Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi

Fars Dili ve Edebiyatı Programı

  • Derece Lisans
  • Program Tipi Normal Öğretim
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Prof. Dr. Hicabi KIRLANGIÇ

Tanıtım

Anabilim Dalında Farsça Dilbilgisi, Farsça Konuşma, İslamiyet Öncesi ve Sonrası İran Kültür ve Edebiyat Tarihi, Metin Şerhi, Türkçeden Farsçaya-Farsçadan Türkçeye Çeviri, Modern İran Edebiyatı ve Basın Dili dersleri verilir. Fars Dili ve Edebiyatın Anabilim Dalı’nın amacı, Fars Dili, kültürü, felsefesi, edebiyatı, tarihi konularında bilgili ve donanımlı araştırma yapabilecek ve eleştirel düşünme yeteneğine sahip olan bireyler yetiştirmek ve bununla birlikte iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlayacak bireyleri topluma kazandırabilmektir. 

Programın Amacı

Programda, Farsça lisans ve lisansüstü öğretimin yanı sıra İran Tarihi, Coğrafyası, İslam öncesi ve sonrası İran dilleri ve kültürleri, klasik ve modern İran Edebiyatı hakkında araştırmalar yapılmaktadır. Öğrencileri yeterli düzeyde dilbilgisi ile donatarak Fars Dili ve Edebiyatı alanında uzman olmaları, Türk-İslam sahasında ortaya konulmuş Farsça eserleri Türk kültürüne ve araştırmacılarına kazandırmaları amaçlamaktadır.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Fars Dili’nin dilsel yapısı ve biçimsel özellikleri hakkında bilgi sahibi olur. Fars Dili’nin farklı ortamlarda, farklı amaçlarla ve biçimlerde –günlük dil, resmi dil, konuşma seviyeleri, bilim dili, edebi dil vb…- kullanımını kavrar, yazılı ve sözlü iletişimde etkili bir biçimde kullanır. Fars Dili ve dilbilimi temel kavram ve alanlarındaki terimlere ilişkin bilgi edinir.Fars Dili ve Edebiyatı alanında, şiir, roman ve diğer düzyazı türleri ve bu yapıtların ortaya konulmalarına neden olan tarihsel, sosyal, ekonomik, siyasi, felsefi, bilimsel ve edebi gelişmeler konusunda kapsamlı bilgiye sahip olur.
PY 1. Fars Dili’nin dilsel yapısı ve biçimsel özellikleri hakkında bilgi sahibi olur.
PY 2. Fars Dili’nin farklı ortamlarda, farklı amaçlarla ve biçimlerde –günlük dil, resmi dil, konuşma seviyeleri, bilim dili, edebi dil vb…- kullanımını kavrar, yazılı ve sözlü iletişimde etkili bir biçimde kullanır.
PY 3. Fars Dili ve dilbilimi temel kavram ve alanlarındaki terimlere ilişkin bilgi edinir.
PY 4. Fars Dili ve Edebiyatı alanında, şiir, roman ve diğer düzyazı türleri ve bu yapıtların ortaya konulmalarına neden olan tarihsel, sosyal, ekonomik, siyasi, felsefi, bilimsel ve edebi gelişmeler konusunda kapsamlı bilgiye sahip olur.
PY 5. İran tarihi ile ilgili geniş bilgi edinerek tarihsel ve toplumsal olayları değerlendirir ve yorumlar.
PY 6. Farsça edebi eserlerini klasik ve çağdaş edebi eleştiri kuramları doğrultusunda eleştirir.
PY 7. Fars Dili ve Edebiyatı alanında kaynak eserleri tanır ve yorumlar.
PY 8. Fars Dili ve Fars kültürü hakkında geniş bilgiye sahip olur.
PY 9. İran Ekonomisindeki gelişmeler ve tarihsel bakımdan dizgesel değişimler hakkında bilgi sahibi olur.
PY 10. İslamiyet öncesi ve sonrası İran’da yaşanan gelişmeler ile bunların dünya tarihindeki izleri konusunda bilgi sahibi olur.
PY. 11. Fars tarihinin en erken dönemlerinden 21. yy.a kadar geniş bilgi sahibi olur.
PY. 12. Farsçadan Türkçeye, Türkçeden Farsçaya yetkin çeviri yapabilecek bilgi edinir.
PY. 13. Çeşitli alanlarda konuşabilecek düzeyde sözcük dağarcığına ve sözlü dil konusunda beceriye sahip olur.
PY 14. Farsça metinleri okur ve dilsel özellikleri, biçim biçem, içerik ve anlam çerçevesinde inceler.
PY 15. Bilimsel araştırma, inceleme, yöntem ve tekniklerini kullanır.
PY 16. Farsça metinleri Türkçeye ve Türkçe metinleri Farsçaya çevirir.
PY 17. Fars Dilinde ilgili metinleri okuma-anlama becerisini kazanarak Fars Dilini yazılı ve sözlü olarak kullanır.
PY.18 Araştırma, uygulama, değerlendirme, eleştirel düşünme ve bunları Farsça olarak ifade edebilme becerisini kazanır.
PY 19. Fars Dili ve Edebiyatı ile ilgili bilgi ve becerilerini kullanarak, karşılaştırmalı bilimsel çalışmalar yapar.
PY 20. Farsça konuşma ve yazılı anlatım tekniklerini geliştirerek duygu ve düşüncelerini sorunsuz ve etkili bir biçimde ifade eder.
PY 21. Fars Dili ve Edebiyatı alanı için gerekli bilgisayar ve teknik programları kullanır.
PY22. Fars Dili ve Edebiyatı alanında yapılmış olan çalışmaları ve araştırmaları değerlendirir, araştırmalardaki sorunları tanımlar ve bu sorunlara çözüm önerileri geliştirir.
PY 23. Fars kültürü ve İran yaşam tarzı hakkında edindiği bilgi ve deneyimleri gerçek hayata sorunsuz olarak uygular.
PY 26. Birey olarak mesleği ile ilgili görev ve sorumluluklarına, bilimsel ve etik ilkelerine uygun davranır.
PY 28. Her düzeyde yazılı ve sözlü olarak çeviri yapabilir.
PY 24. Disiplin içi ve disiplinler arası çalışma yapar.
PY 27. Fars kültürünü tanıma, anlamlandırma, çözümleme ve uygulama konusunda bilgiler edinir.
PY 24. Disiplin içi ve disiplinler arası çalışma yapar.
PY 25. Yaptığı çalışmalar ile İran’ı ve Fars Kültürünü gerek Türkiye’de gerekse yurtdışında tanıtır ve aynı zamanda İran’da yayınlanmış eserleri Türkçeye çevirerek bilime ve sanata katkıda bulunur.
PY 27. Fars kültürünü tanıma, anlamlandırma, çözümleme ve uygulama konusunda bilgi sahibi olur.
PY 28. Her düzeyde yazılı ve sözlü olarak çeviriler yapabilir.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Fars Dili ve Edebiyatyı alanında "lisans derecesi" (Bachelor of Arts) almaya hak kazanmaktadırlar.

