı ve sözlü olarak paylaşır.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Hungaroloji alanında "lisans derecesi" (Bachelor of Arts) almaya hak kazanmaktadırlar.

Kariyer Seçenekleri

Kamu Kurum ve Kuruluşları, Üniversiteler, Elçilikler ile Özel sektörlerde görev alabilirler.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Kazanılan Derece Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur.Harf notlarının puan karşılıkları ve katsayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir: Puanlar Notlar Katsayılar 100+ A+ 4,00 90-100 A 4,00 85-89 B1 3,50 80-84 B2 3,25 75-79 B3 3,00 70-74 C1 2,75 65-69 C2 2,50 60-64 C3 2,00 50-59 F1 1,50 49 ve aşağısı F2 0,00 F30,00 F40,00 A+: Bir derste üstün başarı gösteren öğrencilere verilen ve öğrenci durum belgesinde (transkript) gösterilen harf notunu ifade eder. Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C3) 2,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı, (F1),  (F2), (F3) ve (F4) aldıkları dersle başarısız sayılır.Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarıyla tamamlayan ve genel akademik not ortalaması (C3) 2,00 ve üzerinde olan öğrenci diploma almaya hak kazanır. F3: Final sınavına girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız. F4: Devamsızlık nedeniyle final sınavı ve bütünleme sınavına girme hakkı yok, başarısız. F1, F2, F3, F4 notları, not ortalamaları hesabında ilgili katsayılarına göre ortalamaya katılır.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğunda mevcuttur.