Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi

Bulgar Dili ve Edebiyatı Programı

Tanıtım

Bulgar Dili ve Edebiyatı programı Bulgar dilini öğretmek, Bulgar edebiyatını, Bulgaristan kültürünü tanıtmak, Bulgaristan tarihi hakkında bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Ayrıca Bulgaristan’da beş yüz yıl süren tarihimizin izlerini, Türk varlığını ve Bulgar toplumuna etkilerini araştırarak, yayınlanan yapıtlarla öğrencilere öğretmektir.

Programın Amacı

Lisans öğretimi düzeyinde temel eğitim olarak, pratik ve teorik dil, çeviri, Eski Bulgarca ve Bulgarca’nın tarihi, Bulgar yazı dilinin tarihi, Bulgar folkloru, Eski, Yeni ve Çağdaş Bulgar edebiyatı tarihi, edebiyat teorisi, Bulgaristan’ın tarihi ve kültürü verilmektedir. Ayrıca günlük konuşma ve yazı diliyle ilgili çalışmalar teorik ve pratik düzeyde gerçekleştirilir.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Bulgar Dili ve Edebiyatı alanında başlangıcından günümüze kadar Bulgar romanı, şiiri, öyküleri ve diğer düz yazı türleri ve bu eserlerin oluşmasına ön ayak olan tarihsel, sosyal, ekonomik, siyasi, felsefi, bilimsel ve edebi gelişmeler konusunda kapsamlı bilgiye sahiptir. Edebi/Yazınsal türlerin ana özellikleri hakkında bilgi sahibidir ve yapıtları analiz etmeyi ve değerlendirmeyi öğrenir. Bulgar Edebiyatının tarihini, geçirdiği evreler ve bunların ayırt edici edebi, biçimsel ve biçemsel özelliklerini tanımlar.
PY1. Bulgar Dili ve Edebiyatı alanında başlangıcından günümüze kadar Bulgar romanı, şiiri, öyküleri ve diğer düzyazı türleri ve bu eserlerin oluşmasına ön ayak olan tarihsel, sosyal, ekonomik, siyasi, felsefi, bilimsel ve edebi gelişmeler konusunda kapsamlı bilgiye sahiptir.
PY2. Edebi/Yazınsal türlerin ana özellikleri hakkında bilgi sahibidir ve yapıtları analiz etmeyi ve değerlendirmeyi öğrenir.
PY3. Bulgar Edebiyatının tarihini, geçirdiği evreler ve bunların ayırt edici edebi, biçimsel ve biçemsel özelliklerini tanımlar.
PY4. Bulgar Edebiyatıyla ilgili tarihsel, kültürel, sosyolojik ve ekonomik olayları değerlendirir ve tartışır.
PY5. Osmanlı ve Türk imajının Bulgar edebiyatı ve kültürü üzerindeki etkisi hakkında bilgi sahibi olur ve Bulgar edebiyatını ve yazınsal türlerini bu bağlamda değerlendirir.
PY7. Bulgarca metinleri okur ve dilsel özellikleri, biçim, biçem, içerik ve anlam çerçevesinde analiz eder.
PY8. Türkçe ve diğer dillerin Bulgarca üzerindeki etkisini yeni bilgiler ve farklı bakış açıları ışığında karşılaştırmalı olarak inceler.
PY9. Bulgarca metinleri Türkçeye ve Türkçe metinleri Bulgarcaya çevirir ve çeviri yetisini geliştirir.
PY10. Bulgarcayı yazılı ve sözlü iletişimde kullanır
PY11. Bulgarcayı bilimsel araştırmalarında çalışma dili olarak kullanır.
PY12. Araştırma, planlama, uygulama, değerlendirme yapar ve bunları Bulgarca yazılı ve sözlü sunar.
PY13. Bulgarca dil öğretimiyle ilgili modern öğretim tekniklerini ve yöntemlerini kullanır.
PY14. Bulgar Dili ve Edebiyatı ile ilgili bilgisayar ortamındaki dil araçlarını ve tekniklerini kullanır.
PY15. Bulgar Dili ve Edebiyatı alanında yapılan bilimsel araştırmaları değerlendirir, bu araştırmalardaki sorunları tanımlar ve bu sorunlara çözüm önerileri geliştirir.
PY16. Bulgar Dili ve Edebiyatı hakkındaki kazanımları doğrultusunda, Bulgar edebiyatı ve diğer edebiyatları karşılaştırmalı bir bakış açısıyla inceler.
PY17. İngilizce, Fransızca veya Almancayı temel düzeyde (yazma ve konuşma) kullanır.
PY18. Boşnakçayı temel düzeyde (yazma ve konuşma) kullanır.
PY23. Birey olarak mesleği ile ilgili görev ve sorumluluklarına, bilimsel ve etik ilkelerine uygun davranır.
PY19.Yaşam boyu öğrenme becerilerini kullanarak, bilgi ve becerilerini sürekli geliştirir.
PY20. Disiplin içi ve disiplinler arası grup çalışması yapar.
PY21. Bulgar Dili ve Edebiyatı ile ilgili gerek dilsel, gerekse edebi konularda incelemelerini ve eleştirilerini yazılı ve sözlü olarak paylaşır.
PY22. Çevirileriyle Türk eserlerin Bulgaristan'da ve Balkanlarda tanınmasına yardımcı olur ve Bulgarca yayımlanmış eserleri Türk diline çevirerek bilime ve sanata katkıda bulunur.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Bulgar Dili ve Edebiyatı alanında "lisans derecesi" (Bachelor of Arts) almaya hak kazanmaktadırlar.

Kariyer Seçenekleri

Dış işleri Bakanlığı, Turizm ve Kültür Bakanlığı, Bulgaristan ve Türkiye'de faaliyet gösteren özel şirketler, Turizm, Çeviri büroları, Çeşitli Üniversitelerde Bulgar Dili ve Edebiyatı alanında eğitim veren kurumlar, Bilimsel Araştırma Kuruluşları vb.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240'tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Kazanılan Derece Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’dır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur.Harf notlarının puan karşılıkları ve katsayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir: Puanlar Notlar Katsayılar 100+ A+ 4,00 90-100 A 4,00 85-89 B1 3,50 80-84 B2 3,25 75-79 B3 3,00 70-74 C1 2,75 65-69 C2 2,50 60-64 C3 2,00 50-59 F1 1,50 49 ve aşağısı F2 0,00 F30,00 F40,00 A+: Bir derste üstün başarı gösteren öğrencilere verilen ve öğrenci durum belgesinde (transkript) gösterilen harf notunu ifade eder. Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C3) 2,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı, (F1),  (F2), (F3) ve (F4) aldıkları dersle başarısız sayılır.Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarıyla tamamlayan ve genel akademik not ortalaması (C3) 2,00 ve üzerinde olan öğrenci diploma almaya hak kazanır. F3: Final sınavına girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız. F4: Devamsızlık nedeniyle final sınavı ve bütünleme sınavına girme hakkı yok, başarısız. F1, F2, F3, F4 notları, not ortalamaları hesabında ilgili katsayılarına göre ortalamaya katılır.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğunda mevcuttur.