Kariyer Seçenekleri

Mezunlar üniversitelerde, müzelerde, kütüphanelerde, devlet arşivlerinde, turizm sahasında, Dışişleri Bakanlığında, Emniyet Genel Müdürlüğü’nde ve çeşitli özel kurum ve kuruluşlarda çalışabilirler.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240'tır.Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Kazanılan Derece Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur.Harf notlarının puan karşılıkları ve katsayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir: Puanlar Notlar Katsayılar 100+ A+ 4,00 90-100 A 4,00 85-89 B1 3,50 80-84 B2 3,25 75-79 B3 3,00 70-74 C1 2,75 65-69 C2 2,50 60-64 C3 2,00 50-59 F1 1,50 49 ve aşağısı F2 0,00 F30,00 F40,00 A+: Bir derste üstün başarı gösteren öğrencilere verilen ve öğrenci durum belgesinde (transkript) gösterilen harf notunu ifade eder. Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C3) 2,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı, (F1),  (F2), (F3) ve (F4) aldıkları dersle başarısız sayılır.Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarıyla tamamlayan ve genel akademik not ortalaması (C3) 2,00 ve üzerinde olan öğrenci diploma almaya hak kazanır. F3: Final sınavına girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız. F4: Devamsızlık nedeniyle final sınavı ve bütünleme sınavına girme hakkı yok, başarısız. F1, F2, F3, F4 notları, not ortalamaları hesabında ilgili katsayılarına göre ortalamaya katılır.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğunda mevcuttur.